Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Meer informatie.

mfa-borger-odoorn-ban...

Wat hebben we gedaan en wie hebben we gesproken over de uitgangspunten?

logo-borgerodoorn.png

Nota van Uitgangspunten

Omgevingsvisie en Toekomstvisie

boog.png

Voor de totstandkoming van deze Nota van Uitgangspunten is met een heleboel mensen gesproken. Van ambtenaren, raadsleden en het college tot externe kennispartners. Daarnaast is door betrokken inwoners meegedacht via een enquête. En is er een beleidsanalyse en een trendanalyse uitgevoerd. Hieronder geven we een globaal overzicht van de uitkomsten van alles wat we gedaan hebben. Achtereenvolgens komen aan bod:

 1. Beleidsanalyse
 2. Bijeenkomsten interne- en externe experts
 3. Gesprekken met gemeenteraad en college van B&W
 4. Advertentie, website & enquête onder inwoners
 5. Trendanalyse

1. Beleidsanalyse
In de Omgevingswet wordt een groot aantal zaken vastgelegd, maar de wet biedt ook ruimte voor provincies, waterschappen en gemeenten om regionaal en lokaal maatwerk toe te passen. Wat betekent dit voor de gemeente Borger-Odoorn? Wat mag de gemeente straks zelf beslissen en wat worden de rollen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders daarin? Dit vraagt een goed zicht op het eigen beleid maar ook op beleid van andere overheden, hiervoor zijn twee acties gepleegd.

Door Antea is een ‘beleidswaardengenerator’ opgesteld.
In de beleidswaardengenerator zijn relevante onderdelen uit het beleid (bestemmingsplannen, verordeningen, omgevingswaarden, de provinciale omgevingsverordening en de waterschapsverordening) verwerkt. De beleidswaardengenerator geeft bij het opstellen van de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan input voor de – zoals de naam al zegt – beleidswaarden. Ook vormt het de rode draad bij de beleidsverankering in deze Omgevingswet-instrumenten. De beleidswaardengenerator is daarnaast zeer bruikbaar bij harmonisatie van bestaand beleid.

Daarnaast is de beleidsnotitie ‘Beleid en bestuurlijke organisatie’ opgesteld. Deze brengt de speelruimte in kaart - zowel de procesmatige als de inhoudelijke kant – en is het resultaat van de inventarisatiefase van het project ‘Beleid en bestuurlijke organisatie’. In deze beleidsnotitie gaan we dieper in op de afwegings- en bewegingsruimte die de gemeente heeft binnen de nieuwe wet en geven we een beeld van onder meer de absolute regels, de robuuste laag en de ambities van de gemeente, met een doorkijk naar de Omgevingsvisie.

20 september 2020 - Kennissessies met medewerkers
Doel van deze sessie was het op inhoud en proces bepalen en vastleggen van de uitgangspunten voor de Omgevingsvisie.

We spraken over de ambities en opgaven die er vanuit de verschillende vakgebieden binnen de gemeente liggen.

Vooraf vulden de deelnemers een enquête in. Hieruit bleek dat de thema’s gezonde en veilige leefomgeving, gemeenschap, sociaal en welzijn en economie en werkgelegenheid belangrijk zijn.

Trends

 • De samenstelling van de bevolking verandert maar Borger – Odoorn is geen krimpgemeente meer.
 • De landbouw verandert in een complexe omgeving.
 • Recreatie en toerisme groeit binnen de gemeente.
 • Energietransitie, klimaatverandering -adaptatie zorgt voor een enorme opgave.
 • Steeds verdergaande digitalisering en innovatie.
 • Andere mobiliteitsvraagstukken dan in het verleden.
 • Modern behoud van de waarden; de gemeente is geen museum.
foto-1-kennissesie-me... (copy)

2. Bijeenkomsten interne en externe experts

27 oktober 2020 - Kennisontbijt
Dit ontbijt is georganiseerd voor de professionele partners (belangenorganisaties, grote werkgevers, ketenpartners, maatschappelijke organisaties) en met dorpsbelangen/verenigingen.

Tijdens dit digitale ontbijt hebben we met de deelnemers gesproken over wat Borger-Odoorn uniek maakt. Wat er speelt en wat de belangrijkste samenhangende opgaven voor Borger-Odoorn in de komende jaren zijn?

Uitdagingen

 • Recreatie en toerisme groeien hoe verhoudt zich dit tot de aard van de gemeente?
 • Cultuurhistorie is belangrijk, maar het mag geen museum worden.
 • Klimaatverandering zorgt voor een enorme opgave.
 • Energietransitie en duurzaamheid.
 • Mobiliteit.
 • Positieve gezondheid, zorgen dat de randvoorwaarden om gezonde leefstijl mogelijk te maken er zijn. Een verbetering van gezondheid vraagt inzet voor de langere termijn.
 • Andere manier van werken onder de Omgevingswet. Het doorontwikkelen van vernieuwende vormen van participatie en het versterken en vergroten van de eigen kracht van de samenleving.

3. Gesprekken met gemeenteraad en college van B&W

Speeddate met de raadsfracties
Ter voorbereiding op de informatieve raadsbijeenkomst op 1 oktober is er met elke fractie een speeddate geweest. Allereerst om kennis te maken in een fysieke setting. Verder is het proces toegelicht en hebben we gesproken over de functie en rol van de Nota van Uitgangspunten als opmaat naar de Omgevingsvisie.

Naast het proces hebben we met elke fractie een eerste verkenning gemaakt van de uitdagingen waar de gemeente Borger-Odoorn de komende jaren voor staat. Wat zijn de bepalende trends en ontwikkelingen? En hoe bewaak je daarbij wat van waarde is en om bescherming en versterking vraagt? En zijn de uitgangspunten van de Toekomstvisie nog steeds sterk en robuust of vragen ontwikkelingen om bijstelling? 

Ook hebben we stil gestaan bij de rol van de raad onder de Omgevingswet en vooral in de Omgevingsvisie. Zowel intern in overleg met college en organisatie alsook extern in gesprek met de samenleving.

