• Communicatie- en participatieplan Oostpolder planvorming fase 1
 • Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl, April 2017
  De Structuurvisie gaat over 15 grote ruimtelijke projecten in het gebied Eemsdelta. De structuurvisie beschrijft daarbij het ruimtelijk kader (wat kan wel en wat kan niet) en hoe we omgaan met het milieu ( milieubeleid). Daarmee worden de ambities voor (duurzame) energie, economische belangen en de belangen van leefomgeving, natuur en landschap in balans gebracht.

 • Evaluatie structuurvisie Eemsmond-Delfzijl, maart 2020
  De evaluatie structuurvisie Eemsmond-Delfzijl beschrijft uitgangspunten voor de uitwerking van nieuwe projecten. Hoewel de projecten uit de structuurvisie binnen de beschikbare milieuruimte zijn gerealiseerd, vragen nieuwe onwikkelingen extra aandacht. Bijvoorbeeld de stikstofreductie, klimaatverandering en ambities voor duurzame energie en circulaire economie. De evaluatie werkt die aandachtspunten verder uit.
Persberichten
Nieuwsbrieven en brieven aan bewoners
Besluiten
Studies
 • Analyse high-tech sector in Groningen Deloitte + bijlage, februari 2019
  Deloitte heeft een analyse op hoofdlijnen gemaakt naar de economische effecten van de vestiging van datacenters en automotive- / batterijfabrieken in de provincie Groningen. Einddatum van de analyse is tot januari 2019, dus effecten na die datum zijn niet meegenomen in het rapport.

 • Milieuzonering nieuwe stijl, VNG, mei 2019
  Deze publicatie loopt alvast vooruit op de Omgevingswet die 1 januari 2023 ingaat. Onder de nieuwe Omgevingswet worden milieu en ruimte volledig geïntegreerd. Dat komt erop neer dat bij de invoering van de Omgevingswet het normaal wordt om concrete milieunormen op te nemen in het Omgevingsplan. Een bedrijf moet voldoen aan bepaalde milieunormen wil het een vergunning krijgen. Ieder bedrijf heeft een bepaalde milieuruimte. Om een nieuw bedrijf, bedrijfsuitbreiding of -verplaatsing al dan niet een vergunning te verlenen, kunnen overheden gebruik maken van concrete milieunormen.

 • Brief aan Provinciale Staten over uitwerking compensatieregeling, juni 2020
  Op 12 juli 2017 hebben Provinciale Staten een motie aangenomen waarbij Gedeputeerde Staten (GS) opdracht hebben gekregen om uit te werken waar in de provincie gebieden in aanmerking komen voor een garantieregeling. Daarbij noemde GS ook de Eemsdelta. In de brief uitwerking compensatieregeling staat dat het concreet uitwerken van een regeling onderdeel zal moeten uitmaken van toekomstige gebiedsontwikkelingen. Dat geldt dus ook voor Oostpolder.

 • Marktverkenning van de ontwikkeling van de Oostpolder tot bedrijventerrein, Buck Consultants International + bijlage, juli 2020
  In dit onderzoeksrapport worden de volgende vragen worden beantwoord:
  • Wat zijn kansrijke doelgroepen voor de Oostpolder/ Noord Groningen?
  • Welke kansen voor clustervorming liggen er?
  • Kan er een relatie worden gelegd met de ambitie van de provincie Groningen om zich te ontwikkelen tot de meest innovatieve energieprovincie van Nederland?
  • Welk profiel moet het beoogde bedrijventerrein hebben?
  • Met welke instrumenten kan de provincie alleen wenselijke doelgroepen in het gebied laten landen?
  • Hebben de Eemshaven en de zeehaven Delfzijl meerwaarde?
  • Zijn er gebiedskenmerken aan te wijzen die als ontwikkelingsbelemmering voor de doelgroepen moeten worden gezien (zoals windmolens, woonkernen en natuurgebieden)?
 • Uitwerking compensatie-/garantieregeling, Sieben en Lont, maart 2021
  In dit rapport staan de mogelijke compensatie-/garantieregelingen beschreven die vanuit het bestuursrecht bestaan.

