Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Meer informatie.

Eerste concept omgevingsvisie

Welkom op de weg naar 't goede leven

Met deze omgevingsvisie laten we zien wat we belangrijk vinden in de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren. Deze omgevingsvisie nodigt iedereen uit om bij te dragen aan een goede ontwikkeling van onze gemeente. De omgevingsvisie helpt ons om samen te blijven werken aan een aantrekkelijke gemeente, zodat er sprake blijft van ‘het goede leven’ in Peel en Maas.

 Wat we ‘goed’ en ‘aantrekkelijk’ vinden, hebben we aangegeven in waarden en opgaven.  We nodigen u dus uit om bij te dragen aan de waarden en opgaven van Peel en Maas. Hoe u dat kunt doen, leest hieronder.

Heeft al een plan? Dan leest u onder ‘ik heb een plan’ welke stappen nodig zijn om hiermee verder te komen

Deze concept Omgevingsvisie is een werkdocument om de inhoud van de visie af te stemmen. Dit document is nog niet door college of raad vastgesteld en heeft nog geen formele status. 

Voordat het college en de gemeenteraad hierover een besluit nemen willen zij graag uw mening weten. Deze visie is vormgegeven als een website.

Via deze website kunt u ook uw reactie geven of vragen stellen over deze concept omgevingsvisie. Gebruik hiervoor de knop 'contact' bovenaan de pagina.

Hoe werkt een omgevingsvisie?

Met de omgevingsvisie willen we bereiken dat Peel en Maas aantrekkelijk blijft én nog aantrekkelijker wordt. We noemen dat “het versterken van de kwaliteit van de leefomgeving”.

Dat kan door de waarden te versterken en bij te dragen aan de opgaven. We geven ruimte voor ontwikkelingen, mits u bijdraagt aan de waarden en opgaven.

Bij de waarden gaat het om de vraag wat kenmerkend is voor Peel en Maas en Peel en Maas uniek maakt. Het DNA van Peel en Maas!

De basis voor het DNA vormt ons geloof in de kracht van onze vitale gemeenschappen. Dit leggen we hier uit.

Verder bestaat het DNA uit drie algemene waarden en waarden per landschappelijk deelgebied.

Bij de opgaven gaat het om de belangrijkste speerpunten van beleid waar we aan willen werken. Deze hebben we gebaseerd op ons bestaande beleid. Onder uitgangspunten voor de opgaven hebben we dit uitgelegd.


We nodigen iedereen uit om met goede plannen te komen om de leefomgeving mooier en beter te maken. Zo versterken we de waarden en dragen we bij aan de opgaven.

OMGEVINGSVISIE PEEL EN MAAS

Beleef de ruimte

Drie kernwaarden

Vitale gemeenschappen

Algemene waarden Peel en Maas

We dragen als gemeente bij aan het goede leven in Peel en Maas. Bij alles wat wij doen zijn een drietal kernwaarden voor ons leidend: zelfsturing, duurzaamheid en diversiteit.

A.    Zelfsturing  
Zelfsturing is geworteld in onze gemeenschappen. Daarmee bedoelen we dat inwoners en bedrijven het beste zélf en met elkaar kunnen bepalen hoe zij samenleven, wat zij belangrijk vinden en welke keuzes ze maken. Er zit voldoende kracht en kennis in de gemeenschappen om zaken zelf voor elkaar te krijgen of te ontwikkelen. De dorpsvisies zoals die er op dit moment liggen, laten dat goed zien. Zelfsturing vraagt om een overheid die durft los te laten, die durft te vertrouwen op de kracht van de gemeenschappen, die heel goed weet wanneer ze niet of juist wel in actie moet komen. De Omgevingsvisie gaat daarom uit van uitnodiging in plaats van toelating, en van facilitering waar dat nodig is.