1 oktober 2020 - Informatie- en discussieavond met de raad
Na de speeddates volgde op 1 oktober 2020 de informatieavond met de raad. Tijdens deze bijeenkomst hebben we het gehad over de veranderingen die de Omgevingswet met zich mee brengt, de veranderende rol van de raad en gevolgen voor de sturingsfilosofie. Ook hebben we verkent of en welke kaders er vanuit de raad zijn voor de gesprekken die gevoerd gaan worden in het vervolg van het proces en welke inhoudelijke aandachtspunten de raad alvast wil meegeven.

Overleg met de klankbordgroep en sessies met MT en college
Klankbordgroep: op 2 november 2020 hebben we met de klankbordgroep Omgevingswet een digitaal overleg gehad. Tijdens deze sessie is de klankbordgroep bijgepraat over het proces om tot de Nota van Uitgangspunten te komen. Daarnaast hebben we gesproken over de eerste opbrengsten en uitgangspunten.

MT en college: met het MT en het college hebben we in het proces om tot de Nota van Uitgangspunten te komen twee keer gesproken. Op 3 november 2020 hebben we over het proces en de stappen tot dat moment gesproken. Vervolgens hebben we op 1 december 2020 de ruwbouw van de Nota van Uitgangspunten besproken.

afbeelding8.png (copy)

Resultaten enquête

 • De vragenlijst is door 294 inwoners ingevuld.
 • Het overgrote gedeelte van de respondenten woont graag in de gemeente Borger-Odoorn.
 • De landelijke, rustige omgeving spreekt veel inwoners aan.
 • Wat het meest gemist wordt is woningbouw. Verschillende respondenten geven aan dat er te weinig (betaalbare) starters- en seniorenwoningen zijn.
 • Daarnaast is het openbaar vervoer een veelgenoemd gemis.
 • Meer winkels, supermarkten en meer cultuur zijn andere veelgenoemde wensen.
 • Men vraagt ook voor meer voorzieningen voor de jeugd.
 • Verkeersveiligheid is een grote zorg van inwoners.
 • Men heeft overigens ook de indruk dat er weinig handhaving is. Overlast, afval en gebrek aan veiligheid worden veel genoemd.
 • Tevens vraagt men aandacht voor beter beleid omtrent versterking van de natuur, biodiversiteit, de wegen en bermbeheer.
 • Verder wordt meer contact met de gemeente gewenst. Men wil dat er actiever contact met de burger wordt opgenomen vanuit de gemeente. Ook eist men meer inspraak in de plannen die de gemeente smeed. Enkelen irriteren zich aan het slome bureaucratische proces en aan het gebrek aan transparantie.

5. Trendanalyse
Nederland is altijd in beweging en de komende decennia zal wellicht meer dan ooit van ons vragen om de bewegingen die voorliggen vorm te geven en te begeleiden. De maatschappelijke opgaven zijn fors en uitdagend. De klimaatadaptatie, de energietransitie, de hervorming van de landbouw naar natuurinclusief en circulair, de druk op de woningmarkt en de gevolgen van de coronacrisis op het vlak van wonen, werken, recreëren en bereikbaarheid/nabijheid zijn daarbij in het oog springend. De gevolgen voor onze levensstijl, ons landschap en de samenleving zullen fors zijn. De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) laat dit in volle omvang zien. Alles vraagt om ruimte en met name het landelijk gebied zal het strijdtoneel worden. Er wordt gewerkt aan gebiedsagenda’s voor de uitwerking en er wordt gedacht over een Nationaal Programma Landelijk gebied.

Onderstaande factsheets beschrijven de bepalende trends voor Borger-Odoorn. Ook zijn ze voorzien van inzicht in de huidige stand van zaken:

logo-borgerodoorn.png

Nota van uitgangspunten

Omgevingsvisie en Toekomstvisie

boog.png

Sociale en demografische trends

icon1.png
socialeendemografisch...

Bron: SCP - Sociaaleconomische status

Sociaaleconomische status
Woningen naar eigendom
socialeendemografisch...
Huishoudgrootte
socialeendemografisch...
Mantelzorg ontvangen en geven
socialeendemografisch... (copy)

Bron: CBS Stateline

Eenzaamheid
socialeendemografisch... (copy1)

Bron: waarstaatjegemeente.nl

Gemiddelde afstand tot voorzieningen

Bron: CBS

Ligt in merendeel van de gevallen hoger dan het gemiddelde van prov. Drenthe en het landelijk gemiddelde.

Personen met bijstandsuitkeringen

Bron: CBS

socialeendemografisch...

Bron: CBS

Per 1000 inwoners van 18 jaar en ouder

Bevolkingsopbouw
icon2.png
icon4.png

Demografische trends hebben direct gevolgen voor de woningmarkt. Daarbij merken we op dat door de ontwikkelingen van het afgelopen jaar met betrekking tot Corona de trends op de woningmarkt moeilijk te voorspellen zijn. Het afgelopen jaar is gebleken dat er andere woningbehoeften ontstaan. Borger-Odoorn lijkt in trek te zijn voor mensen die ruimte om te leven zoeken.

Vergrijzing is al jaren een actueel thema. Maar de komende jaren zal de vergrijzing fors doorzetten. Met alle bekende en onbekende sociale (zorg) en fysieke (wonen) gevolgen van dien. De arbeidsmarkt en het verdienmodel onder onze nationale economie staat onder druk en vragen om nieuwe oplossingen.

Ook in de gemeente Borger-Odoorn is sprake van vergrijzing. Het percentage vijfenzestigplussers is de afgelopen jaren gestegen en zal naar verwachting de komende jaren blijven stijgen. Daar komt bij dat het percentage in verhouding tot de rest van Nederland hoog ligt.

