Zaterdagmiddag 26 maart vond in Dorpshuis Diggelschip een informatiemarkt plaats. In het afgelopen jaar hebben we met bewoners en andere betrokkenen gesproken over de inrichting en ontwikkeling van het gebied. Dat heeft veel informatie opgeleverd. Die informatie werd zaterdag gedeeld met de vraag erop te reageren. U vindt hieronder een beeld. Ook waren er volop experts om vragen te beantwoorden.

Diezelfde middag werd ook de speeltuin heropend.

Sfeerimpressie informatiemarkt

In week 9 hebben de inwoners van het dorp de oude speeltoestellen opgeruimd en het speelveld start klaar gemaakt om de nieuwe toestellen te ontvangen.

En met het mooie weer er bij was het super dat bedrijf Donkergroen al in week 10 van start ging om de ondergrond aan te pakken en nieuwe toestellen te plaatsten.

Dank zij het mooie weer zijn de ze op vrijdag 11 al zo ver dat het project eind volgende week klaar is, mede dankzij natuurlijk het harde werken van de mannen van Donkergroen, de koffie met koek vanuit het dorpshuis en het mooie weer.

Speeltuin is zo goed als klaar

Dinsdagavond 8 maart hebben de deelnemers van de gesprekstafels als eersten een terugkoppeling gekregen over de 'tussenstand' ontwerpend onderzoek. Vorig jaar hebben ze input geleverd voor de mogelijke invulling van de groen-blauwe zone en inrichting van het bedrijventerrein. Tijdens de bijeenkomst werden mogelijkheden voor de invulling op grond van die input getoond. Inwoners konden daarop reageren, wat vinden ze goed aan deze ideeën, wat moet anders, wat ontbreekt…


De eerste reacties zijn positief. We werken verder op grond van wat er 8 maarten en op de informatiemarkt is opgehaald

In mei gaan we verder met een 4e ronde gesprekstafel. Deze gaat over het concept Masterplan en input milieueffectenrapport (MER). Medio juni start vervolgens het onderzoek naar de milieueffecten. Tijdens de informatiemarkt kunt u zich laten infomeren wat dit betekent.

Eerste impressie groen-blauwe zone

In Oudeschip zijn 22 nieuwe bomen geplant. Peter de Vries van Dorpsbelangen en Wethouder Eltjo Dijkhuis plantten in de Voorjaarvakantie de eerste boom. Ook ontving Dijkhuis het inspiratieboek Biodiversiteit van Marscha Visser van Bureau Waardenburg. Het inspiratieboek beschrijft voorstellen voor biodiversiteit in de Oostpolder.

Bekijk het inspiratieboek hier.

Inspiratieboek Biodiversiteit

Toekomstige natuur omgeving Oostpolder

Een eenzame klaproos met op de achtergrond bedrijvigheid. Een groot contrast. Een contrast dat in de toekomst niet zo groot hoeft te zijn. U kunt namelijk een bijdrage leveren aan het inspiratieboek biodiversiteit; een boek met suggesties over de toekomstige natuur in de omgeving van de Oostpolder. Hoe brengen we verscheidenheid aan in plant en dier in de omgeving? Wat maakt de omgeving rijker? U mag het zeggen.

De ontwikkeling van de Oostpolder biedt namelijk kansen voor het versterken van de biodiversiteit. Met een bijdrage vanuit het Stimuleringsfonds voor creatieve industrie werkt Bureau Waardenburg, een bureau voor ecologie en landschap, het ‘inspiratieboek biodiversiteit’ voor de Oostpolder uit. Het inspiratieboek komt vol te staan met tips en suggesties, die we in het masterplan voor de Oostpolder kunnen gebruiken. Via deze link: Gevraagd: uw ideeën over biodiversiteit en leefbaarheid (arcgis.com) kunt u doorgeven welke ideeën u heeft. Daar zijn enkele velden om in te vullen over uw idee. Daarbij kunt u ook de locatie waar het om gaat op de kaart zetten. Dat kan tot en met maandag 15 november 2021 12:00 uur. Als u iets persoonlijk wilt toelichten of aanvullende bijlagen wilt opsturen, kunt u ook mailen naar Tom van den Oetelaar via T.van.den.Oetelaar@buwa.nl

