Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Meer informatie.

De opgaven van Halderberge in 9 speerpunten

We kozen in deze omgevingsvisie voor negen algemene speerpunten van beleid, die we per dorp of deelgebied verder uitwerkten. Deze ontleenden we aan de Omgevingsagenda, het bestaande actuele beleid en de bijeenkomsten die we daarover hielden.

De algemene speerpunten zijn:


Hierbij merken we nadrukkelijk op dat deze opgaven niet los van elkaar gezien moeten worden, maar juist in samenhang. We zien met name de eerste vier als overkoepelende leidende principes. Dat betekent dat een initiatiefnemer bij elke ontwikkeling moet bekijken hoe een bijdrage aan deze vier kan worden geleverd.

Specifieke waarden en speerpunten per dorp

Bijvoorbeeld: bij een woningbouwontwikkeling (speerpunt 6) willen we dat er ook bekeken wordt hoe een bijdrage kan worden geleverd aan de klimaatbestendige omgeving, behoud van historisch erfgoed en van een gezonde leefomgeving.

Naarmate aan meer speerpunten wordt voldaan, is de kans op medewerking groter.

Halderberge werkt samen met haar inwoners, bedrijven en partners aan een duurzame en klimaatbestendige omgeving. Belangrijke uitdagingen zijn de energietransitie en de klimaatadaptatie.

We werken in regionaal verband aan de Regionale Energiestrategie (RES). Hier werken 16 gemeenten, waterschappen Brabantse Delta en Rivierenland en Enexis samen.

 • De RES vormt voor ons de uitwerking van de koers voor de energietransitie. Wij zien het als programma.  
  In de RES 1.0 is er voor Halderberge een opgave voor zonnepanelen op daken. In principe ligt er géén opgave voor zon op land (zonneweides).
 • We werken dan ook niet mee aan zonneweides of nieuwe windturbines. Twee lopende iniatiatieven voor zonneweides vinden wel doorgaan en zijn meegenomen in de RES 1.0.
 • Bij ontwikkelingen stellen we eisen op het gebied van duurzame energievormen, zoals zonnepanelen op daken.
 • We werken aan een transitievisie warmte. De hele bebouwde omgeving moet immers aardgasvrij worden gemaakt.
 • We hebben oog voor de plannen in onze buurgemeenten op gebied van energie, zodat deze ontwikkelingen niet gaan zorgen voor nadelige effecten op de leefbaarheid in onze gemeente


.

1. Werken aan een duurzame en klimaatbestendige omgeving

De 4 overkoepelende leidende principes

2. Werken aan een gezonde en veilige leefomgeving

De 4 overkoepelende leidende principes

We zetten ons in voor:

 • Een omgeving die uitnodigt om te bewegen en te spelen;
 • Een omgeving die uitnodigt om te ontmoeten en te ontspannen;
 • Een groene omgeving voor mentaal welbevinden;
 • Goed toegankelijke (openbare) gebouwen en openbare ruimtes, waar iedereen zich veilig voelt;
 • Een verkeersveilige infrastructuur;
 • Een omgeving die toekomstproef is, met oog op nieuwe vormen van mobiliteit en de kansen die dit biedt. Aanpassingen in de infrastructuur en openbare ruimte kunnen worden gedaan indien de veranderingen in het mobiliteitsgedrag daartoe aanleiding geven
 • Gezonde en veilige woningen en overige gebouwen: o.a. prettig en gezond 
 • Gezondheid is een belangrijke afwegingsfactor bij ruimtelijke plannen: draagt de inrichting van de ruimte bij aan een gezonde(re) leefomgeving? Denk hierbij aan luchtkwaliteit, geluidsbelasting, hittestress, allergieën en infectieziekten, straling van bijv. hoogspanningslijnen.
 • We richten ons minder op normen maar meer op het belang van gezonde leefomgeving.
 • We stimuleren de samenwerking tussen het fysieke en maatschappelijk domein in het belang van een meer integrale blik.
 • We hebben oog voor de verkeerskundige ontwikkelingen in onze buurgemeenten, zodat deze ontwikkelingen niet gaan zorgen voor nadelige effecten op de leefbaarheid in onze gemeente.

De 4 overkoepelende leidende principes

3. Versterken natuur en de biodiversiteit (mede in het kader van een gezonde leefomgeving)

Het groene karakter en de natuurgebieden vormen een belangrijk onderdeel van de identiteit van Halderberge.

Een groene en gezonde leefomgeving draagt bij aan een positieve gezondheid en het goede leven. Bomen en groen zijn positief voor de beleving, dragen bij aan een goede luchtkwaliteit, zorgen voor verkoeling en zetten aan tot bewegen.

We zetten ons in voor:

 • het koesteren en versterken we onze groene, natuurlijke leefomgeving door alles wat we doen te doen met méérwaarde voor biodiversiteit en klimaatadaptatie. Natuurinclusief wordt de norm! Dat wil zeggen met ruimte voor waardevol groen en oppervlakkige waterberging, bijvoorbeeld bloemrijke akkerranden, nestkasten etc. Ook kan gedacht worden aan voedselbossen of agroforestry.
 • groen, water en biodiversiteit. Deze zijn sturend bij ruimtelijke ontwikkelingen in boven- en ondergrond. Versterken van de biodiversiteit en maatregelen die inspelen op de klimaatverandering kunnen zo samen gaan.
 • het geven van het goede voorbeeld en we gaan uit van natuurinclusief bij (her)ontwikkelingslocaties, herinrichtingen, uitgifte pachtgronden, natuurlijk bermbeheer, gemeentelijke eigendommen, etc.
 • natuuronderzoeken bij ontwikkelingen, die ook ingaan op de ecologische potenties en de kansen voor ecologische meerwaarde.

4. Behoud en (her)ontwikkeling van ons bijzonder cultureel erfgoed

Halderberge kent een rijke cultuurhistorie. De bijzondere historische bebouwing maakt de Halderbergse kernen uniek en is aantrekkelijk voor toeristen.

We zetten ons in voor:

 • het behouden en ontwikkelen van ons erfgoed en het gebruiken ervan als inspiratiebron voor nieuwe ontwikkelingen.