Wat betreft de bevolkingsgroei is in de bevolkingsprognose tot 2035 van het Centraal Bureau voor Statistiek, in tegenstelling tot omliggende gemeenten als Coevorden en Aa en Hunze, geen tot weinig krimp verwacht in de gemeente Borger-Odoorn.

Naast bovenstaande trends zijn er nog een aantal landelijke trends die ook terug te zien zijn in Borger-Odoorn:

 • De prijzen van bestaande koopwoningen blijven snel stijgen.
 • Er bestaat behoefte aan tussenvormen van wonen en zorg en nieuwe onderscheidende woonvormen, met name voor (jonge) ouderen en voor kleine huishoudens.
 • De vraag naar klein wonen neemt toe.
 • Verduurzamen van bestaande woningen is belangrijk.
 • Een duurzame omgeving wordt daarnaast ook belangrijker.
logo-borgerodoorn.png

Nota van uitgangspunten

Omgevingsvisie en Toekomstvisie

boog.png

Economische trends

icon3.png
Banen
ecotrends1b.png

aantal per 1000 inwoners van 15-74 jaar

Snelgroeiende bedrijven
ecotrends1b.png (copy)

per 1000 vestigingen

Banen Recreatie en toerisme
ecotrends1b.png (copy1)

aantal per 1000 inwoners van 15-74 jaar

Exporterende vestigingen
ecotrends1b.png (copy2)

Bron: CBS, waarstaatjegemeente.nl

Banen naar sector

Borger-Odoorn

socialeendemografisch... (copy)
Inwoners met betaald werk

per 1000 inwoners

socialeendemografisch...
ecotrends4b.png
Werkloosheid %
 • Het ondernemingsklimaat in Borger-Odoorn wordt op een schaal van 1 tot 10 beoordeeld met een 6,47 tegenover 6,42 voor Nederland.
 • Het vestingsklimaat in Borger-Odoorn wordt op een schaal van 1 tot 10 beoordeeld met een 6,23 tegenover 6,41 voor Nederland.

Er zijn een aantal economische trends zichtbaar in Nederland, die zeker ook in de gemeente Borger-Odoorn spelen:

 • De beroepsbevolking neemt af door vergrijzing.
 • De arbeidsmarkt laat een stijgende werkgelegenheid zien. Tegelijk kunnen bedrijven moeilijk goed gekwalificeerd personeel vinden.
 • De dienstensector groeit en het opleidingsniveau stijgt: maar er zijn ook 250.000 analfabeten en 1,5 miljoen laaggeletterden in Nederland.
 • Daling van het aantal voorzieningen; door schaalvergroting, toegenomen mobiliteit en veranderende consumenten voorkeuren is het aantal voorzieningen in de afgelopen decennia gedaald. Deze trend is voornamelijk te zien in dorpen, en dan met name in dorpen zonder centrumfunctie.
 • Borger-Odoorn krijgt als gevolg van demografische ontwikkelingen en veranderend koopgedrag van de consument (internetverkoop) te maken met krimp in deze sector en dus een toename van leegstand van winkels.
 • Teruggang in aantal agrarische bedrijven.
 • Toename van thuiswerken.
 • Het doel van centrumbezoek verandert; de recreatieve rol van de centra neemt toe.
 • Door het toevoegen van belevingsaspecten verandert de rol van ondernemers en/of winkeliers.
 • Vergrijzing betekent: meer vitale ouderen met veel tijd.


Wat betreft digitalisering is internet niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. In 2017 had vrijwel iedereen in Nederland toegang tot internet en deden mensen veel online. Een algemene trend is dat internetgebruik toeneemt en dat technologie en digitalisering een prominentere positie in het dagelijks leven krijgt.

logo-borgerodoorn.png

Nota van uitgangspunten

Omgevingsvisie en Toekomstvisie

boog.png

Mobiliteitstrends

Afstand tot hoofdverkeersader
mob1.png
Fietsstad: totaalscore
ecotrends1b.png (copy)

Gemeenten in Nederland, score

Deelauto's
ecotrends1b.png (copy2)

per 100.000 inwoners

Elektrische personenauto's
ecotrends1b.png (copy3)

per 1.000 inwoners

Aantal personenauto's in 2020 per 1.000 inwoners
 • Borger-Odoorn: 612
 • Drenthe: 548
 • Nederland: 499
icon8.png

Bron: waarstaatjegemeente.nl

Afstand tot treinstation
socialeendemografisch... (copy)
Verplaatsingen
socialeendemografisch...
icon7.png

Algemene trends rond mobiliteit in de Nederlandse samenleving zijn:

 • flexibelere mobiliteitskeuzes;
 • intensivering van de zoektocht naar alternatieve brandstoffen;
 • toenemende vraag naar kleine auto’s;
 • senioren blijven langer mobiel;
 • het Nieuwe Werken beïnvloedt verstedelijking en mobiliteitsgedrag en betalen naar gebruik wordt standaard (deelconcepten).

In niet stedelijke gemeenten, zoals Borger-Odoorn, komen bovengenoemde trends beperkt voor, onder andere vanwege de over het algemeen langere reisafstand en lagere beschikbaarheid van de wijze van vervoer. Toch zullen deze trends ook in Borger-Odoorn spelen, met name in de grotere kernen.

logo-borgerodoorn.png

Nota van uitgangspunten

Omgevingsvisie en Toekomstvisie

boog.png

Trends rond klimaat en verduurzaming

icon6.png
Versteende oppervlakte in tuinen
duurzaam1.png
CO@-uitstoot naar sector
ecotrends1b.png (copy)

Borger-Odoorn, miljoen kg

Energielabel woningen
ecotrends1b.png (copy1)
CO2-uitstoot autoverkeer
ecotrends1b.png (copy2)

Bron: waarstaatjegemeente.nl

Hernieuwbare energie
socialeendemografisch... (copy)
Woningen met zonnepanelen
socialeendemografisch...
icon5.png

Het klimaatakkoord legt op dat Nederland in 2050 energieneutraal moet zijn. Gemeenten moeten aangeven “hoe”. Voor de kortere termijn betekent dit besparen, zon op dak en (grootschalige) zon- en windparken. Nieuwe toepassingen dienen zich aan (biomassa, buurtbatterijen en waterstof) en vragen inpassing.