Alvast hartelijk bedankt voor uw inbreng. Mocht u interesse hebben om in het verdere planvormingstraject mee te blijven praten / denken, dan kunt u zich nog steeds aanmelden voor de gesprekstafels.

Euvelgunnerweg

Feenstra

Peitsman

Salomon's Metalen

Inspiratieroute groene bedrijventerrein Euvelgunne Groningen

Het groene bedrijventerrein Euvelgunne geeft inspirerende voorbeelden voor de inrichting van de Oostpolder. Daar heeft het groenbedrijf ‘Donker Groep’ samen met de gemeente Groningen gewerkt aan een duurzaam en klimaatbestendigheid van het terrein. We lichten een aantal voorbeelden toe die u kunt bekijken wanneer u inspiratie op wilt doen.
Salomon's metalen - Götenburgweg 24 
Hier is een biodiversiteitswadi aangelegd. Dat is een met grind en zand gevulde greppel of sloot waar regenwater tijdelijk opgeslagen kan worden. In plaats van afgevoerd te worden via het riool, krijg het regenwater hier de kans om langzaam in de bodem weg te zakken. De wadi is biodivers omdat het is ingezaaid met een bloemrijk kruidenmengsel. Dat trekt insecten en vogels aan en overleeft zowel droge als natte tijden. Verder is tegen een transformatorhuisje een groot insectenhotel geplaatst.Peitsman - Flensburgweg 15 
Bij Peitsman staan natte bakken langs het hek: een zogeheten 'Rain Garden' aangelegd. Het regenwater loopt vanaf het dak in deze bakken, waarin beplanting staat die zowel droge als natte omstandigheden aankan. Als de bakken vol zijn lopen die weer over in een ondergrondse berging, die in extreme situaties weer kan overlopen naar het riool. De berging zorgt voor een langzame infiltratie in de bodem en zo is gegarandeerde waterveiligheid op het terrein.
De grastegels op de parkeerplaats is een vorm van waterdoorlatende verharding: water dat hier infiltreert komt direct in de ondergrondse.

Feenstra - Emdenweg 5 
De regenpijpen langs de geven van dit gebouw wateren af in grote plantenbakken. Deze zijn via een overloopsysteem met elkaar verbonden. Als de laatste bak ook is volgelopen stroomt het water op de kiezels, waaronder een wadi verborgen is. Ook hier is een overloop voor het riool aanwezig voor extreme regenval. Zo is de afvoer van regenwater altijd gegarandeerd.

Euvelgunnerweg 
De Euvelgunnerweg loopt door de Hunzezone die door Boer Ties Dijkhuis van de ondergang is gered. Hier kunt u ervaren hoe een groene strook u het gevoel kan ontnemen op een bedrijventerrein te zijn. Tussen de bomen door zijn de bedrijven zichtbaar, maar het gebied ademt sfeer en natuur. Inspiratie voor de toekomst!

Achtergrondinformatie kunt u vinden via onderstaande links:

Vragen en antwoorden presentatie 13 april

Op 13 april hebt u vragen kunnen stellen tijdens de onlinepresentatie over de ontwikkeling van de Oostpolder. Deze vragen en antwoorden kunt u nog eens teruglezen.

Op 13 april hebben gedeputeerde Mirjam Wulfse en wethouder Eltjo Dijkhuis een digitale presentatie gegeven over de ontwikkeling van de Oostpolder. U kunt de uitzending hier terugzien.