De 4 overkoepelende leidende principes

4. Behoud en (her)ontwikkeling van ons bijzonder cultureel erfgoed

Halderberge kent een rijke cultuurhistorie. De bijzondere historische bebouwing maakt de Halderbergse kernen uniek en is aantrekkelijk voor toeristen.

We zetten ons in voor:

 • het behouden en ontwikkelen van ons erfgoed en het gebruiken ervan als inspiratiebron voor nieuwe ontwikkelingen.

Halderberge is het groene hart van West-Brabant. Er is diversiteit in landbouw en natuur. In het Halderbergse landschap kan je goed recreëren. Onder deze waarde komen de verschillende functies in het buitengebied samen: landschap, natuur, agrarisch ondernemen, recreatie(parken).

We onderscheiden drie hoofdlijnen in ons beleid;

 1. Ruimte voor (duurzaam) agrarisch ondernemen 
 2. Mogelijkheden voor hergebruik agrarisch vastgoed 
 3. Versterken aantrekkelijkheid voor recreanten en toeristen

5. Behoud en versterking van een aantrekkelijk buitengebied

1. Ruimte voor (duurzaam) agrarisch ondernemen

Het buitengebied van Halderberge heeft een overwegend divers agrarisch en groen karakter. De bestaande agrarische bedrijven moeten ook in de toekomst hun bedrijfsvoering uit kunnen voeren. Maar, er zijn ook andere ‘gebruikers’ van het buitengebied.

We streven naar:

 • een gezonde en duurzame leefomgeving;
 • ruimte voor uitbreidingen, mits deze niet voor grotere druk op het milieu en de leefomgeving van omwonenden zorgen. Conform het provinciale beleid zijn we terughoudend bij uitbreiding van veehouderijen;
 • het ondersteunen van ondernemers die de omslag willen maken naar een meer duurzame, natuurinclusieve bedrijfsvorm;
 • het bieden van mogelijkheden om de bedrijfsvoering uit te breiden met nevenfuncties;
 • het stellen van eisen bij nieuwe ontwikkelingen voor duurzame energievormen, zoals zonnepanelen op daken;
 • een kwalitatief goede en voldoende huisvesting voor arbeidsmigranten.
 • Dit om zo de (boven)lokale economie te versterken en uitbuiting te voorkomen. Hiervoor hebben we het toetsingskader humane huisvesting arbeidsmigranten opgesteld.

2. Mogelijkheden voor toekomstbestendig gebruik agrarisch vastgoed

Het buitengebied verandert. Agrarische bedrijven hebben het steeds moeilijker. Steeds meer bedrijven stoppen de bedrijfsvoering, met leegstand van de gebouwen tot gevolg. Leegstand en verwaarlozing van deze gebouwen heeft grote invloed op de kwaliteit van buitengebied van Halderberge. 

Wij willen leegstand van vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing in het buitengebied voorkomen. Door het mogelijk maken en stimuleren van innovaties, creativiteit en herstructurering zijn ondernemers en bewoners minder kwetsbaar voor (ondermijnende) criminaliteit en wordt verrommeling tegengegaan.

We zetten ons in voor:

 • Een breed georiënteerde plattelandseconomie voor voormalig agrarische bebouwing (VAB), passend bij de waarden per landschappelijk deelgebied. We zien hierbij in ieder geval kansen voor recreatie en toerisme en wonen in de bebouwingsconcentraties (ruimte voor ruimte regeling).
 • Het koppelen van andere speerpunten, met name hergebruik van cultureel erfgoed en een duurzame en klimaatbestendige omgeving.
 • Het bewaken van de overige randvoorwaarden: gezond en veilig, kwaliteitsverbetering en de omgevingsdialoog. 

 • Het vinden van geschikte verdienmodellen om de sanering van asbest te stimuleren, bijv. ‘asbest eraf, zonnepanelen er op’.

Uitleg randvoorwaarden voor toekomstbestendig gebruik agrarisch vastgoed

De ruimte die we bieden gaat gepaard met kaders, omdat we het verbeteren van de kwaliteit van het buitengebied voorop willen stellen.

Gezondheid & Veiligheid

Het versterken van de leefomgeving betekent ook het versterken van een gezonde, schone en veilige leefomgeving. De druk op de volksgezondheid neemt steeds meer toe vanwege overlast door geluid, fijnstof en luchtkwaliteit. Dit vinden wij niet wenselijk. Nieuwe ontwikkelingen mogen dan ook geen negatief effect hebben op de volksgezondheid. Daarbij is ook externe veiligheid een belangrijk onderwerp waar rekening mee moet worden gehouden bij ontwikkelingen.

Omgevingsdialoog

Bij nieuwe ontwikkelingen moet rekening worden gehouden met bestaande en ontwikkelmogelijkheden van omliggende bedrijven of woningen. Daarnaast wordt de omgeving door de initiatiefnemer meegenomen in de gewenste ontwikkeling door middel van de omgevingsdialoog.

Een omgevingsdialoog hoeft niet te betekenen dat er overeenstemming is over een ontwikkeling, maar wel dat de omgeving in een vroeg stadium is betrokken in de ontwikkeling en dat er zoveel mogelijk rekening is gehouden met de wensen van de omwonenden. De initiatiefnemer geeft inzicht op welke manier rekening wordt gehouden met de wensen uit de omgeving.

Kwaliteitsverbetering van het landschap

Bij alle nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied gaan we voor versterking van de ruimtelijke kwaliteit. Concreet betekent dit dat passende functies zich kunnen ontwikkelen als er ook passende landschapsversterkende maatregelen tegenover staan. De regionale afspraken voor kwaliteitsverbetering passen we hierbij toe.

De toerist en recreant weet onze gemeente goed te vinden, vanwege de aanwezige landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden in het buitengebied. Uniek is de overgang van klei naar zand, waardoor we zowel polders als bossen hebben. Daarnaast zijn onze dorpen aantrekkelijk voor toeristen, onder andere door de aanwezigheid van cultureel erfgoed.

We zetten ons in voor:

•het behouden of zelfs versterken van deze kwaliteiten met nieuwe initiatieven, zoals bij vrijkomende agrarische gebouwen.