 • Ontwikkelzones voor grootschalige bedrijven in Groningen, Stec groep, maart 2021
  In dit verkennend onderzoek uit maart 2021 zijn alle bestaande bedrijventerreinen en mogelijke uitbreidingslocaties in de provincie in kaart gebracht. De verkenning is bedoeld om kansrijke plekken voor grootschalige bedrijven in Groningen in beeld te brengen. Dit kan de provincie dan gebruiken om keuzes te maken.

 • Verkenning geluidsruimte Oostpolder, BügelHajema, maart 2021
  De Oostpolder als uitbreiding van de Eemshaven kan alleen als dit past binnen de vastgestelde geluidsnorm voor de Eemshaven. De woonfunctie moet namelijk zoveel mogelijk behouden blijven.

  De ontwikkelingsmogelijkheden van de Oostpolder voor bedrijven hangt mede af van de beschikbaarheid van ‘milieugebruiksruimte’. Maatgevend voor de beschikbare milieugebruiksruimte bij de Oostpolder het aspect ‘geluid’. De Eemshaven is een voor industrielawaai gezoneerd terrein. Dat betekent dat aanwezige en nog te vestigen bedrijven op het industrieterrein van de Eemshaven en mogelijke uitbreiding naar de Oostpolder moet voldoen aan een vastgestelde geluidszone (1993).

  De kernvraag van het onderzoek is:
  Is er vanuit de vastgestelde milieugebruiksruimte voor de Eemshaven voldoende geluidruimte beschikbaar voor de ontwikkeling van een industrieterrein in de Oostpolder?

Terinzagelegging

Formulier zienswijze Oostpolder

Presentatie inloopbijeenkomst Oostpolder 21 juni

Voornemen en Participatie
De kennisgeving Voornemen en Participatie is niets anders dan een aankondiging in de vorm van een advertentie. Hierin informeren Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen belanghebbenden over het voornemen om de Oostpolder te willen ontwikkelen en op welke manier zij inwoners en andere belanghebbenden hierbij betrekken en informeren. Bij dit bericht wordt u uitgenodigd te reageren, bijvoorbeeld door het beantwoorden van de volgende vragen:

 • Vindt u dat de provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland met hun plannen voldoende aansluiten op de waarden en karakteristieken van de gebieden waarop het onderzoek betrekking heeft?
 • Heeft u nog aanvullende kansen en raakvlakken waarmee rekening moet worden gehouden?
 • Welke onderwerpen moeten in de Milieueffectrapportage worden onderzocht?
 • Kunt u zich vinden in de manier waarop mensen uit de omgeving worden betrokken bij het proces?

Toelichting Voornemen en Participatie
In het document Toelichting Voornemen en Participatie staat in aanvulling op de aankondiging een nadere toelichting op het project Oostpolder. Ook op dit bericht kunt u reageren.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)
De Notitie Reikwijdte en Detailniveau bevat informatie voor omwonenden, andere belanghebbenden en adviseurs over de inhoud en opzet van de op te stellen milieueffectrapportage (m.e.r). De m.e.r. is een hulpmiddel bij het nemen van besluiten en heeft als doel het milieubelang volwaardige mee te wegen in de besluitvorming .

De afbakening van het onderzoek - ofwel het bepalen van de reikwijdte en het detailniveau van het onderzoek - is belangrijk voor het opstellen van de m.e.r. De reikwijdte gaat over de vraag welke alternatieven en/of varianten en welke milieuaspecten we onderzoeken in de m.e.r. Ook heeft de reikwijdte betrekking op het onderzoeksgebied. Detailniveau geeft aan hoe uitgebreid en op welke manier de verschillende milieuaspecten worden onderzocht. Op de NRD kunt u een zienswzijze indienen.