Presentatie 13 april

Petitie Oudeschip aangeboden

Afgelopen zaterdag, 17 april overhandigden Etty Meijer en Ronald Bultema uit Oudeschip namens een aantal inwoners een petitie aan gedeputeerde Mirjam Wulfse en wethouder Eltjo Dijkhuis. In de petitie maakten zij hun zorg over de ontwikkeling van de Oostpolder kenbaar. Ook werd gevraagd om persoonlijke in plaats van online bijeenkomsten. Binnenkort worden er persoonlijke gesprekken gevoerd met inwoners die hebben aangegeven dat op prijs te stellen. In verband met corona wordt dat binnen de bestaande mogelijkheden gedaan. In zeer kleine kring dus.

Wilt u ook een gesprek met 1 van de projectmedewerkers? U kunt dan bellen met Petra Wetterauw om een afspraak te maken.

16 juni: Statencommissie bespreekt Oostpolder 

Op 16 juni wordt in de vergadering van de Statencommissie gesproken over de Oostpolder. U kunt daar inspreken als u wilt. In verband met de beperkende maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan kan dat alleen via videoverbinding. Wilt u inspreken, kunt u dat doorgeven via de Statengriffie via statengriffie@provinciegroningen.nl. Bellen kan ook: 050 - 316 44 58. Op de website van de provincie vindt u de vergaderstukken voor de Oostpolder.  

Provinciale Staten stemmen in met uitbreiding Eemshaven

In de vergadering van 30 juni hebben Provinciale Staten ingestemd met het voorstel om te starten met het maken plannen voor de uitbreiding van de Eemshaven in de Oostpolder. De provincie Groningen werkt hierin samen met de gemeente Het Hogeland. Het statenbesluit kunt u vinden op de website van de provincie Groningen. 

De eerste ronde gesprekstafels voor de Oostpolder zijn achter de rug. Zo’n twintig omwonenden, Anton Bardie van Groninger Dorpen en afgevaardigden van Dorpsbelangen Oudeschip deelden hun ideeën en schetsen met ruimtelijk bureau BügelHajema. Avonden waar creativiteit en enthousiasme de boventoon voerden.

Wie meedenkt, heeft invloed. Wat niet wil zeggen dat meedenken gelijk staat aan instemmen met de plannen. Zoals één van de deelnemers het zei: "We doen mee, maar onder protest". Zo was er tijdens de gesprekstafels zowel ruimte voor kritische geluiden als constructief meedenken. De twee avonden gingen over de inrichting van het bedrijventerrein en de inrichting van de groenblauwe zone.

Projectleider Philippine van der Schuijt kijkt met waardering terug op de avonden. “Het waren gezellige avonden met veel creativiteit. Met dikke stiften en boterhampapier werden toekomstbeelden voor Oudeschip geschetst en vormgegeven. Daarbij was niets te gek: deelauto's voor het dorp, een bloemenstrook op de dijk, een plukbos op het bedrijventerrein. We hebben alles genoteerd en de ideeën die het breedst door het dorp gedragen worden kunnen mogelijk ook tot uitvoering worden gebracht. En dat is precies waarom we dit doen!”

Deelnemers van de gesprekstafels vonden de beschikbare tijd voor het maken van plannen te kort. Daarom komt er binnenkort een tweede sessie met dezelfde thema's, zodat u ideeën die u later te binnen schoten, alsnog kunt benoemen. Neem ook buren of andere dorpsbewoners mee die vergeten hadden zich op te geven voor de gesprekstafels. Houd deze web site goed in de gaten, want de tweede gesprekstafel wordt hier aangekondigd, waarschijnlijk begin oktober. We zien u dan graag!