De verandering van ons klimaat heeft geleid tot een groot besef dat we duurzamer moeten omgaan met onze aarde en de (fossiele) grondstoffen. Dit leidt tot grote opgaven op het gebied van energie (RES, Warmtevisie), klimaat en water. Deze opgaven landen in hoofdzaak in het landelijke gebied. Daarbij is er veel aandacht voor verduurzaming van de landbouw en de strengere eisen aan het terugdringen van emissies, de voedselveiligheid, dierenwelzijn, biodiversiteit en omgevingskwaliteit.

Dit leidt er toe dat de landbouw onder steeds grotere druk staat. De productiecapaciteit van bedrijven is immens maar zit tegen de grenzen aan of er overheen. Bijvoorbeeld de stikstofproblematiek is een uiting daarvan. Op de huidige voet doorgaan is geen optie. Nieuwe en aangepaste vormen van landbouw zijn gewenst. En het buitengebied gaat een rol spelen in de energietransitie.

logo-borgerodoorn.png

Nota van uitgangspunten

Omgevingsvisie en Toekomstvisie

boog.png

Trends rond gezondheid

Overgewicht / ondergewicht / normaal gewicht

Bron: CBS Stateline

gezond1.png
Sporten

Bron: CBS Stateline

 • 46,6% van de bewoners van Borger-Odoorn voldoet aan de beweegrichtlijn. In de provincie Drenthe is dit 48,4% van de bewoners en in Nederland 51,7%.
 • 49,2 % van de inwoners van Borger –Odoorn in de leeftijd van 19-65 jaar sport wekelijks. In de provincie Drenthe is dit 50,1% en in Nederland 56,3%.
 • 29,92 % van de inwoners van Borger –Odoorn van 65 jaar of ouder sport wekelijks. In de provincie Drenthe is dit 30,4% en in Nederland 34,8%
Personen aangesloten bij sportvereniging

Bron: waarstaatjegemeente.nl

socialeendemografisch... (copy)
Ervaren gezondheid

Bron: CBS Stateline

socialeendemografisch...
icon9.png

Er is steeds meer aandacht voor gezondheid in relatie met de fysieke leefomgeving. De aandacht voor het gedachtegoed van positieve gezondheid groeit. Dit is het concept van gezondheid waarbij niet de afwezigheid van ziekte centraal staat, maar de veerkracht van mensen om met alle uitdagingen van het leven om te gaan en hierin eigen regie te voeren. Het gaat niet alleen om lichamelijke gezondheid, maar veel over een betekenisvol leven.

In het kader hiervan is het belangrijk om ook trends ten aanzien van de kwaliteit van leven (objectief en subjectief) in ogenschouw te nemen. De belangrijkste conclusies van het onderzoek ‘De sociale staat van Nederland 2019’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP):

 • De objectieve kwaliteit van leven van Nederlanders neemt niet toe, ondanks de economische opleving.
 • Er zijn grote verschillen tussen bevolkingsgroepen in de kwaliteit van leven.
 • Er waren in de afgelopen tien jaar ook bevolkingsgroepen en levensterreinen die wel verbetering zagen in de objectieve kwaliteit van leven.
 • Het aandeel mensen met een lage levenstevredenheid stijgt. Opvattingen over de samenleving en de politiek hangen beperkt samen met de persoonlijke situatie.
 • De vergrijzing, die de komende jaren doorzet, heeft uiteraard invloed op de gezondheidszorg.
 • Omdat mensen naar verwachting steeds meer thuiswerken, is ook de kwaliteit van de directe leefomgeving van belang als het gaat om bewegen en afleiding.
logo-borgerodoorn.png

Nota van uitgangspunten

Omgevingsvisie en Toekomstvisie

boog.png

Trends rond veiligheid

Verkeersveiligheid
Sociale veiligheid
Verkeersongevallen

Per 1.000 inwoners

verkeer1.png
Verkeersdoden (5-jaars cumulatief)
ecotrends1b.png (copy)

Gemeenten in Nederland, per 100km weglengte

Totaal misdrijven
ecotrends1b.png (copy2)

per 10.000 inwoners

Politieregistraties overlast jeugd
ecotrends1b.png (copy3)

per 10.000 inwoners

Diefstal en inbraak naar type
ecotrends1b.png (copy3)

Borger-Odoorn, per 10.000 inwoners

Vernieling
ecotrends1b.png (copy4)

per 10.000 inwoners

Sociale veiligheid, indices onveiligheidsbeleving
ecotrends1b.png (copy5)

Borger-Odoorn, index (2014=100)

Meldingen verkeersveiligheid
socialeendemografisch... (copy)
Geregistreerde verkeersongevallen naar zwaarte
socialeendemografisch...
icon11.png

Kinderen en oudere ouderen (75+) zijn extra kwetsbaar voor sociale onveiligheid. In een sociaal veilige omgeving kunnen kinderen zich goed ontwikkelen. Vergrijzing vraagt extra inzet op de toegankelijkheid en veiligheid van de openbare ruimte. Landelijk gezien lijkt met name het aantal ongevallen onder fietsers toe te nemen. Een groot deel van deze slachtoffers is 60 jaar of ouder (72% van de verkeersdoden en 50% van de ernstig verkeersgewonden). Bijna een derde van de fietsdoden is zelfs 80 jaar of ouder (LBZ). Doordat de bevolking vergrijst, is er een mogelijkheid dat deze toename zich blijft voortzetten.
De trend in het aantal verkeersdoden onder fietsende kinderen en jongeren (tot 17 jaar) is over de afgelopen tien jaar dalend (LBZ).
Wat betreft externe veiligheid zijn geen opvallende trends te ontdekken. Het externe veiligheidsrisico zal over het algemeen niet toenemen (met uitzondering van plaatselijke ontwikkelingen, waarbij het risico per ontwikkeling afgewogen zal moeten worden).

mfa-borger-odoorn-ban...
logo-borgerodoorn.png

Nota van uitgangspunten

Omgevingsvisie en Toekomstvisie

boog.png

Wat hebben we gedaan en wie hebben we gesproken over de uitgangspunten?