Het recreatiecluster Hoeven is het recreatiegebied voor zowel de lokale als regionale markt. De mix aan toeristisch-recreatieve functies is bijzonder; aantrekkelijk om te wandelen en te fietsen, verschillende vormen van verblijfsrecreatie, een waterpark en indoorvoorzieningen etc.

Het is in potentie een sterk cluster, waarbinnen bedrijven elkaar kunnen aanvullen en versterken. Hiervoor zijn wel maatregelen nodig, die zijn omschreven in de Gebiedsvisie cluster Hoeven.  

We zetten ons in voor:

 • het terugdringen van het niet-recreatieve gebruik van de recreatieparken;
 • een betere organisatiestructuur;
 • het gebruiken va deze gebiedsvisie als beoordelingskader voor het recreatiecluster Hoeven.

6. Versterken aantrekkelijkheid voor recreanten en toeristen

Het is er prettig, veilig en gezond wonen in Halderberge. Dat willen we zo houden.

Halderberge is het groene hart van de regio West-Brabant. Het is een woongemeente met een unieke diversiteit aan dorpen met ieder een eigen identiteit. We zorgen voor een ruime keuzevrijheid om te voorzien in de woonwens van (toekomstige) Halderbergenaren. Zodat het goed wonen voor iedereen is in een groen, veelzijdig en landelijk woonmilieu.

De volgende uitgangspunten zijn vastgelegd in de woonvisie:

We zetten ons in voor:

 • Een woningaanbod en woonmilieus die passen bij de identiteit per dorp. Dit monitoren we in het woningbouwprogramma. Hoofddoel is om de woningvoorraad en de gebouwde omgeving in sociaal en fysiek opzicht te verrijken en duurzaam en toekomstbestendig te maken. Een belangrijk deel van de opgave zal ook in (aanpassingen van) de bestaande woningvoorraad moeten worden gezocht.
 • Een duurzame ontwikkeling in bouwen en wonen: we willen bouwen rekening houdend met energetische   maatregelen en toekomstbestendigheid van woningen. We creëren een leefomgeving, die rekening houdt met het veranderende klimaat en daarnaast bijdraagt aan de gezondheid en veiligheid van de inwoners van Halderberge.
 • Het ruimte bieden voor initiatief en samenwerking: We willen een overheid zijn die mogelijk maakt. Eigen kracht en zelfregie van inwoners staat centraal. Zonder de samenwerking met lokale en regionale partners worden gemeenschappelijke doelen niet of onvoldoende behaald.
 • Het voorkomen van verkamering van woningen. Dit hebben we o.a. vastgelegd in het toetsingskader humane huisvesting arbeidsmigranten.
 • Waar mogelijk transformeren we bestaand vastgoed naar woningen en benutten we inbreidingslocaties mits dit niet ten koste gaat van de leefomgeving. Gelet op de compact-heid van de dorpen benutten we ook uitbreidingslocaties direct grenzend aan de woonkernen, tenzij de waarden van het buitengebied daarbij in het gedrang komen. 
 • We bieden ruimte via maatwerk voor kleinschalige, collectieve wooninitiatieven met meerwaarde in de dorpen en in (delen van) het buitengebied, onder voorwaarden (ja mits).

7. Zorgen dat het in Halderberge goed wonen is voor iedereen

Halderberge is kleinschalig en heeft actieve en betrokken gemeenschappen en verenigingen. Dat willen we behouden en waar nodig ondersteunen we daarbij.

Inwoners, ondernemers, ketenpartners en de gemeente kennen elkaar en werken samen. Deze sociale kwaliteit beïnvloedt ook de leefbaarheid in onze gemeente.

Verder hebben wij ook aandacht voor de revitalisering van wijken bedrijventerreinen. We vinden het belangrijk dat er een evenwichtige samenstelling van de samenleving ontstaat en dat er een spreiding is van kwetsbare groepen binnen onze gemeente.

We zetten ons in voor:

 • inclusiviteit: iedereen kan meedoen in de samenleving, kan elkaar gemakkelijk ontmoeten. We maken (langer) zelfstandig wonen mogelijk. We houden of maken de openbare ruimte toegankelijk voor iedereen;
 • het stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen bij bedrijven;
 • het in stand houden van de voorzieningen in de dorpen;
 • het behoud van onze waarden. Bij initiatieven met betrekking tot bijvoorbeeld woningbouw, bereikbaarheid en recreatie wordt door de initiatiefnemers rekening gehouden met de waarden per dorp/deelgebied (link). Iedereen wordt uitgenodigd om hieraan mee te werken en actief te zijn. Wat inwoners zelf kunnen, doen zij zelf (zelfredzaamheid). De gemeente helpt inwoners die dat nodig hebben;
 • goede verbindingen tussen de dorpen. Ook de (langzame) verkeersverbindingen tussen de kernen vinden we belangrijk;
 • Doorgaande routes zien we liever niet in de dorpen, omdat deze de leefbaarheid negatief beïnvloeden;
 • het stimuleren van onze inwoners om zich te voet of per fiets te verplaatsen. Dit draagt bij aan een gezonde leefomgeving. Bij ontwikkelingen kijken we of de uitwerking een gezonde leefomgeving stimuleert.

8. Behoud van vitale dorpen en een actieve samenleving

Door de centrale ligging en goede bereikbaarheid is Halderberge aantrekkelijk voor ondernemers en inwoners.

We zetten ons in voor:

 • het behoud van een aantrekkelijk en kwalitatief hoogwaardig economisch klimaat.
 • innovatieve bedrijvigheid en duurzame bedrijventerreinen, die in goede staat verkeren.

Het gaat economisch gezien al heel goed. Maar kan nog beter! Het gaat dan niet zozeer om meer bedrijven en meer banen, maar om meer kwaliteit. Dit hebben we uitgewerkt in de Economische visie 2021-2025.  


Met deze visie als basis, zetten we ons in voor:

 • het méér halen uit de bestaande bedrijven en voorzieningen. Door betere onderlinge samenwerking, door een verdere verbetering van de gemeentelijke dienstverlening, door het versterken van de openbare ruimte en vestigings-mogelijkheden van bedrijven en door nog beter te communiceren over alles wat Halderberge te bieden heeft. 