Creatieve eerste gesprekstafels Oostpolder

Batterijenfabriek Eemshaven

Kortgeleden verscheen op RTV Noord een bericht over een batterijenfabriek die zich zou willen vestigen in de Eemshaven. Batterijenmaker werkt aan plan voor gigafabriek in Noord-Nederland, Eemshaven kandidaat - RTV Noord. Dit bericht verdient enige nuance. De provincie Groningen maakt op dit moment namelijk nog geen afspraken over vestiging van bedrijven in de Eemshaven en Oostpolder. De berichtgeving op RTV Noord was afkomstig van de Brits-Koreaanse batterijenmaker Eurocell zelf. Zij hebben via de Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij Noord-Nederland (NOM) hun interesse voor vestiging in Noord-Nederland aangegeven.

Het bedrijf Eurocell wil zich graag vestigen in Noord-Nederland en kijkt voor een locatie naar de Eemshaven/Oostpolder en Emmen. Hierover is het bedrijf in gesprek met de NOM. De NOM heeft de provincie Groningen gevraagd bij die gesprekken aan te sluiten. Eurocell is daarbij geïnformeerd over het open planproces dat samen met de omgeving wordt doorlopen. De provincie en gemeente blijven dat respecteren en dit proces krijgt de tijd die daarvoor nodig is. Daarom worden in deze fase nog geen afspraken gemaakt met partijen over vestiging in de Oostpolder. De belangstelling van partijen geeft overigens een goed zicht op wat er mogelijk kan worden in de Oostpolder. Zeker wanneer dit bedrijven zijn uit de vooraf benoemde kansrijke sectoren: energie, batterij, automotive, waterstof en 'schone' / innovatieve industrie zoals (hyperscale) datacentra.

Het Digitale Diggelschip

Nieuws

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Presentatie 13 april

Vragen en antwoorden presentatie 13 april

Persoonlijk (digitaal) gesprek

Wij willen u graag regelmatig en tijdig op de hoogte houden van alle ontwikkelingen rondom de Oostpolder. Dat doen we via deze website en een nieuwsbrief die u per mail kunt ontvangen. Hiervoor kunt u zich aanmelden.

Wilt u een persoonlijk (digitaal) gesprek met de gedeputeerde Mirjam Wulfse of wethouder Eltjo Dijkhuis òf met één van onze projectmedewerkers dan kunt u contact opnemen met Petra Wetterauw.

Op 13 april hebben gedeputeerde Mirjam Wulfse en wethouder Eltjo Dijkhuis een digitale presentatie gegeven over de ontwikkeling van de Oostpolder. U kunt de uitzending hier terugzien.

Batterijenfabriek Eemshaven

Kortgeleden verscheen op RTV Noord een bericht over een batterijenfabriek die zich zou willen vestigen in de Eemshaven. Batterijenmaker werkt aan plan voor gigafabriek in Noord-Nederland, Eemshaven kandidaat - RTV Noord. Dit bericht verdient enige nuance. De provincie Groningen maakt op dit moment namelijk nog geen afspraken over vestiging van bedrijven in de Eemshaven en Oostpolder. De berichtgeving op RTV Noord was afkomstig van de Brits-Koreaanse batterijenmaker Eurocell zelf. Zij hebben via de Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij Noord-Nederland (NOM) hun interesse voor vestiging in Noord-Nederland aangegeven.

Het bedrijf Eurocell wil zich graag vestigen in Noord-Nederland en kijkt voor een locatie naar de Eemshaven/Oostpolder en Emmen. Hierover is het bedrijf in gesprek met de NOM. De NOM heeft de provincie Groningen gevraagd bij die gesprekken aan te sluiten. Eurocell is daarbij geïnformeerd over het open planproces dat samen met de omgeving wordt doorlopen. De provincie en gemeente blijven dat respecteren en dit proces krijgt de tijd die daarvoor nodig is. Daarom worden in deze fase nog geen afspraken gemaakt met partijen over vestiging in de Oostpolder. De belangstelling van partijen geeft overigens een goed zicht op wat er mogelijk kan worden in de Oostpolder. Zeker wanneer dit bedrijven zijn uit de vooraf benoemde kansrijke sectoren: energie, batterij, automotive, waterstof en 'schone' / innovatieve industrie zoals (hyperscale) datacentra.

