Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Meer informatie.

Voor veel beleidsaspecten is actueel beleid aanwezig binnen de gemeente Halderberge. Dit is onze basis. Wij kiezen bij voorkeur voor behoud van bestaand actueel beleid als uitgangspunt voor het opstellen van de Omgevingsvisie. Een aantal belangrijkste bouwstenen zijn hieronder verder toegelicht.

Omgevingsagenda
In september 2020 is de Omgevingsagenda door de gemeenteraad vastgesteld. In deze Omgevingsagenda heeft de gemeenteraad haar belangrijke uitgangspunten en ambities voor de Omgevingsvisie en het proces vastgelegd. De agenda is de voorbereiding in het proces om te komen tot de Omgevingsvisie. Na de inventarisatie van ons huidige beleid, hebben we de belangrijkste waarden benoemd voor de gemeente. Binnen deze waarden gelden verschillende ambities, trends/ontwikkelingen en opgaven en ontstaan onderlinge dilemma’s/botsingen. In dit document zijn de belangrijkste ambities in de verschillende deelgebieden van de gemeente benoemd. Hier gaan we nu het gesprek over aan met inwoners, ondernemers en ketenpartners (organisaties). Zie ook: https://www.halderberge.nl/beweging-met-de-omgeving-omgevingswet

Bestuurlijke koers Vitaal Buitengebied Halderberge
In maart 2019 is de Bestuurlijke koers Vitaal Buitengebied Halderberge door de gemeenteraad vastgesteld. Halderberge verdient een vitaal platteland. Dat staat in het raadsprogramma 2018-2022. Wij constateren daarbij dat er veel lastige opgaven bij elkaar komen in het buitengebied. Opgaven die vragen om een passend antwoord van de gemeente en vooral ook om (gecoördineerde) actie en inzet. De opgaven die onder andere spelen in het buitengebied zijn:

 • Versterken toerisme en recreatie, onder andere door te zorgen dat er geen strijdig gebruik is op de recreatieve verblijfslocaties/vakantieparken (botsing tussen recreatief en permanent gebruik);
 • De individuele sociale problematiek op de vakantieparken bij een deel van de permanente bewoners;
 • Het optimaal benutten van de agrarische potentie en de leegstand van agrarisch vastgoed oplossen;
 • De huisvesting van arbeidsmigranten inclusief de daarbij horende registratie (nachtregister/GBA);
 • De op de loer liggende (ondermijnde) criminaliteit.

De bestuurlijke koers wil duidelijkheid bieden over de aanpak van de bovengenoemde opgaven, daarbij kansen creëren en benutten waar dat mogelijk is en een duidelijke inhoudelijke richting aangeven. Tevens voorziet het plan in een stappenplan voor de uitvoering. Zie ook: https://www.halderberge.nl/vitaal-buitengebied

Toekomstbestendig gebruik agrarisch vastgoed
Het buitengebied verandert. Door ontwikkelingen in de agrarische wereld stoppen steeds meer bedrijven met leegstaande gebouwen als gevolg. Leegstaande en verwaarloosde gebouwen hebben een grote invloed op de kwaliteit van het buitengebied. De ambitie van de gemeente is om leegstand zoveel mogelijk te voorkomen. Door het mogelijk maken en stimuleren van innovaties, creativiteit en herstructurering zijn ondernemers en bewoners minder kwetsbaar voor (ondermijnende) criminaliteit, wordt verkrotting en verrommeling tegengegaan en blijft het buitengebied vitaal.

Met deze visie van februari 2021 bieden we een grondslag voor initiatieven die niet direct passen binnen de regels van het recente bestemmingsplan, maar waarmee wel de kwaliteit van het gebied wordt versterkt en leegstand van agrarisch vastgoed wordt voorkomen. De visie is een mooie opstap en maakt een belangrijk onderdeel uit van de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. Daarnaast biedt deze visie een basis voor een VAB regeling voor de gehele gemeente. Er is nu een bestemmingsplan in voorbereiding om de visie planologisch-juridisch te verankeren, rekening houdend met provinciale regelgeving en in aansluiting op het geldende bestemmingsplan voor het buitengebied uit 2017.