De thema’s waar we op focussen zijn:

 1. Ruimte voor vestigen en ondernemen
 2. Halderberge in de spotlight
 3. Samenwerking als stuwende kracht
 • het opwaarderen en het verduurzamen van de bedrijfsterreinen. We werken daarbij samen met ondernemers, vastgoedeigenaren en de Ondernemerskring. De actiekaarten vormen hierbij ons gezamenlijk kompas. 

9. Bieden van een aantrekkelijk economisch klimaat

De opgaven van Halderberge in 9 speerpunten

We kozen in deze omgevingsvisie voor negen algemene speerpunten van beleid, die we per dorp of deelgebied verder uitwerkten. Deze ontleenden we aan de Omgevingsagenda, het bestaande actuele beleid en de bijeenkomsten die we daarover hielden.

De algemene speerpunten zijn:


Hierbij merken we nadrukkelijk op dat deze opgaven niet los van elkaar gezien moeten worden, maar juist in samenhang. We zien met name de eerste vier als overkoepelende leidende principes. Dat betekent dat een initiatiefnemer bij elke ontwikkeling moet bekijken hoe een bijdrage aan deze vier kan worden geleverd.

Bijvoorbeeld: bij een woningbouwontwikkeling (speerpunt 6) willen we dat er ook bekeken wordt hoe een bijdrage kan worden geleverd aan de klimaatbestendige omgeving, behoud van historisch erfgoed en van een gezonde leefomgeving.

Naarmate aan meer speerpunten wordt voldaan, is de kans op medewerking groter.

Halderberge werkt samen met haar inwoners, bedrijven en partners aan een duurzame en klimaatbestendige omgeving. Belangrijke uitdagingen zijn de energietransitie en de klimaatadaptatie.

We werken in regionaal verband aan de Regionale Energiestrategie (RES). Hier werken zestien gemeenten, waterschappen Brabantse Delta en Rivierenland en Enexis samen. Klik hier voor meer informatie.

 • De RES vormt voor ons de uitwerking van de koers voor de energietransitie. Wij zien het als programma.  
  In de RES 1.0 is er voor Halderberge een opgave voor zonnepanelen op daken. In principe ligt er géén opgave voor zon op land (zonneweides).
 • We werken dan ook niet mee aan zonneweides of nieuwe windturbines. Twee lopende iniatiatieven voor zonneweides vinden wel doorgaan en zijn meegenomen in de RES 1.0.
 • Bij ontwikkelingen stellen we eisen op het gebied van duurzame energievormen, zoals zonnepanelen op daken.
 • We werken aan een warmtetransitievisie. De hele bebouwde omgeving moet immers aardgasvrij worden gemaakt.


.

1. Werken aan een duurzame en klimaatbestendige omgeving

Overkoepelende

leidende principes

2. Werken aan een gezonde en veilige leefomgeving

We zetten ons in voor:

 • een omgeving die uitnodigt om te bewegen en te spelen;
 • een omgeving die uitnodigt om te ontmoeten en te ontspannen;
 • een groene omgeving voor mentaal welbevinden;
 • goed toegankelijke (openbare) gebouwen en openbare ruimtes, waar iedereen zich veilig voelt;
 • een verkeersveilige infrastructuur;
 • gezonde en veilige woningen en overige gebouwen: o.a. prettig en gezond 


 • Gezondheid is een belangrijke afwegingsfactor bij ruimtelijke plannen: draagt de inrichting van de ruimte bij aan een gezonde(re) leefomgeving? Denk hierbij aan luchtkwaliteit, geluidsbelasting, hittestress, allergieën en infectieziekten, straling van bijv. hoogspanningslijnen.
 • We richten ons minder op normen maar meer op het belang van gezonde leefomgeving.
 • We stimuleren de samenwerking tussen het fysieke en maatschappelijk domein in het belang van een meer integrale blik.

3. Versterken natuur en de biodiversiteit

Het groene karakter en de natuurgebieden vormen een belangrijk onderdeel van de identiteit van Halderberge.

Een groene en gezonde leefomgeving draagt bij aan een positieve gezondheid en het goede leven. Bomen en groen zijn positief voor de beleving, dragen bij aan een goede luchtkwaliteit, zorgen voor verkoeling en zetten aan tot bewegen.

We zetten ons in voor:

 • het koesteren en versterken we onze groene, natuurlijke leefomgeving door alles wat we doen te doen met méérwaarde voor biodiversiteit en klimaatadaptatie. Natuurinclusief wordt de norm! Dat wil zeggen met ruimte voor waardevol groen en oppervlakkige waterberging, bijvoorbeeld bloemrijke akkerranden, nestkasten etc.
 • groen, water en biodiversiteit. Deze zijn sturend bij ruimtelijke ontwikkelingen in boven- en ondergrond. Versterken van de biodiversiteit en maatregelen die inspelen op de klimaatverandering kunnen zo samen gaan.
 • het geven van het goede voorbeeld en we gaan uit van natuurinclusief bij (her)ontwikkelingslocaties, herinrichtingen, uitgifte pachtgronden, natuurlijk bermbeheer, gemeentelijke eigendommen, etc.
 • natuuronderzoeken bij ontwikkelingen, die ook ingaan op de ecologische potenties en de kansen voor ecologische meerwaarde.

4. Behoud en (her)ontwikkeling van ons bijzonder cultureel erfgoed

Halderberge kent een rijke cultuurhistorie. De bijzondere historische bebouwing maakt de Halderbergse kernen uniek en is aantrekkelijk voor toeristen.

We zetten ons in voor:

 • het behouden en ontwikkelen van ons erfgoed en het gebruiken ervan als inspiratiebron voor nieuwe ontwikkelingen.

De 4 overkoepelende leidende principes

Halderberge werkt samen met haar inwoners, bedrijven en partners aan een duurzame en klimaatbestendige omgeving. Belangrijke uitdagingen zijn de energietransitie en de klimaatadaptatie.

We werken in regionaal verband aan de Regionale Energiestrategie (RES). Hier werken zestien gemeenten, waterschappen Brabantse Delta en Rivierenland en Enexis samen. Klik hier voor meer informatie.