Zaterdagmiddag 26 maart vond in Dorpshuis Diggelschip een informatiemarkt plaats. In het afgelopen jaar hebben we met bewoners en andere betrokkenen gesproken over de inrichting en ontwikkeling van het gebied. Dat heeft veel informatie opgeleverd. Die informatie werd zaterdag gedeeld met de vraag erop te reageren. U vindt hieronder een beeld. Ook waren er volop experts om vragen te beantwoorden.

Diezelfde middag werd ook de speeltuin heropend.

Sfeerimpressie informatiemarkt

In week 9 hebben de inwoners van het dorp de oude speeltoestellen opgeruimd en het speelveld start klaar gemaakt om de nieuwe toestellen te ontvangen.

En met het mooie weer er bij was het super dat bedrijf Donkergroen al in week 10 van start ging om de ondergrond aan te pakken en nieuwe toestellen te plaatsten.

Dank zij het mooie weer zijn de ze op vrijdag 11 al zo ver dat het project eind volgende week klaar is, mede dankzij natuurlijk het harde werken van de mannen van Donkergroen, de koffie met koek vanuit het dorpshuis en het mooie weer.

Speeltuin is zo goed als klaar

Dinsdagavond 8 maart hebben de deelnemers van de gesprekstafels als eersten een terugkoppeling gekregen over de 'tussenstand' ontwerpend onderzoek. Vorig jaar hebben ze input geleverd voor de mogelijke invulling van de groen-blauwe zone en inrichting van het bedrijventerrein. Tijdens de bijeenkomst werden mogelijkheden voor de invulling op grond van die input getoond. Inwoners konden daarop reageren, wat vinden ze goed aan deze ideeën, wat moet anders, wat ontbreekt…


De eerste reacties zijn positief. We werken verder op grond van wat er 8 maarten en op de informatiemarkt is opgehaald

In mei gaan we verder met een 4e ronde gesprekstafel. Deze gaat over het concept Masterplan en input milieueffectenrapport (MER). Medio juni start vervolgens het onderzoek naar de milieueffecten. Tijdens de informatiemarkt kunt u zich laten infomeren wat dit betekent.

Eerste impressie groen-blauwe zone

In Oudeschip zijn 22 nieuwe bomen geplant. Peter de Vries van Dorpsbelangen en Wethouder Eltjo Dijkhuis plantten in de Voorjaarvakantie de eerste boom. Ook ontving Dijkhuis het inspiratieboek Biodiversiteit van Marscha Visser van Bureau Waardenburg. Het inspiratieboek beschrijft voorstellen voor biodiversiteit in de Oostpolder.

Bekijk het inspiratieboek hier.

Inspiratieboek Biodiversiteit

Euvelgunnerweg

Feenstra

Peitsman

Salomon's Metalen

Het groene bedrijventerrein Euvelgunne geeft inspirerende voorbeelden voor de inrichting van de Oostpolder. Daar heeft het groenbedrijf ‘Donker Groep’ samen met de gemeente Groningen gewerkt aan een duurzaam en klimaatbestendigheid van het terrein. We lichten een aantal voorbeelden toe die u kunt bekijken wanneer u inspiratie op wilt doen.
Salomon's metalen - Götenburgweg 24 
Hier is een biodiversiteitswadi aangelegd. Dat is een met grind en zand gevulde greppel of sloot waar regenwater tijdelijk opgeslagen kan worden. In plaats van afgevoerd te worden via het riool, krijg het regenwater hier de kans om langzaam in de bodem weg te zakken. De wadi is biodivers omdat het is ingezaaid met een bloemrijk kruidenmengsel. Dat trekt insecten en vogels aan en overleeft zowel droge als natte tijden. Verder is tegen een transformatorhuisje een groot insectenhotel geplaatst.