Recreatieve gebiedsvisie cluster Hoeven
Toerisme en recreatie is een belangrijke sector binnen de gemeente Halderberge. De verblijfsrecreatiesector staat echter onder druk. Net als in andere delen van Nederland worden recreatieve functies omgezet naar alternatief gebruik zoals tijdelijke of permanente bewoning, vestiging van arbeidsmigranten etc. De gemeente Halderberge gelooft echter in de recreatieve potentie van de sector, met name in het cluster tussen Bosschenhoofd en Hoeven. Daarom heeft de gemeente de ambitie om de recreatieve functie van de recreatieparken in het ‘cluster Hoeven’ te stimuleren en daar waar nodig te herstellen. Met de Gebiedsvisie cluster Hoeven wil de gemeente Halderberge handen en voeten geven aan het stimuleren en herstel van het recreatieve cluster.

Woonvisie
De Woonvisie Halderberge 2021-2025 is als concept gereed. In deze woonvisie wordt ingegaan op de hedendaagse ontwikkelingen op het gebied van wonen. Daarbij ligt het accent op 4 zogenaamde woonwaarden: deze lopen als een rode draad door de woonvisie;

 • Goed wonen voor iedereen in een groen, veelzijdig en landelijk woonmilieu
 • De vijf dorpen met unieke kernkwaliteiten
 • Duurzame ontwikkeling in bouwen en wonen
 • Ruimte voor initiatief en samenwerking

De concept woonvisie heeft tot begin mei ter inzage gelegen en wordt binnenkort vastgesteld door de gemeenteraad. Zie ook: https://www.halderberge.nl/concept-woonvisie-halderberge-2021-2025

Economische Visie 2021-2025 (nog in ontwikkeling)
Voor het functioneren van de economie en het optimaal faciliteren van de ondernemers is het belangrijk om samen met de Halderbergse stakeholders het toekomstbeeld en de weg daar naartoe te bepalen. In 2016 is de huidige economische visie met bijbehorend actieprogramma opgesteld en vastgesteld. De ambitie is in grote lijnen nog actueel. Wel leeft de behoefte om samen met de ondernemers opnieuw focus te bepalen en acties te benoemen. Daarom is een traject gestart om de economische visie 2021 – 2025 op te stellen in nauwe samenwerking met vele stakeholders; ondernemers uit alle sectoren, ondernemers- en brancheverenigingen, vertegenwoordigers uit cultuur en onderwijs, gemeenteraad en collega-ambtenaren. Hiervoor zijn in de eerste helft van 2021 diverse interactieve bijeenkomsten georganiseerd en zijn individuele gesprekken gevoerd. Naar verwachting zal in het najaar van 2021 deze economische visie worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Regionale Energie Strategie 1.0
RES is een afkorting van Regionale Energie Strategie. Naar aanleiding van het klimaatakkoord is Nederland opgedeeld in energie-regio’s. Iedere gemeente, provincie en ook waterschap schrijft samen aan een Regionale Energiestrategie (RES). In februari 2021 presenteerde de regio West-Brabant haar Regionale Energiestrategie (RES 1.0) met duurzame energie-ambities tot 2030. Met de Regionale Energie Strategie West-Brabant werken we samen aan een duurzame toekomst. Stap voor stap gaan we over naar duurzame energie en warmte. In maart 2021 start de bestuurlijke procedure. Dat wil zeggen dat de colleges en gemeenteraden zich buigen over de RES 1.0. Is dit gedaan door alle gemeenten van onze regio? Dan dienen we de RES 1.0 in bij het Rijk. Zie ook: https://energieregiowb.nl/

Bouwstenen Omgevingsvisie

Bouwstenen Omgevingsvisie

Voor veel beleidsaspecten is actueel beleid aanwezig binnen de gemeente Halderberge. Dit is onze basis. Wij kiezen bij voorkeur voor behoud van bestaand actueel beleid als uitgangspunt voor het opstellen van de Omgevingsvisie. Een aantal belangrijkste bouwstenen zijn hieronder verder toegelicht.