 • De RES vormt voor ons de uitwerking van de koers voor de energietransitie. Wij zien het als programma.  
  In de RES 1.0 is er voor Halderberge een opgave voor zonnepanelen op daken. In principe ligt er géén opgave voor zon op land (zonneweides).
 • We werken dan ook niet mee aan zonneweides of nieuwe windturbines. Twee lopende iniatiatieven voor zonneweides vinden wel doorgaan en zijn meegenomen in de RES 1.0.
 • Bij ontwikkelingen stellen we eisen op het gebied van duurzame energievormen, zoals zonnepanelen op daken.
 • We werken aan een warmtetransitievisie. De hele bebouwde omgeving moet immers aardgasvrij worden gemaakt.


.

1. Werken aan een duurzame en klimaatbestendige omgeving

Overkoepelende

leidende principes

2. Werken aan een gezonde en veilige leefomgeving

We zetten ons in voor:

 • een omgeving die uitnodigt om te bewegen en te spelen;
 • een omgeving die uitnodigt om te ontmoeten en te ontspannen;
 • een groene omgeving voor mentaal welbevinden;
 • goed toegankelijke (openbare) gebouwen en openbare ruimtes, waar iedereen zich veilig voelt;
 • een verkeersveilige infrastructuur;
 • gezonde en veilige woningen en overige gebouwen: o.a. prettig en gezond 


 • Gezondheid is een belangrijke afwegingsfactor bij ruimtelijke plannen: draagt de inrichting van de ruimte bij aan een gezonde(re) leefomgeving? Denk hierbij aan luchtkwaliteit, geluidsbelasting, hittestress, allergieën en infectieziekten, straling van bijv. hoogspanningslijnen.
 • We richten ons minder op normen maar meer op het belang van gezonde leefomgeving.
 • We stimuleren de samenwerking tussen het fysieke en maatschappelijk domein in het belang van een meer integrale blik.

3. Versterken natuur en de biodiversiteit

Het groene karakter en de natuurgebieden vormen een belangrijk onderdeel van de identiteit van Halderberge.

Een groene en gezonde leefomgeving draagt bij aan een positieve gezondheid en het goede leven. Bomen en groen zijn positief voor de beleving, dragen bij aan een goede luchtkwaliteit, zorgen voor verkoeling en zetten aan tot bewegen.

We zetten ons in voor:

 • het koesteren en versterken we onze groene, natuurlijke leefomgeving door alles wat we doen te doen met méérwaarde voor biodiversiteit en klimaatadaptatie. Natuurinclusief wordt de norm! Dat wil zeggen met ruimte voor waardevol groen en oppervlakkige waterberging, bijvoorbeeld bloemrijke akkerranden, nestkasten etc.
 • groen, water en biodiversiteit. Deze zijn sturend bij ruimtelijke ontwikkelingen in boven- en ondergrond. Versterken van de biodiversiteit en maatregelen die inspelen op de klimaatverandering kunnen zo samen gaan.
 • het geven van het goede voorbeeld en we gaan uit van natuurinclusief bij (her)ontwikkelingslocaties, herinrichtingen, uitgifte pachtgronden, natuurlijk bermbeheer, gemeentelijke eigendommen, etc.
 • natuuronderzoeken bij ontwikkelingen, die ook ingaan op de ecologische potenties en de kansen voor ecologische meerwaarde.

4. Behoud en (her)ontwikkeling van ons bijzonder cultureel erfgoed

Halderberge kent een rijke cultuurhistorie. De bijzondere historische bebouwing maakt de Halderbergse kernen uniek en is aantrekkelijk voor toeristen.

We zetten ons in voor:

 • het behouden en ontwikkelen van ons erfgoed en het gebruiken ervan als inspiratiebron voor nieuwe ontwikkelingen.

De 4 overkoepelende leidende principes

Halderberge werkt samen met haar inwoners, bedrijven en partners aan een duurzame en klimaatbestendige omgeving. Belangrijke uitdagingen zijn de energietransitie en de klimaatadaptatie.

We werken in regionaal verband aan de Regionale Energiestrategie (RES). Hier werken zestien gemeenten, waterschappen Brabantse Delta en Rivierenland en Enexis samen. Klik hier voor meer informatie.

 • De RES vormt voor ons de uitwerking van de koers voor de energietransitie. Wij zien het als programma.  
  In de RES 1.0 is er voor Halderberge een opgave voor zonnepanelen op daken. In principe ligt er géén opgave voor zon op land (zonneweides).
 • We werken dan ook niet mee aan zonneweides of nieuwe windturbines. Twee lopende iniatiatieven voor zonneweides vinden wel doorgaan en zijn meegenomen in de RES 1.0.
 • Bij ontwikkelingen stellen we eisen op het gebied van duurzame energievormen, zoals zonnepanelen op daken.
 • We werken aan een warmtetransitievisie. De hele bebouwde omgeving moet immers aardgasvrij worden gemaakt.


.

1. Werken aan een duurzame en klimaatbestendige omgeving

Overkoepelende

leidende principes

2. Werken aan een gezonde en veilige leefomgeving

We zetten ons in voor:

 • een omgeving die uitnodigt om te bewegen en te spelen;
 • een omgeving die uitnodigt om te ontmoeten en te ontspannen;
 • een groene omgeving voor mentaal welbevinden;
 • goed toegankelijke (openbare) gebouwen en openbare ruimtes, waar iedereen zich veilig voelt;
 • een verkeersveilige infrastructuur;
 • gezonde en veilige woningen en overige gebouwen: o.a. prettig en gezond 


 • Gezondheid is een belangrijke afwegingsfactor bij ruimtelijke plannen: draagt de inrichting van de ruimte bij aan een gezonde(re) leefomgeving? Denk hierbij aan luchtkwaliteit, geluidsbelasting, hittestress, allergieën en infectieziekten, straling van bijv. hoogspanningslijnen.
 • We richten ons minder op normen maar meer op het belang van gezonde leefomgeving.
 • We stimuleren de samenwerking tussen het fysieke en maatschappelijk domein in het belang van een meer integrale blik.