Voor de totstandkoming van deze Nota van Uitgangspunten is met een heleboel mensen gesproken. Van ambtenaren, raadsleden en het college tot externe kennispartners. Daarnaast is door betrokken inwoners meegedacht via een enquête. En is er een beleidsanalyse en een trendanalyse uitgevoerd. Hieronder geven we een globaal overzicht van de uitkomsten van alles wat we gedaan hebben. Achtereenvolgens komen aan bod:

 1. Beleidsanalyse
 2. Bijeenkomsten interne- en externe experts
 3. Gesprekken met gemeenteraad en college van B&W
 4. Advertentie, website & enquête onder inwoners
 5. Trendanalyse

1. Beleidsanalyse
In de Omgevingswet wordt een groot aantal zaken vastgelegd, maar de wet biedt ook ruimte voor provincies, waterschappen en gemeenten om regionaal en lokaal maatwerk toe te passen. Wat betekent dit voor de gemeente Borger-Odoorn? Wat mag de gemeente straks zelf beslissen en wat worden de rollen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders daarin? Dit vraagt een goed zicht op het eigen beleid maar ook op beleid van andere overheden, hiervoor zijn twee acties gepleegd.

Door Antea is een ‘beleidswaardengenerator’ opgesteld.
In de beleidswaardengenerator zijn relevante onderdelen uit het beleid (bestemmingsplannen, verordeningen, omgevingswaarden, de provinciale omgevingsverordening en de waterschapsverordening) verwerkt. De beleidswaardengenerator geeft bij het opstellen van de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan input voor de – zoals de naam al zegt – beleidswaarden. Ook vormt het de rode draad bij de beleidsverankering in deze Omgevingswet-instrumenten. De beleidswaardengenerator is daarnaast zeer bruikbaar bij harmonisatie van bestaand beleid.

Daarnaast is de beleidsnotitie ‘Beleid en bestuurlijke organisatie’ opgesteld. Deze brengt de speelruimte in kaart - zowel de procesmatige als de inhoudelijke kant – en is het resultaat van de inventarisatiefase van het project ‘Beleid en bestuurlijke organisatie’. In deze beleidsnotitie gaan we dieper in op de afwegings- en bewegingsruimte die de gemeente heeft binnen de nieuwe wet en geven we een beeld van onder meer de absolute regels, de robuuste laag en de ambities van de gemeente, met een doorkijk naar de Omgevingsvisie.

2. Bijeenkomsten interne en externe experts

20 september 2020 - Kennissessies met medewerkers
Doel van deze sessie was het op inhoud en proces bepalen en vastleggen van de uitgangspunten voor de Omgevingsvisie.

We spraken over de ambities en opgaven die er vanuit de verschillende vakgebieden binnen de gemeente liggen.

Vooraf vulden de deelnemers een enquête in. Hieruit bleek dat de thema’s gezonde en veilige leefomgeving, gemeenschap, sociaal en welzijn en economie en werkgelegenheid belangrijk zijn.

Trends

 • De samenstelling van de bevolking verandert maar Borger – Odoorn is geen krimpgemeente meer.
 • De landbouw verandert in een complexe omgeving.
 • Recreatie en toerisme groeit binnen de gemeente.
 • Energietransitie, klimaatverandering -adaptatie zorgt voor een enorme opgave.
 • Steeds verdergaande digitalisering en innovatie.
 • Andere mobiliteitsvraagstukken dan in het verleden.
 • Modern behoud van de waarden; de gemeente is geen museum.

Uitdagingen

 • Recreatie en toerisme groeien hoe verhoudt zich dit tot de aard van de gemeente?
 • Cultuurhistorie is belangrijk, maar het mag geen museum worden.
 • Klimaatverandering zorgt voor een enorme opgave.
 • Energietransitie en duurzaamheid.
 • Mobiliteit.
 • Positieve gezondheid, zorgen dat de randvoorwaarden om gezonde leefstijl mogelijk te maken er zijn. Een verbetering van gezondheid vraagt inzet voor de langere termijn.
 • Andere manier van werken onder de Omgevingswet. Het doorontwikkelen van vernieuwende vormen van participatie en het versterken en vergroten van de eigen kracht van de samenleving.

27 oktober 2020 - Kennisontbijt
Dit ontbijt is georganiseerd voor de professionele partners (belangenorganisaties, grote werkgevers, ketenpartners, maatschappelijke organisaties) en met dorpsbelangen/verenigingen.

Tijdens dit digitale ontbijt hebben we met de deelnemers gesproken over wat Borger-Odoorn uniek maakt. Wat er speelt en wat de belangrijkste samenhangende opgaven voor Borger-Odoorn in de komende jaren zijn?

3. Gesprekken met gemeenteraad en college van B&W

Speeddate met de raadsfracties
Ter voorbereiding op de informatieve raadsbijeenkomst op 1 oktober is er met elke fractie een speeddate geweest. Allereerst om kennis te maken in een fysieke setting. Verder is het proces toegelicht en hebben we gesproken over de functie en rol van de Nota van Uitgangspunten als opmaat naar de Omgevingsvisie.

Naast het proces hebben we met elke fractie een eerste verkenning gemaakt van de uitdagingen waar de gemeente Borger-Odoorn de komende jaren voor staat. Wat zijn de bepalende trends en ontwikkelingen? En hoe bewaak je daarbij wat van waarde is en om bescherming en versterking vraagt? En zijn de uitgangspunten van de Toekomstvisie nog steeds sterk en robuust of vragen ontwikkelingen om bijstelling? 