Peitsman - Flensburgweg 15 
Bij Peitsman staan natte bakken langs het hek: een zogeheten 'Rain Garden' aangelegd. Het regenwater loopt vanaf het dak in deze bakken, waarin beplanting staat die zowel droge als natte omstandigheden aankan. Als de bakken vol zijn lopen die weer over in een ondergrondse berging, die in extreme situaties weer kan overlopen naar het riool. De berging zorgt voor een langzame infiltratie in de bodem en zo is gegarandeerde waterveiligheid op het terrein.
De grastegels op de parkeerplaats is een vorm van waterdoorlatende verharding: water dat hier infiltreert komt direct in de ondergrondse.

Feenstra - Emdenweg 5 
De regenpijpen langs de geven van dit gebouw wateren af in grote plantenbakken. Deze zijn via een overloopsysteem met elkaar verbonden. Als de laatste bak ook is volgelopen stroomt het water op de kiezels, waaronder een wadi verborgen is. Ook hier is een overloop voor het riool aanwezig voor extreme regenval. Zo is de afvoer van regenwater altijd gegarandeerd.

Euvelgunnerweg 
De Euvelgunnerweg loopt door de Hunzezone die door Boer Ties Dijkhuis van de ondergang is gered. Hier kunt u ervaren hoe een groene strook u het gevoel kan ontnemen op een bedrijventerrein te zijn. Tussen de bomen door zijn de bedrijven zichtbaar, maar het gebied ademt sfeer en natuur. Inspiratie voor de toekomst!

Achtergrondinformatie kunt u vinden via onderstaande links:

Inspiratieroute groene bedrijventerrein Euvelgunne Groningen

Toekomstige natuur omgeving Oostpolder

Een eenzame klaproos met op de achtergrond bedrijvigheid. Een groot contrast. Een contrast dat in de toekomst niet zo groot hoeft te zijn. U kunt namelijk een bijdrage leveren aan het inspiratieboek biodiversiteit; een boek met suggesties over de toekomstige natuur in de omgeving van de Oostpolder. Hoe brengen we verscheidenheid aan in plant en dier in de omgeving? Wat maakt de omgeving rijker? U mag het zeggen.

De ontwikkeling van de Oostpolder biedt namelijk kansen voor het versterken van de biodiversiteit. Met een bijdrage vanuit het Stimuleringsfonds voor creatieve industrie werkt Bureau Waardenburg, een bureau voor ecologie en landschap, het ‘inspiratieboek biodiversiteit’ voor de Oostpolder uit. Het inspiratieboek komt vol te staan met tips en suggesties, die we in het masterplan voor de Oostpolder kunnen gebruiken. Via deze link: Gevraagd: uw ideeën over biodiversiteit en leefbaarheid (arcgis.com) kunt u doorgeven welke ideeën u heeft. Daar zijn enkele velden om in te vullen over uw idee. Daarbij kunt u ook de locatie waar het om gaat op de kaart zetten. Dat kan tot en met maandag 15 november 2021 12:00 uur. Als u iets persoonlijk wilt toelichten of aanvullende bijlagen wilt opsturen, kunt u ook mailen naar Tom van den Oetelaar via T.van.den.Oetelaar@buwa.nl

Alvast hartelijk bedankt voor uw inbreng. Mocht u interesse hebben om in het verdere planvormingstraject mee te blijven praten / denken, dan kunt u zich nog steeds aanmelden voor de gesprekstafels.

Creatieve eerste gesprekstafels Oostpolder

De eerste ronde gesprekstafels voor de Oostpolder zijn achter de rug. Zo’n twintig omwonenden, Anton Bardie van Groninger Dorpen en afgevaardigden van Dorpsbelangen Oudeschip deelden hun ideeën en schetsen met ruimtelijk bureau BügelHajema. Avonden waar creativiteit en enthousiasme de boventoon voerden.