3. Versterken natuur en de biodiversiteit

Het groene karakter en de natuurgebieden vormen een belangrijk onderdeel van de identiteit van Halderberge.

Een groene en gezonde leefomgeving draagt bij aan een positieve gezondheid en het goede leven. Bomen en groen zijn positief voor de beleving, dragen bij aan een goede luchtkwaliteit, zorgen voor verkoeling en zetten aan tot bewegen.

We zetten ons in voor:

 • het koesteren en versterken we onze groene, natuurlijke leefomgeving door alles wat we doen te doen met méérwaarde voor biodiversiteit en klimaatadaptatie. Natuurinclusief wordt de norm! Dat wil zeggen met ruimte voor waardevol groen en oppervlakkige waterberging, bijvoorbeeld bloemrijke akkerranden, nestkasten etc.
 • groen, water en biodiversiteit. Deze zijn sturend bij ruimtelijke ontwikkelingen in boven- en ondergrond. Versterken van de biodiversiteit en maatregelen die inspelen op de klimaatverandering kunnen zo samen gaan.
 • het geven van het goede voorbeeld en we gaan uit van natuurinclusief bij (her)ontwikkelingslocaties, herinrichtingen, uitgifte pachtgronden, natuurlijk bermbeheer, gemeentelijke eigendommen, etc.
 • natuuronderzoeken bij ontwikkelingen, die ook ingaan op de ecologische potenties en de kansen voor ecologische meerwaarde.

4. Behoud en (her)ontwikkeling van ons bijzonder cultureel erfgoed

Halderberge kent een rijke cultuurhistorie. De bijzondere historische bebouwing maakt de Halderbergse kernen uniek en is aantrekkelijk voor toeristen.

We zetten ons in voor:

 • het behouden en ontwikkelen van ons erfgoed en het gebruiken ervan als inspiratiebron voor nieuwe ontwikkelingen.

De 4 overkoepelende leidende principes

Halderberge werkt samen met haar inwoners, bedrijven en partners aan een duurzame en klimaatbestendige omgeving. Belangrijke uitdagingen zijn de energietransitie en de klimaatadaptatie.

We werken in regionaal verband aan de Regionale Energiestrategie (RES). Hier werken zestien gemeenten, waterschappen Brabantse Delta en Rivierenland en Enexis samen. Klik hier voor meer informatie.

 • De RES vormt voor ons de uitwerking van de koers voor de energietransitie. Wij zien het als programma.  
  In de RES 1.0 is er voor Halderberge een opgave voor zonnepanelen op daken. In principe ligt er géén opgave voor zon op land (zonneweides).
 • We werken dan ook niet mee aan zonneweides of nieuwe windturbines. Twee lopende iniatiatieven voor zonneweides vinden wel doorgaan en zijn meegenomen in de RES 1.0.
 • Bij ontwikkelingen stellen we eisen op het gebied van duurzame energievormen, zoals zonnepanelen op daken.
 • We werken aan een warmtetransitievisie. De hele bebouwde omgeving moet immers aardgasvrij worden gemaakt.


.

1. Werken aan een duurzame en klimaatbestendige omgeving

Overkoepelende

leidende principes

2. Werken aan een gezonde en veilige leefomgeving

We zetten ons in voor:

 • een omgeving die uitnodigt om te bewegen en te spelen;
 • een omgeving die uitnodigt om te ontmoeten en te ontspannen;
 • een groene omgeving voor mentaal welbevinden;
 • goed toegankelijke (openbare) gebouwen en openbare ruimtes, waar iedereen zich veilig voelt;
 • een verkeersveilige infrastructuur;
 • gezonde en veilige woningen en overige gebouwen: o.a. prettig en gezond 


 • Gezondheid is een belangrijke afwegingsfactor bij ruimtelijke plannen: draagt de inrichting van de ruimte bij aan een gezonde(re) leefomgeving? Denk hierbij aan luchtkwaliteit, geluidsbelasting, hittestress, allergieën en infectieziekten, straling van bijv. hoogspanningslijnen.
 • We richten ons minder op normen maar meer op het belang van gezonde leefomgeving.
 • We stimuleren de samenwerking tussen het fysieke en maatschappelijk domein in het belang van een meer integrale blik.

3. Versterken natuur en de biodiversiteit

Het groene karakter en de natuurgebieden vormen een belangrijk onderdeel van de identiteit van Halderberge.

Een groene en gezonde leefomgeving draagt bij aan een positieve gezondheid en het goede leven. Bomen en groen zijn positief voor de beleving, dragen bij aan een goede luchtkwaliteit, zorgen voor verkoeling en zetten aan tot bewegen.

We zetten ons in voor:

 • het koesteren en versterken we onze groene, natuurlijke leefomgeving door alles wat we doen te doen met méérwaarde voor biodiversiteit en klimaatadaptatie. Natuurinclusief wordt de norm! Dat wil zeggen met ruimte voor waardevol groen en oppervlakkige waterberging, bijvoorbeeld bloemrijke akkerranden, nestkasten etc.
 • groen, water en biodiversiteit. Deze zijn sturend bij ruimtelijke ontwikkelingen in boven- en ondergrond. Versterken van de biodiversiteit en maatregelen die inspelen op de klimaatverandering kunnen zo samen gaan.
 • het geven van het goede voorbeeld en we gaan uit van natuurinclusief bij (her)ontwikkelingslocaties, herinrichtingen, uitgifte pachtgronden, natuurlijk bermbeheer, gemeentelijke eigendommen, etc.
 • natuuronderzoeken bij ontwikkelingen, die ook ingaan op de ecologische potenties en de kansen voor ecologische meerwaarde.

4. Behoud en (her)ontwikkeling van ons bijzonder cultureel erfgoed

Halderberge kent een rijke cultuurhistorie. De bijzondere historische bebouwing maakt de Halderbergse kernen uniek en is aantrekkelijk voor toeristen.

We zetten ons in voor:

 • het behouden en ontwikkelen van ons erfgoed en het gebruiken ervan als inspiratiebron voor nieuwe ontwikkelingen.