Ook hebben we stil gestaan bij de rol van de raad onder de Omgevingswet en vooral in de Omgevingsvisie. Zowel intern in overleg met college en organisatie alsook extern in gesprek met de samenleving.

1 oktober 2020 - Informatie- en discussieavond met de raad
Na de speeddates volgde op 1 oktober 2020 de informatieavond met de raad. Tijdens deze bijeenkomst hebben we het gehad over de veranderingen die de Omgevingswet met zich mee brengt, de veranderende rol van de raad en gevolgen voor de sturingsfilosofie. Ook hebben we verkent of en welke kaders er vanuit de raad zijn voor de gesprekken die gevoerd gaan worden in het vervolg van het proces en welke inhoudelijke aandachtspunten de raad alvast wil meegeven.

Overleg met de klankbordgroep en sessies met MT en college
Klankbordgroep: op 2 november 2020 hebben we met de klankbordgroep Omgevingswet een digitaal overleg gehad. Tijdens deze sessie is de klankbordgroep bijgepraat over het proces om tot de Nota van Uitgangspunten te komen. Daarnaast hebben we gesproken over de eerste opbrengsten en uitgangspunten.

MT en college: met het MT en het college hebben we in het proces om tot de Nota van Uitgangspunten te komen twee keer gesproken. Op 3 november 2020 hebben we over het proces en de stappen tot dat moment gesproken. Vervolgens hebben we op 1 december 2020 de ruwbouw van de Nota van Uitgangspunten besproken.

Resultaten enquête

 • De vragenlijst is door 294 inwoners ingevuld.
 • Het overgrote gedeelte van de respondenten woont graag in de gemeente Borger-Odoorn.
 • De landelijke, rustige omgeving spreekt veel inwoners aan.
 • Wat het meest gemist wordt is woningbouw. Verschillende respondenten geven aan dat er te weinig (betaalbare) starters- en seniorenwoningen zijn.
 • Daarnaast is het openbaar vervoer een veelgenoemd gemis.
 • Meer winkels, supermarkten en meer cultuur zijn andere veelgenoemde wensen.
 • Men vraagt ook voor meer voorzieningen voor de jeugd.
 • Verkeersveiligheid is een grote zorg van inwoners.
 • Men heeft overigens ook de indruk dat er weinig handhaving is. Overlast, afval en gebrek aan veiligheid worden veel genoemd.
 • Tevens vraagt men aandacht voor beter beleid omtrent versterking van de natuur, biodiversiteit, de wegen en bermbeheer.
 • Verder wordt meer contact met de gemeente gewenst. Men wil dat er actiever contact met de burger wordt opgenomen vanuit de gemeente. Ook eist men meer inspraak in de plannen die de gemeente smeed. Enkelen irriteren zich aan het slome bureaucratische proces en aan het gebrek aan transparantie.

5. Trendanalyse
Nederland is altijd in beweging en de komende decennia zal wellicht meer dan ooit van ons vragen om de bewegingen die voorliggen vorm te geven en te begeleiden. De maatschappelijke opgaven zijn fors en uitdagend. De klimaatadaptatie, de energietransitie, de hervorming van de landbouw naar natuurinclusief en circulair, de druk op de woningmarkt en de gevolgen van de coronacrisis op het vlak van wonen, werken, recreëren en bereikbaarheid/nabijheid zijn daarbij in het oog springend. De gevolgen voor onze levensstijl, ons landschap en de samenleving zullen fors zijn. De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) laat dit in volle omvang zien. Alles vraagt om ruimte en met name het landelijk gebied zal het strijdtoneel worden. Er wordt gewerkt aan gebiedsagenda’s voor de uitwerking en er wordt gedacht over een Nationaal Programma Landelijk gebied.

Onderstaande factsheets beschrijven de bepalende trends voor Borger-Odoorn. Ook zijn ze voorzien van inzicht in de huidige stand van zaken:

logo-borgerodoorn.png

Nota van uitgangspunten

Omgevingsvisie en Toekomstvisie

boog.png

Sociale en demografische trends

icon1.png
socialeendemografisch...

Bron: SCP - Sociaaleconomische status

Sociaaleconomische status
Woningen naar eigendom
socialeendemografisch...
Huishoudgrootte
socialeendemografisch...
Mantelzorg ontvangen en geven
socialeendemografisch... (copy)

Bron: CBS Stateline

Eenzaamheid
socialeendemografisch... (copy1)

Bron: waarstaatjegemeente.nl

Gemiddelde afstand tot voorzieningen

Bron: CBS

Ligt in merendeel van de gevallen hoger dan het gemiddelde van prov. Drenthe en het landelijk gemiddelde.

Personen met bijstandsuitkeringen
socialeendemografisch...

Bron: CBS

Per 1000 inwoners van 18 jaar en ouder

Bevolkingsopbouw

Bron: CBS

icon2.png

Demografische trends hebben direct gevolgen voor de woningmarkt. Daarbij merken we op dat door de ontwikkelingen van het afgelopen jaar met betrekking tot Corona de trends op de woningmarkt moeilijk te voorspellen zijn. Het afgelopen jaar is gebleken dat er andere woningbehoeften ontstaan. Borger-Odoorn lijkt in trek te zijn voor mensen die ruimte om te leven zoeken.

Vergrijzing is al jaren een actueel thema. Maar de komende jaren zal de vergrijzing fors doorzetten. Met alle bekende en onbekende sociale (zorg) en fysieke (wonen) gevolgen van dien. De arbeidsmarkt en het verdienmodel onder onze nationale economie staat onder druk en vragen om nieuwe oplossingen.

Ook in de gemeente Borger-Odoorn is sprake van vergrijzing. Het percentage vijfenzestigplussers is de afgelopen jaren gestegen en zal naar verwachting de komende jaren blijven stijgen. Daar komt bij dat het percentage in verhouding tot de rest van Nederland hoog ligt.