Ruimtelijk kwaliteitskader Oostpolder (Nota van Uitgangspunten)
De afgelopen maanden is uitvoerig gesproken met omwonenden, stakeholders en experts. De uitkomsten van die gesprekken zijn verwerkt in het Ruimtelijk Kwaliteitskader (RKK). Het RKK geeft de kaders voor het Masterplan aan. Ze gaan over de inrichting van het gebied en het beperken van de effecten op de directe omgeving.

We onderzoeken de kaders op haalbaarheid en uitvoerbaarheid, ze worden verdiept, uitgewerkt en ruimtelijk vorm gegeven in het Masterplan. Als onderzoeksuitkomsten in strijd zijn met de ambities en kaders in het RKK, dan kan hiervan worden afgeweken, maar wel in goed overleg en met duidelijke motivatie en onderbouwing. Op dit document kunt u reageren.


Beleidsdocumenten
Een luchtfoto met de begrenzing van het plangebied
Feiten en cijfers

Het plangebied van de Oostpolder sluit aan de noordzijde aan op bedrijventerrein Eemshaven en wordt verder begrensd door de spoorlijn (westzijde), de dijk en lintbebouwing van Oudeschip (zuidzijde) en de N33 (oostzijde).

De Oostpolder heeft de volgende kenmerken:

 • Het gebied is bijna 600 hectare groot
 • Het gebruik van de polder is nu overwegend agrarisch.
 • Waddenwind en Innogy realiseren er een windpark met 20 windmolens
 • Op een deel van de gronden aan de oostzijde wordt een nieuwe hoogspanningsverbinding aangelegd (380 kV).
 • Grond aan de oostzijde (tegen de N33 aan) is in de (nabije) toekomst mogelijk in beeld voor een buizenzone tussen de Eemshaven en de Oosterhornhaven (Delfzijl).
 • Door het gebied loopt de Groote Tjariet, als belangrijk element in het landschap.

Online leestafel

Het Digitale Diggelschip

Formulier zienswijze Oostpolder

Presentatie inloopbijeenkomst Oostpolder 21 juni

Voornemen en Participatie
De kennisgeving Voornemen en Participatie is niets anders dan een aankondiging in de vorm van een advertentie. Hierin informeren Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen belanghebbenden over het voornemen om de Oostpolder te willen ontwikkelen en op welke manier zij inwoners en andere belanghebbenden hierbij betrekken en informeren. Bij dit bericht wordt u uitgenodigd te reageren, bijvoorbeeld door het beantwoorden van de volgende vragen:

 • Vindt u dat de provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland met hun plannen voldoende aansluiten op de waarden en karakteristieken van de gebieden waarop het onderzoek betrekking heeft?
 • Heeft u nog aanvullende kansen en raakvlakken waarmee rekening moet worden gehouden?
 • Welke onderwerpen moeten in de Milieueffectrapportage worden onderzocht?
 • Kunt u zich vinden in de manier waarop mensen uit de omgeving worden betrokken bij het proces?

Toelichting Voornemen en Participatie
In het document Toelichting Voornemen en Participatie staat in aanvulling op de aankondiging een nadere toelichting op het project Oostpolder. Ook op dit bericht kunt u reageren.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)
De Notitie Reikwijdte en Detailniveau bevat informatie voor omwonenden, andere belanghebbenden en adviseurs over de inhoud en opzet van de op te stellen milieueffectrapportage (m.e.r). De m.e.r. is een hulpmiddel bij het nemen van besluiten en heeft als doel het milieubelang volwaardige mee te wegen in de besluitvorming .

De afbakening van het onderzoek - ofwel het bepalen van de reikwijdte en het detailniveau van het onderzoek - is belangrijk voor het opstellen van de m.e.r. De reikwijdte gaat over de vraag welke alternatieven en/of varianten en welke milieuaspecten we onderzoeken in de m.e.r. Ook heeft de reikwijdte betrekking op het onderzoeksgebied. Detailniveau geeft aan hoe uitgebreid en op welke manier de verschillende milieuaspecten worden onderzocht. Op de NRD kunt u een zienswzijze indienen.