Omgevingsagenda
In september 2020 is de Omgevingsagenda door de gemeenteraad vastgesteld. In deze Omgevingsagenda heeft de gemeenteraad haar belangrijke uitgangspunten en ambities voor de Omgevingsvisie en het proces vastgelegd. De agenda is de voorbereiding in het proces om te komen tot de Omgevingsvisie. Na de inventarisatie van ons huidige beleid, hebben we de belangrijkste waarden benoemd voor de gemeente. Binnen deze waarden gelden verschillende ambities, trends/ontwikkelingen en opgaven en ontstaan onderlinge dilemma’s/botsingen. In dit document zijn de belangrijkste ambities in de verschillende deelgebieden van de gemeente benoemd. Hier gaan we nu het gesprek over aan met inwoners, ondernemers en ketenpartners (organisaties). Zie ook: https://www.halderberge.nl/beweging-met-de-omgeving-omgevingswet

Bestuurlijke koers Vitaal Buitengebied Halderberge
In maart 2019 is de Bestuurlijke koers Vitaal Buitengebied Halderberge door de gemeenteraad vastgesteld. Halderberge verdient een vitaal platteland. Dat staat in het raadsprogramma 2018-2022. Wij constateren daarbij dat er veel lastige opgaven bij elkaar komen in het buitengebied. Opgaven die vragen om een passend antwoord van de gemeente en vooral ook om (gecoördineerde) actie en inzet. De opgaven die onder andere spelen in het buitengebied zijn:

 • Versterken toerisme en recreatie, onder andere door te zorgen dat er geen strijdig gebruik is op de recreatieve verblijfslocaties/vakantieparken (botsing tussen recreatief en permanent gebruik);
 • De individuele sociale problematiek op de vakantieparken bij een deel van de permanente bewoners;
 • Het optimaal benutten van de agrarische potentie en de leegstand van agrarisch vastgoed oplossen;
 • De huisvesting van arbeidsmigranten inclusief de daarbij horende registratie (nachtregister/GBA);
 • De op de loer liggende (ondermijnde) criminaliteit.

De bestuurlijke koers wil duidelijkheid bieden over de aanpak van de bovengenoemde opgaven, daarbij kansen creëren en benutten waar dat mogelijk is en een duidelijke inhoudelijke richting aangeven. Tevens voorziet het plan in een stappenplan voor de uitvoering. Zie ook: https://www.halderberge.nl/vitaal-buitengebied

Toekomstbestendig gebruik agrarisch vastgoed
Het buitengebied verandert. Door ontwikkelingen in de agrarische wereld stoppen steeds meer bedrijven met leegstaande gebouwen als gevolg. Leegstaande en verwaarloosde gebouwen hebben een grote invloed op de kwaliteit van het buitengebied. De ambitie van de gemeente is om leegstand zoveel mogelijk te voorkomen. Door het mogelijk maken en stimuleren van innovaties, creativiteit en herstructurering zijn ondernemers en bewoners minder kwetsbaar voor (ondermijnende) criminaliteit, wordt verkrotting en verrommeling tegengegaan en blijft het buitengebied vitaal.

Met deze visie van februari 2021 bieden we een grondslag voor initiatieven die niet direct passen binnen de regels van het recente bestemmingsplan, maar waarmee wel de kwaliteit van het gebied wordt versterkt en leegstand van agrarisch vastgoed wordt voorkomen. De visie is een mooie opstap en maakt een belangrijk onderdeel uit van de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. Daarnaast biedt deze visie een basis voor een VAB regeling voor de gehele gemeente. Er is nu een bestemmingsplan in voorbereiding om de visie planologisch-juridisch te verankeren, rekening houdend met provinciale regelgeving en in aansluiting op het geldende bestemmingsplan voor het buitengebied uit 2017.