De 4 overkoepelende leidende principes

5. Behoud en versterking van een aantrekkelijk buitengebied

Halderberge is het groene hart van West-Brabant. Er is diversiteit in landbouw en natuur. In het Halderbergse landschap kan je goed recreëren. Onder deze waarde komen de verschillende functies in het buitengebied samen: landschap, natuur, agrarisch ondernemen, recreatie(parken).

We onderscheiden drie hoofdlijnen in ons beleid;

 1. Ruimte voor (duurzaam) agrarisch ondernemen 
 2. Mogelijkheden voor hergebruik agrarisch vastgoed 
 3. Versterken aantrekkelijkheid voor recreanten en toeristen

1. Ruimte voor (duurzaam) agrarisch ondernemen

Het buitengebied van Halderberge heeft een overwegend divers agrarisch en groen karakter. De bestaande agrarische bedrijven moeten ook in de toekomst hun bedrijfsvoering uit kunnen voeren. Maar, er zijn ook andere ‘gebruikers’ van het buitengebied.

We streven naar:

 • een gezonde en duurzame leefomgeving;
 • ruimte voor uitbreidingen, mits deze niet voor grotere druk op het milieu en de leefomgeving van omwonenden zorgen. Conform het provinciale beleid zijn we terughoudend bij uitbreiding van veehouderijen;
 • het ondersteunen van ondernemers die de omslag willen maken naar een meer duurzame, natuurinclusieve bedrijfsvorm;
 • het bieden van mogelijkheden om de bedrijfsvoering uit te breiden met nevenfuncties;
 • het stellen van eisen bij nieuwe ontwikkelingen voor duurzame energievormen, zoals zonnepanelen op daken;
 • een kwalitatief goede en voldoende huisvesting voor arbeidsmigranten.
 • Dit om zo de (boven)lokale economie te versterken en uitbuiting te voorkomen. Hiervoor hebben we het toetsingskader humane huisvesting arbeidsmigranten opgesteld.

2. Mogelijkheden voor toekomstbestendig gebruik agrarisch vastgoed

Het buitengebied verandert. Agrarische bedrijven hebben het steeds moeilijker. Steeds meer bedrijven stoppen de bedrijfsvoering, met leegstand van de gebouwen tot gevolg. Leegstand en verwaarlozing van deze gebouwen heeft grote invloed op de kwaliteit van buitengebied van Halderberge. 

Wij willen leegstand van vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing in het buitengebied voorkomen. Door het mogelijk maken en stimuleren van innovaties, creativiteit en herstructurering zijn ondernemers en bewoners minder kwetsbaar voor (ondermijnende) criminaliteit en wordt verrommeling tegengegaan.

We zetten ons in voor:

 • Een breed georiënteerde plattelandseconomie voor voormalig agrarische bebouwing (VAB), passend bij de waarden per landschappelijk deelgebied. We zien hierbij in ieder geval kansen voor recreatie en toerisme en wonen in de bebouwingsconcentraties (ruimte voor ruimte regeling).
 • Het koppelen van andere speerpunten, met name hergebruik van cultureel erfgoed en een duurzame en klimaatbestendige omgeving.
 • Het bewaken van de overige randvoorwaarden: gezond en veilig, kwaliteitsverbetering en de omgevingsdialoog. 

 • Het vinden van geschikte verdienmodellen om de sanering van asbest te stimuleren, bijv. ‘asbest eraf, zonnepanelen er op’.

Uitleg randvoorwaarden voor toekomstbestendig gebruik agrarisch vastgoed

De ruimte die we bieden gaat gepaard met kaders, omdat we het verbeteren van de kwaliteit van het buitengebied voorop willen stellen.

Gezondheid & Veiligheid

Het versterken van de leefomgeving betekent ook het versterken van een gezonde, schone en veilige leefomgeving. De druk op de volksgezondheid neemt steeds meer toe vanwege overlast door geluid, fijnstof en luchtkwaliteit. Dit vinden wij niet wenselijk. Nieuwe ontwikkelingen mogen dan ook geen negatief effect hebben op de volksgezondheid. Daarbij is ook externe veiligheid een belangrijk onderwerp waar rekening mee moet worden gehouden bij ontwikkelingen.

Omgevingsdialoog

Bij nieuwe ontwikkelingen moet rekening worden gehouden met bestaande en ontwikkelmogelijkheden van omliggende bedrijven of woningen. Daarnaast wordt de omgeving door de initiatiefnemer meegenomen in de gewenste ontwikkeling door middel van de omgevingsdialoog.

Een omgevingsdialoog hoeft niet te betekenen dat er overeenstemming is over een ontwikkeling, maar wel dat de omgeving in een vroeg stadium is betrokken in de ontwikkeling en dat er zoveel mogelijk rekening is gehouden met de wensen van de omwonenden. De initiatiefnemer geeft inzicht op welke manier rekening wordt gehouden met de wensen uit de omgeving.

Kwaliteitsverbetering van het landschap

Bij alle nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied gaan we voor versterking van de ruimtelijke kwaliteit. Concreet betekent dit dat passende functies zich kunnen ontwikkelen als er ook passende landschapsversterkende maatregelen tegenover staan. De regionale afspraken voor kwaliteitsverbetering passen we hierbij toe.

6. Versterken aantrekkelijkheid voor recreanten en toeristen

De toerist en recreant weet onze gemeente goed te vinden, vanwege de aanwezige landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden in het buitengebied. Uniek is de overgang van klei naar zand, waardoor we zowel polders als bossen hebben. Daarnaast zijn onze dorpen aantrekkelijk voor toeristen, onder andere door de aanwezigheid van cultureel erfgoed.

We zetten ons in voor:

•het behouden of zelfs versterken van deze kwaliteiten met nieuwe initiatieven, zoals bij vrijkomende agrarische gebouwen.

Het recreatiecluster Hoeven is het recreatiegebied voor zowel de lokale als regionale markt. De mix aan toeristisch-recreatieve functies is bijzonder; aantrekkelijk om te wandelen en te fietsen, verschillende vormen van verblijfsrecreatie, een waterpark en indoorvoorzieningen etc.

Het is in potentie een sterk cluster, waarbinnen bedrijven elkaar kunnen aanvullen en versterken. Hiervoor zijn wel maatregelen nodig, die zijn omschreven in de Gebiedsvisie cluster Hoeven.  