Ruimtelijk kwaliteitskader Oostpolder (Nota van Uitgangspunten)
De afgelopen maanden is uitvoerig gesproken met omwonenden, stakeholders en experts. De uitkomsten van die gesprekken zijn verwerkt in het Ruimtelijk Kwaliteitskader (RKK). Het RKK geeft de kaders voor het Masterplan aan. Ze gaan over de inrichting van het gebied en het beperken van de effecten op de directe omgeving.

We onderzoeken de kaders op haalbaarheid en uitvoerbaarheid, ze worden verdiept, uitgewerkt en ruimtelijk vorm gegeven in het Masterplan. Als onderzoeksuitkomsten in strijd zijn met de ambities en kaders in het RKK, dan kan hiervan worden afgeweken, maar wel in goed overleg en met duidelijke motivatie en onderbouwing. Op dit document kunt u reageren.


Terinzagelegging
Persberichten
Nieuwsbrieven en brieven aan bewoners
Besluiten
 • Analyse high-tech sector in Groningen Deloitte + bijlage, februari 2019
  Deloitte heeft een analyse op hoofdlijnen gemaakt naar de economische effecten van de vestiging van datacenters en automotive- / batterijfabrieken in de provincie Groningen. Einddatum van de analyse is tot januari 2019, dus effecten na die datum zijn niet meegenomen in het rapport.

 • Milieuzonering nieuwe stijl, VNG, mei 2019
  Deze publicatie loopt alvast vooruit op de Omgevingswet die 1 januari 2023 ingaat. Onder de nieuwe Omgevingswet worden milieu en ruimte volledig geïntegreerd. Dat komt erop neer dat bij de invoering van de Omgevingswet het normaal wordt om concrete milieunormen op te nemen in het Omgevingsplan. Een bedrijf moet voldoen aan bepaalde milieunormen wil het een vergunning krijgen. Ieder bedrijf heeft een bepaalde milieuruimte. Om een nieuw bedrijf, bedrijfsuitbreiding of -verplaatsing al dan niet een vergunning te verlenen, kunnen overheden gebruik maken van concrete milieunormen.

 • Brief aan Provinciale Staten over uitwerking compensatieregeling, juni 2020
  Op 12 juli 2017 hebben Provinciale Staten een motie aangenomen waarbij Gedeputeerde Staten (GS) opdracht hebben gekregen om uit te werken waar in de provincie gebieden in aanmerking komen voor een garantieregeling. Daarbij noemde GS ook de Eemsdelta. In de brief uitwerking compensatieregeling staat dat het concreet uitwerken van een regeling onderdeel zal moeten uitmaken van toekomstige gebiedsontwikkelingen. Dat geldt dus ook voor Oostpolder.

 • Marktverkenning van de ontwikkeling van de Oostpolder tot bedrijventerrein, Buck Consultants International + bijlage, juli 2020
  In dit onderzoeksrapport worden de volgende vragen worden beantwoord:
  • Wat zijn kansrijke doelgroepen voor de Oostpolder/ Noord Groningen?
  • Welke kansen voor clustervorming liggen er?
  • Kan er een relatie worden gelegd met de ambitie van de provincie Groningen om zich te ontwikkelen tot de meest innovatieve energieprovincie van Nederland?
  • Welk profiel moet het beoogde bedrijventerrein hebben?
  • Met welke instrumenten kan de provincie alleen wenselijke doelgroepen in het gebied laten landen?
  • Hebben de Eemshaven en de zeehaven Delfzijl meerwaarde?
  • Zijn er gebiedskenmerken aan te wijzen die als ontwikkelingsbelemmering voor de doelgroepen moeten worden gezien (zoals windmolens, woonkernen en natuurgebieden)?
 • Uitwerking compensatie-/garantieregeling, Sieben en Lont, maart 2021
  In dit rapport staan de mogelijke compensatie-/garantieregelingen beschreven die vanuit het bestuursrecht bestaan.