Recreatieve gebiedsvisie cluster Hoeven
Toerisme en recreatie is een belangrijke sector binnen de gemeente Halderberge. De verblijfsrecreatiesector staat echter onder druk. Net als in andere delen van Nederland worden recreatieve functies omgezet naar alternatief gebruik zoals tijdelijke of permanente bewoning, vestiging van arbeidsmigranten etc. De gemeente Halderberge gelooft echter in de recreatieve potentie van de sector, met name in het cluster tussen Bosschenhoofd en Hoeven. Daarom heeft de gemeente de ambitie om de recreatieve functie van de recreatieparken in het ‘cluster Hoeven’ te stimuleren en daar waar nodig te herstellen. Met de Gebiedsvisie cluster Hoeven wil de gemeente Halderberge handen en voeten geven aan het stimuleren en herstel van het recreatieve cluster.

Woonvisie
De Woonvisie Halderberge 2021-2025 is als concept gereed. In deze woonvisie wordt ingegaan op de hedendaagse ontwikkelingen op het gebied van wonen. Daarbij ligt het accent op 4 zogenaamde woonwaarden: deze lopen als een rode draad door de woonvisie;

 • Goed wonen voor iedereen in een groen, veelzijdig en landelijk woonmilieu
 • De vijf dorpen met unieke kernkwaliteiten
 • Duurzame ontwikkeling in bouwen en wonen
 • Ruimte voor initiatief en samenwerking

De concept woonvisie heeft tot begin mei ter inzage gelegen en wordt binnenkort vastgesteld door de gemeenteraad. Zie ook: https://www.halderberge.nl/concept-woonvisie-halderberge-2021-2025

Economische Visie 2021-2025 (nog in ontwikkeling)
Voor het functioneren van de economie en het optimaal faciliteren van de ondernemers is het belangrijk om samen met de Halderbergse stakeholders het toekomstbeeld en de weg daar naartoe te bepalen. In 2016 is de huidige economische visie met bijbehorend actieprogramma opgesteld en vastgesteld. De ambitie is in grote lijnen nog actueel. Wel leeft de behoefte om samen met de ondernemers opnieuw focus te bepalen en acties te benoemen. Daarom is een traject gestart om de economische visie 2021 – 2025 op te stellen in nauwe samenwerking met vele stakeholders; ondernemers uit alle sectoren, ondernemers- en brancheverenigingen, vertegenwoordigers uit cultuur en onderwijs, gemeenteraad en collega-ambtenaren. Hiervoor zijn in de eerste helft van 2021 diverse interactieve bijeenkomsten georganiseerd en zijn individuele gesprekken gevoerd. Naar verwachting zal in het najaar van 2021 deze economische visie worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Regionale Energie Strategie 1.0
RES is een afkorting van Regionale Energie Strategie. Naar aanleiding van het klimaatakkoord is Nederland opgedeeld in energie-regio’s. Iedere gemeente, provincie en ook waterschap schrijft samen aan een Regionale Energiestrategie (RES). In februari 2021 presenteerde de regio West-Brabant haar Regionale Energiestrategie (RES 1.0) met duurzame energie-ambities tot 2030. Met de Regionale Energie Strategie West-Brabant werken we samen aan een duurzame toekomst. Stap voor stap gaan we over naar duurzame energie en warmte. In maart 2021 start de bestuurlijke procedure. Dat wil zeggen dat de colleges en gemeenteraden zich buigen over de RES 1.0. Is dit gedaan door alle gemeenten van onze regio? Dan dienen we de RES 1.0 in bij het Rijk. Zie ook: https://energieregiowb.nl/