We zetten ons in voor:

 • het terugdringen van het niet-recreatieve gebruik van de recreatieparken;
 • een betere organisatiestructuur;
 • het gebruiken va deze gebiedsvisie als beoordelingskader voor het recreatiecluster Hoeven.

7. Zorgen dat het in Halderberge goed wonen is voor iedereen

Het is er prettig, veilig en gezond wonen in Halderberge. Dat willen we zo houden.

Halderberge is het groene hart van de regio West-Brabant. Het is een woongemeente met een unieke diversiteit aan dorpen met ieder een eigen identiteit. We zorgen voor een ruime keuzevrijheid om te voorzien in de woonwens van (toekomstige) Halderbergenaren. Zodat het goed wonen voor iedereen is in een groen, veelzijdig en landelijk woonmilieu.

De volgende uitgangspunten zijn vastgelegd in de woonvisie:

We zetten ons in voor:

 • Een woningaanbod en woonmilieus die passen bij de identiteit per dorp. Dit monitoren we in het woningbouwprogramma. Hoofddoel is om de woningvoorraad en de gebouwde omgeving in sociaal en fysiek opzicht te verrijken en duurzaam en toekomstbestendig te maken. Een belangrijk deel van de opgave zal ook in (aanpassingen van) de bestaande woningvoorraad moeten worden gezocht.
 • Een duurzame ontwikkeling in bouwen en wonen: we willen bouwen rekening houdend met energetische   maatregelen en toekomstbestendigheid van woningen. We creëren een leefomgeving, die rekening houdt met het veranderende klimaat en daarnaast bijdraagt aan de gezondheid en veiligheid van de inwoners van Halderberge.
 • Het ruimte bieden voor initiatief en samenwerking: We willen een overheid zijn die mogelijk maakt. Eigen kracht en zelfregie van inwoners staat centraal. Zonder de samenwerking met lokale en regionale partners worden gemeenschappelijke doelen niet of onvoldoende behaald.
 • Het voorkomen van verkamering van woningen. Dit hebben we o.a. vastgelegd in het toetsingskader humane huisvesting arbeidsmigranten.
 • Waar mogelijk transformeren we bestaand vastgoed naar woningen en benutten we inbreidingslocaties mits dit niet ten koste gaat van de leefomgeving. Gelet op de compact-heid van de dorpen benutten we ook uitbreidingslocaties direct grenzend aan de woonkernen, tenzij de waarden van het buitengebied daarbij in het gedrang komen. 
 • We bieden ruimte via maatwerk voor kleinschalige, collectieve wooninitiatieven met meerwaarde in de dorpen en in (delen van) het buitengebied, onder voorwaarden (ja mits).

8. Behoud van vitale dorpen en een actieve samenleving

Halderberge is kleinschalig en heeft actieve en betrokken gemeenschappen en verenigingen. Dat willen we behouden en waar nodig ondersteunen we daarbij.

Inwoners, ondernemers, ketenpartners en de gemeente kennen elkaar en werken samen. Deze sociale kwaliteit beïnvloedt ook de leefbaarheid in onze gemeente.

Verder hebben wij ook aandacht voor de revitalisering van wijken bedrijventerreinen. We vinden het belangrijk dat er een evenwichtige samenstelling van de samenleving ontstaat en dat er een spreiding is van kwetsbare groepen binnen onze gemeente.

We zetten ons in voor:

 • inclusiviteit: iedereen kan meedoen in de samenleving, kan elkaar gemakkelijk ontmoeten. We maken (langer) zelfstandig wonen mogelijk. We houden of maken de openbare ruimte toegankelijk voor iedereen;
 • het stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen bij bedrijven;
 • het in stand houden van de voorzieningen in de dorpen;
 • het behoud van onze waarden. Bij initiatieven met betrekking tot bijvoorbeeld woningbouw, bereikbaarheid en recreatie wordt door de initiatiefnemers rekening gehouden met de waarden per dorp/deelgebied (link). Iedereen wordt uitgenodigd om hieraan mee te werken en actief te zijn. Wat inwoners zelf kunnen, doen zij zelf (zelfredzaamheid). De gemeente helpt inwoners die dat nodig hebben;
 • goede verbindingen tussen de dorpen. Ook de (langzame) verkeersverbindingen tussen de kernen vinden we belangrijk;
 • Doorgaande routes zien we liever niet in de dorpen, omdat deze de leefbaarheid negatief beïnvloeden;
 • het stimuleren van onze inwoners om zich te voet of per fiets te verplaatsen. Dit draagt bij aan een gezonde leefomgeving. Bij ontwikkelingen kijken we of de uitwerking een gezonde leefomgeving stimuleert.

9. Bieden van een aantrekkelijk economisch klimaat

Door de centrale ligging en goede bereikbaarheid is Halderberge aantrekkelijk voor ondernemers en inwoners.

We zetten ons in voor:

 • het behoud van een aantrekkelijk en kwalitatief hoogwaardig economisch klimaat.
 • innovatieve bedrijvigheid en duurzame bedrijventerreinen, die in goede staat verkeren.

Het gaat economisch gezien al heel goed. Maar kan nog beter! Het gaat dan niet zozeer om meer bedrijven en meer banen, maar om meer kwaliteit. Dit hebben we uitgewerkt in de Economische visie 2021-2025.  


Met deze visie als basis, zetten we ons in voor:

 • het méér halen uit de bestaande bedrijven en voorzieningen. Door betere onderlinge samenwerking, door een verdere verbetering van de gemeentelijke dienstverlening, door het versterken van de openbare ruimte en vestigings-mogelijkheden van bedrijven en door nog beter te communiceren over alles wat Halderberge te bieden heeft. 

De thema’s waar we op focussen zijn:

 1. Ruimte voor vestigen en ondernemen
 2. Halderberge in de spotlight
 3. Samenwerking als stuwende kracht
 • het opwaarderen en het verduurzamen van de bedrijfsterreinen. We werken daarbij samen met ondernemers, vastgoedeigenaren en de Ondernemerskring. De actiekaarten vormen hierbij ons gezamenlijk kompas.