Wat betreft de bevolkingsgroei is in de bevolkingsprognose tot 2035 van het Centraal Bureau voor Statistiek, in tegenstelling tot omliggende gemeenten als Coevorden en Aa en Hunze, geen tot weinig krimp verwacht in de gemeente Borger-Odoorn.

Naast bovenstaande trends zijn er nog een aantal landelijke trends die ook terug te zien zijn in Borger-Odoorn:

 • De prijzen van bestaande koopwoningen blijven snel stijgen.
 • Er bestaat behoefte aan tussenvormen van wonen en zorg en nieuwe onderscheidende woonvormen, met name voor (jonge) ouderen en voor kleine huishoudens.
 • De vraag naar klein wonen neemt toe.
 • Verduurzamen van bestaande woningen is belangrijk.
 • Een duurzame omgeving wordt daarnaast ook belangrijker.
logo-borgerodoorn.png

Nota van uitgangspunten

Omgevingsvisie en Toekomstvisie

boog.png

Economische trends

icon3.png
Banen
ecotrends1b.png

aantal per 1000 inwoners van 15-74 jaar

Banen naar sector

Borger-Odoorn

socialeendemografisch... (copy)
Inwoners met betaald werk

per 1000 inwoners

socialeendemografisch...
ecotrends4b.png
Werkloosheid %
Snelgroeiende bedrijven
ecotrends1b.png (copy)

per 1000 vestigingen

Exporterende vestigingen
ecotrends1b.png (copy2)
Banen Recreatie en toerisme
ecotrends1b.png (copy1)

aantal per 1000 inwoners van 15-74 jaar

 • Het ondernemingsklimaat in Borger-Odoorn wordt op een schaal van 1 tot 10 beoordeeld met een 6,47 tegenover 6,42 voor Nederland.
 • Het vestingsklimaat in Borger-Odoorn wordt op een schaal van 1 tot 10 beoordeeld met een 6,23 tegenover 6,41 voor Nederland.

Bron: CBS, waarstaatjegemeente.nl

Er zijn een aantal economische trends zichtbaar in Nederland, die zeker ook in de gemeente Borger-Odoorn spelen:

 • De beroepsbevolking neemt af door vergrijzing.
 • De arbeidsmarkt laat een stijgende werkgelegenheid zien. Tegelijk kunnen bedrijven moeilijk goed gekwalificeerd personeel vinden.
 • De dienstensector groeit en het opleidingsniveau stijgt: maar er zijn ook 250.000 analfabeten en 1,5 miljoen laaggeletterden in Nederland.
 • Daling van het aantal voorzieningen; door schaalvergroting, toegenomen mobiliteit en veranderende consumenten voorkeuren is het aantal voorzieningen in de afgelopen decennia gedaald. Deze trend is voornamelijk te zien in dorpen, en dan met name in dorpen zonder centrumfunctie.
 • Borger-Odoorn krijgt als gevolg van demografische ontwikkelingen en veranderend koopgedrag van de consument (internetverkoop) te maken met krimp in deze sector en dus een toename van leegstand van winkels.
 • Teruggang in aantal agrarische bedrijven.
 • Toename van thuiswerken.
 • Het doel van centrumbezoek verandert; de recreatieve rol van de centra neemt toe.
 • Door het toevoegen van belevingsaspecten verandert de rol van ondernemers en/of winkeliers.
 • Vergrijzing betekent: meer vitale ouderen met veel tijd.


Wat betreft digitalisering is internet niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. In 2017 had vrijwel iedereen in Nederland toegang tot internet en deden mensen veel online. Een algemene trend is dat internetgebruik toeneemt en dat technologie en digitalisering een prominentere positie in het dagelijks leven krijgt.

logo-borgerodoorn.png

Nota van uitgangspunten

Omgevingsvisie en Toekomstvisie

boog.png

Mobiliteitstrends

Afstand tot hoofdverkeersader
mob1.png
Afstand tot treinstation
socialeendemografisch... (copy)
Verplaatsingen
socialeendemografisch...
Fietsstad: totaalscore
ecotrends1b.png (copy)

Gemeenten in Nederland, score

Deelauto's
ecotrends1b.png (copy2)

Bron: waarstaatjegemeente.nl

icon7.png
Aantal personenauto's in 2020 per 1.000 inwoners
 • Borger-Odoorn: 612
 • Drenthe: 548
 • Nederland: 499
Elektrische personenauto's
ecotrends1b.png (copy3)

per 1.000 inwoners

Algemene trends rond mobiliteit in de Nederlandse samenleving zijn:

 • flexibelere mobiliteitskeuzes;
 • intensivering van de zoektocht naar alternatieve brandstoffen;
 • toenemende vraag naar kleine auto’s;
 • senioren blijven langer mobiel;
 • het Nieuwe Werken beïnvloedt verstedelijking en mobiliteitsgedrag en betalen naar gebruik wordt standaard (deelconcepten).

In niet stedelijke gemeenten, zoals Borger-Odoorn, komen bovengenoemde trends beperkt voor, onder andere vanwege de over het algemeen langere reisafstand en lagere beschikbaarheid van de wijze van vervoer. Toch zullen deze trends ook in Borger-Odoorn spelen, met name in de grotere kernen.

logo-borgerodoorn.png

Nota van uitgangspunten

Omgevingsvisie en Toekomstvisie

boog.png

Trends rond klimaat en verduurzaming

Versteende oppervlakte in tuinen
duurzaam1.png
Hernieuwbare energie
socialeendemografisch... (copy)
Woningen met zonnepanelen
socialeendemografisch...
CO@-uitstoot naar sector
ecotrends1b.png (copy)

Borger-Odoorn, miljoen kg

CO2-uitstoot autoverkeer
ecotrends1b.png (copy2)
Energielabel woningen
ecotrends1b.png (copy1)

Bron: waarstaatjegemeente.nl

icon5.png

Het klimaatakkoord legt op dat Nederland in 2050 energieneutraal moet zijn. Gemeenten moeten aangeven “hoe”. Voor de kortere termijn betekent dit besparen, zon op dak en (grootschalige) zon- en windparken. Nieuwe toepassingen dienen zich aan (biomassa, buurtbatterijen en waterstof) en vragen inpassing.