Wie meedenkt, heeft invloed. Wat niet wil zeggen dat meedenken gelijk staat aan instemmen met de plannen. Zoals één van de deelnemers het zei: "We doen mee, maar onder protest". Zo was er tijdens de gesprekstafels zowel ruimte voor kritische geluiden als constructief meedenken. De twee avonden gingen over de inrichting van het bedrijventerrein en de inrichting van de groenblauwe zone.

Projectleider Philippine van der Schuijt kijkt met waardering terug op de avonden. “Het waren gezellige avonden met veel creativiteit. Met dikke stiften en boterhampapier werden toekomstbeelden voor Oudeschip geschetst en vormgegeven. Daarbij was niets te gek: deelauto's voor het dorp, een bloemenstrook op de dijk, een plukbos op het bedrijventerrein. We hebben alles genoteerd en de ideeën die het breedst door het dorp gedragen worden kunnen mogelijk ook tot uitvoering worden gebracht. En dat is precies waarom we dit doen!”

Deelnemers van de gesprekstafels vonden de beschikbare tijd voor het maken van plannen te kort. Daarom komt er binnenkort een tweede sessie met dezelfde thema's, zodat u ideeën die u later te binnen schoten, alsnog kunt benoemen. Neem ook buren of andere dorpsbewoners mee die vergeten hadden zich op te geven voor de gesprekstafels. Houd deze web site goed in de gaten, want de tweede gesprekstafel wordt hier aangekondigd, waarschijnlijk begin oktober. We zien u dan graag!

De volgende gesprekstafels zijn op 5 en 6 oktober aanstaande. U kunt zich daar nog voor aanmelden.

Provinciale Staten stemmen in met uitbreiding Eemshaven

Op 16 juni wordt in de vergadering van de Statencommissie gesproken over de Oostpolder. U kunt daar inspreken als u wilt. In verband met de beperkende maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan kan dat alleen via videoverbinding. Wilt u inspreken, kunt u dat doorgeven via de Statengriffie via statengriffie@provinciegroningen.nl. Bellen kan ook: 050 - 316 44 58. Op de website van de provincie vindt u de vergaderstukken voor de Oostpolder.  

16 juni: Statencommissie bespreekt Oostpolder 

Presentatie 13 april

Afgelopen zaterdag, 17 april overhandigden Etty Meijer en Ronald Bultema uit Oudeschip namens een aantal inwoners een petitie aan gedeputeerde Mirjam Wulfse en wethouder Eltjo Dijkhuis. In de petitie maakten zij hun zorg over de ontwikkeling van de Oostpolder kenbaar. Ook werd gevraagd om persoonlijke in plaats van online bijeenkomsten. Binnenkort worden er persoonlijke gesprekken gevoerd met inwoners die hebben aangegeven dat op prijs te stellen. In verband met corona wordt dat binnen de bestaande mogelijkheden gedaan. In zeer kleine kring dus.

Wilt u ook een gesprek met 1 van de projectmedewerkers? U kunt dan bellen met Petra Wetterauw om een afspraak te maken.

Vragen en antwoorden presentatie 13 april

Op 13 april hebben gedeputeerde Mirjam Wulfse en wethouder Eltjo Dijkhuis een digitale presentatie gegeven over de ontwikkeling van de Oostpolder. U kunt de uitzending hier terugzien.

Petitie Oudeschip aangeboden

Op 16 juni wordt in de vergadering van de Statencommissie gesproken over de Oostpolder. U kunt daar inspreken als u wilt. In verband met de beperkende maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan kan dat alleen via videoverbinding. Wilt u inspreken, kunt u dat doorgeven via de Statengriffie via statengriffie@provinciegroningen.nl. Bellen kan ook: 050 - 316 44 58. Op de website van de provincie vindt u de vergaderstukken voor de Oostpolder.  

Nieuws

Het Digitale Diggelschip