 • Ontwikkelzones voor grootschalige bedrijven in Groningen, Stec groep, maart 2021
  In dit verkennend onderzoek uit maart 2021 zijn alle bestaande bedrijventerreinen en mogelijke uitbreidingslocaties in de provincie in kaart gebracht. De verkenning is bedoeld om kansrijke plekken voor grootschalige bedrijven in Groningen in beeld te brengen. Dit kan de provincie dan gebruiken om keuzes te maken.

 • Verkenning geluidsruimte Oostpolder, BügelHajema, maart 2021
  De Oostpolder als uitbreiding van de Eemshaven kan alleen als dit past binnen de vastgestelde geluidsnorm voor de Eemshaven. De woonfunctie moet namelijk zoveel mogelijk behouden blijven.

  De ontwikkelingsmogelijkheden van de Oostpolder voor bedrijven hangt mede af van de beschikbaarheid van ‘milieugebruiksruimte’. Maatgevend voor de beschikbare milieugebruiksruimte bij de Oostpolder het aspect ‘geluid’. De Eemshaven is een voor industrielawaai gezoneerd terrein. Dat betekent dat aanwezige en nog te vestigen bedrijven op het industrieterrein van de Eemshaven en mogelijke uitbreiding naar de Oostpolder moet voldoen aan een vastgestelde geluidszone (1993).

  De kernvraag van het onderzoek is:
  Is er vanuit de vastgestelde milieugebruiksruimte voor de Eemshaven voldoende geluidruimte beschikbaar voor de ontwikkeling van een industrieterrein in de Oostpolder?

Studies
 • Communicatie- en participatieplan Oostpolder planvorming fase 1
 • Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl, April 2017
  De Structuurvisie gaat over 15 grote ruimtelijke projecten in het gebied Eemsdelta. De structuurvisie beschrijft daarbij het ruimtelijk kader (wat kan wel en wat kan niet) en hoe we omgaan met het milieu ( milieubeleid). Daarmee worden de ambities voor (duurzame) energie, economische belangen en de belangen van leefomgeving, natuur en landschap in balans gebracht.

 • Evaluatie structuurvisie Eemsmond-Delfzijl, maart 2020
  De evaluatie structuurvisie Eemsmond-Delfzijl beschrijft uitgangspunten voor de uitwerking van nieuwe projecten. Hoewel de projecten uit de structuurvisie binnen de beschikbare milieuruimte zijn gerealiseerd, vragen nieuwe onwikkelingen extra aandacht. Bijvoorbeeld de stikstofreductie, klimaatverandering en ambities voor duurzame energie en circulaire economie. De evaluatie werkt die aandachtspunten verder uit.
Beleidsdocumenten
Feiten en cijfers
Een luchtfoto met de begrenzing van het plangebied

Het plangebied van de Oostpolder sluit aan de noordzijde aan op bedrijventerrein Eemshaven en wordt verder begrensd door de spoorlijn (westzijde), de dijk en lintbebouwing van Oudeschip (zuidzijde) en de N33 (oostzijde).

De Oostpolder heeft de volgende kenmerken:

 • Het gebied is circa 600 hectare groot
 • Het gebruik van de polder is nu ook overwegend agrarisch.
 • Waddenwind en Ennogy realiseren er een windpark met 21 windmolens
 • Op een deel van de gronden aan de oostzijde wordt een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding aangelegd.
 • Grond aan de oostzijde (tegen de N33 aan) is in de (nabije) toekomst mogelijk in beeld voor een buizenzone tussen de Eemshaven en de Oosterhornhaven (Delfzijl).
 • In de zuid-oosthoek staat inmiddels een datacenter van Google.
 • Door het gebied loopt de Groote Tjariet, als belangrijk element in het landschap.

Online leestafel

Het Digitale Diggelschip