Logo gemeente Opsterland

Omgevingsvisie Opsterland

Naar landbouw met toekomst

Opsterland is een gemeente met vooral een landelijk en agrarisch karakter. Er is veel veeteelt. Het is belangrijk om de omslag te maken naar een vorm van landbouw, die zowel ecologisch als economisch duurzaam is (dit noemen we natuurinclusieve landbouw). Een landbouw die bijdraagt aan herstel van biodiversiteit, landschap, dierenwelzijn en gezonde voeding. En die een breed maatschappelijk draagvlak heeft. Zo zorgen we voor een gezonde ontwikkeling van het platteland. Wij helpen in deze ontwikkeling waar we kunnen.

De druk om te sturen op de ontwikkelruimte voor de landbouw is het grootst waar de druk op de kwaliteit van de omgeving het grootst is: in de nabijheid van kwetsbare natuur (Natura 2000-gebieden), in het veenweidegebied waar sprake is van bodemdaling en CO2-uitstoot en in grondwaterbeschermingsgebieden.

Voor agrarische bedrijven is de continuïteit van de bedrijfsvoering belangrijk. Zij willen bedrijfszekerheid en maken hierin hun eigen keuzes. Het ontwikkelen van duurzame verdienmodellen is belangrijk.

Wat is uw mening?
Offline: This content can only be displayed when online.
Logo gemeente Opsterland

Omgevingsvisie Opsterland

Opsterland is een gemeente met vooral een landelijk en agrarisch karakter. Er is veel veeteelt. Het is belangrijk om de omslag te maken naar een vorm van landbouw, die zowel ecologisch als economisch duurzaam is (dit noemen we natuurinclusieve landbouw). Een landbouw die bijdraagt aan herstel van biodiversiteit, landschap, dierenwelzijn en gezonde voeding. En die een breed maatschappelijk draagvlak heeft. Zo zorgen we voor een gezonde ontwikkeling van het platteland. Wij helpen in deze ontwikkeling waar we kunnen.

De druk om te sturen op de ontwikkelruimte voor de landbouw is het grootst waar de druk op de kwaliteit van de omgeving het grootst is: in de nabijheid van kwetsbare natuur (Natura 2000-gebieden), in het veenweidegebied waar sprake is van bodemdaling en CO2-uitstoot en in grondwaterbeschermingsgebieden.

Voor agrarische bedrijven is de continuïteit van de bedrijfsvoering belangrijk. Zij willen bedrijfszekerheid en maken hierin hun eigen keuzes. Het ontwikkelen van duurzame verdienmodellen is belangrijk.

Wat is uw mening?
Offline: This content can only be displayed when online.