De verandering van ons klimaat heeft geleid tot een groot besef dat we duurzamer moeten omgaan met onze aarde en de (fossiele) grondstoffen. Dit leidt tot grote opgaven op het gebied van energie (RES, Warmtevisie), klimaat en water. Deze opgaven landen in hoofdzaak in het landelijke gebied. Daarbij is er veel aandacht voor verduurzaming van de landbouw en de strengere eisen aan het terugdringen van emissies, de voedselveiligheid, dierenwelzijn, biodiversiteit en omgevingskwaliteit.

Dit leidt er toe dat de landbouw onder steeds grotere druk staat. De productiecapaciteit van bedrijven is immens maar zit tegen de grenzen aan of er overheen. Bijvoorbeeld de stikstofproblematiek is een uiting daarvan. Op de huidige voet doorgaan is geen optie. Nieuwe en aangepaste vormen van landbouw zijn gewenst. En het buitengebied gaat een rol spelen in de energietransitie.

logo-borgerodoorn.png

Nota van uitgangspunten

Omgevingsvisie en Toekomstvisie

boog.png

Trends rond gezondheid

Overgewicht / ondergewicht / normaal gewicht
gezond1.png
Ervaren gezondheid
socialeendemografisch...
icon9.png
Sporten

Bron: CBS Stateline

 • 46,6% van de bewoners van Borger-Odoorn voldoet aan de beweegrichtlijn. In de provincie Drenthe is dit 48,4% van de bewoners en in Nederland 51,7%.
 • 49,2 % van de inwoners van Borger –Odoorn in de leeftijd van 19-65 jaar sport wekelijks. In de provincie Drenthe is dit 50,1% en in Nederland 56,3%.
 • 29,92 % van de inwoners van Borger –Odoorn van 65 jaar of ouder sport wekelijks. In de provincie Drenthe is dit 30,4% en in Nederland 34,8%
Personen aangesloten bij sportvereniging

Bron: waarstaatjegemeente.nl

socialeendemografisch... (copy)

Er is steeds meer aandacht voor gezondheid in relatie met de fysieke leefomgeving. De aandacht voor het gedachtegoed van positieve gezondheid groeit. Dit is het concept van gezondheid waarbij niet de afwezigheid van ziekte centraal staat, maar de veerkracht van mensen om met alle uitdagingen van het leven om te gaan en hierin eigen regie te voeren. Het gaat niet alleen om lichamelijke gezondheid, maar veel over een betekenisvol leven.

In het kader hiervan is het belangrijk om ook trends ten aanzien van de kwaliteit van leven (objectief en subjectief) in ogenschouw te nemen. De belangrijkste conclusies van het onderzoek ‘De sociale staat van Nederland 2019’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP):

 • De objectieve kwaliteit van leven van Nederlanders neemt niet toe, ondanks de economische opleving.
 • Er zijn grote verschillen tussen bevolkingsgroepen in de kwaliteit van leven.
 • Er waren in de afgelopen tien jaar ook bevolkingsgroepen en levensterreinen die wel verbetering zagen in de objectieve kwaliteit van leven.
 • Het aandeel mensen met een lage levenstevredenheid stijgt. Opvattingen over de samenleving en de politiek hangen beperkt samen met de persoonlijke situatie.
 • De vergrijzing, die de komende jaren doorzet, heeft uiteraard invloed op de gezondheidszorg.
 • Omdat mensen naar verwachting steeds meer thuiswerken, is ook de kwaliteit van de directe leefomgeving van belang als het gaat om bewegen en afleiding.
logo-borgerodoorn.png

Nota van uitgangspunten

Omgevingsvisie en Toekomstvisie

boog.png

Trends rond veiligheid

icon11.png
Verkeersveiligheid
Verkeersongevallen

Per 1.000 inwoners

verkeer1.png
Geregistreerde verkeersongevallen naar zwaarte
socialeendemografisch...
Verkeersdoden (5-jaars cumulatief)
ecotrends1b.png (copy)

Gemeenten in Nederland, per 100km weglengte

Meldingen verkeersveiligheid
socialeendemografisch... (copy)
Sociale veiligheid
Totaal misdrijven
ecotrends1b.png (copy2)

per 10.000 inwoners

Diefstal en inbraak naar type
ecotrends1b.png (copy3)

Borger-Odoorn, per 10.000 inwoners

Politieregistraties overlast jeugd
ecotrends1b.png (copy3)

per 10.000 inwoners

Vernieling
ecotrends1b.png (copy4)

per 10.000 inwoners

Sociale veiligheid, indices onveiligheidsbeleving
ecotrends1b.png (copy5)

Borger-Odoorn, index (2014=100)

Kinderen en oudere ouderen (75+) zijn extra kwetsbaar voor sociale onveiligheid. In een sociaal veilige omgeving kunnen kinderen zich goed ontwikkelen. Vergrijzing vraagt extra inzet op de toegankelijkheid en veiligheid van de openbare ruimte. Landelijk gezien lijkt met name het aantal ongevallen onder fietsers toe te nemen. Een groot deel van deze slachtoffers is 60 jaar of ouder (72% van de verkeersdoden en 50% van de ernstig verkeersgewonden). Bijna een derde van de fietsdoden is zelfs 80 jaar of ouder (LBZ). Doordat de bevolking vergrijst, is er een mogelijkheid dat deze toename zich blijft voortzetten.
De trend in het aantal verkeersdoden onder fietsende kinderen en jongeren (tot 17 jaar) is over de afgelopen tien jaar dalend (LBZ).
Wat betreft externe veiligheid zijn geen opvallende trends te ontdekken. Het externe veiligheidsrisico zal over het algemeen niet toenemen (met uitzondering van plaatselijke ontwikkelingen, waarbij het risico per ontwikkeling afgewogen zal moeten worden).