B.    Verbinding door diversiteit  
Landschappelijk gezien is de gemeente Peel en Maas een smeltkroes van landschapstypen dat elk zijn eigen karakter en geschiedenis heeft. Dit heeft onder andere te maken met de ligging tussen de Peel en Maas, waardoor er veel natuur en water is. Samen vormen deze landschappen en gebieden een gemeente waar recreatie, toerisme en agrarische activiteiten van oudsher grote pijlers onder de economie zijn.  A.Zo uiteenlopend als de landschappen van onze gemeente zijn, zo uiteenlopend is ook onze geschiedenis. Vanzelfsprekend zijn we trots op toen, op ons erfgoed en onze cultuurhistorie. Dat zijn we ook altijd al geweest. Om dat fundament beter te verstevigen biedt de omgevingsvisie kansen om het erfgoed en de cultuurhistorie beter beleefbaar te maken en die trots verder uit te dragen.


De waarden per landschappelijk deelgebied zijn te vinden via de waardenkaart.
Diversiteit betekent ook dat elk dorp anders is, elk met zijn eigen identiteit die deels ontleend is aan de ontstaansgeschiedenis. De waarden van de dorpen zijn ook te vinden via de waardenkaart.


C.    Werken aan een duurzame toekomst
Wij willen bijdragen aan een duurzame toekomstbestendige gemeenschap. Er wordt al veel gedaan aan duurzaamheid op het gebied van energie, afval, lucht en water. Maar ook de hechte gemeenschapen dragen bij aan de (sociale) duurzaamheid. Dit zorgt voor een stevig (sociaal) fundament voor de veranderingen die komen. Duurzaamheid  vormt het fundament voor al de opgaven die we benoemen bij de opgaven en uitdagingen.Vitale gemeenschappen als uitgangspunt van handelen!

Vitale gemeenschappen is een ‘geloof’/vertrekpunt op basis waarvan we denken en handelen in Peel en Maas. Dat geldt dus ook voor de Omgevingsvisie!

Wij geloven in de kracht van gemeenschappen. Wij denken dat gemeenschappen zelf het beste kunnen bepalen wat voor hun het goede leven is en wat ervoor nodig is om dat goede leven te bereiken. Ook denken wij dat gemeenschappen dat goede leven voor een groot deel zelf kunnen realiseren. Waar mensen elkaar kennen, zich verantwoordelijk voelen en met elkaar in gesprek zijn over wat ze belangrijk vinden, versterken ze elkaar. Daar ontstaat energie en veerkracht. En dat maakt mensen gelukkiger en gemeenschappen vitaler. Als gemeente moeten we ons bescheiden opstellen om te voorkomen dat we in ons enthousiasme de gemeenschappen de ruimte ontnemen om zich op hun eigen manier en in hun eigen tempo te ontwikkelen.

In ondersteunende zin kunnen we als gemeente wel een waardevolle bijdrage leveren. En natuurlijk zijn er ook zaken die duidelijk op het bordje van de gemeente liggen. De opgave is om met elkaar continu het gesprek te voeren over deze rollen en verwachtingen. Het vraagt om inlevingsvermogen van beide kanten en een goede samenwerking.  Waar nodig beslist uiteindelijk de gemeenteraad.

Vertrouwen vormt hiervoor het fundament. Als gemeente moeten we durven los te laten en durven te vertrouwen op de kracht van de vitale gemeenschappen. Elke dag moeten we ons als gemeente afvragen: wat vinden onze inwoners belangrijk en wat doen we als gemeente juist niet of juist wel. Het werkt alleen als er sprake is van wederzijds vertrouwen. Samenwerking vergt inlevingsvermogen van beide kanten. En het betekent ook dat inwoners echt samen verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen voor elkaar en voor hun omgeving.

We blijven hierover het gesprek voeren met onze samenwerkingspartners, zodat dit ook hún waarde wordt als ze met inwoners van Peel en Maas werken.“Op de waardenkaart hebben we de kenmerken en waarden per deelgebied benoemd. Aanvullend aan deze waarden per gebied hanteren we in Peel en Maas een aantal overkoepelende waarden die niet gebiedsafhankelijk zijn. Dit zijn waarden die de basis vormen bij alles wat we doen. Deze algemene overkoepelende waarden staan hieronder beschreven.

OMGEVINGSVISIE

PEEL EN MAAS

Hoe werkt een omgevingsvisie?

Welkom op de weg naar 't goede leven

Met deze omgevingsvisie laten we zien wat we belangrijk vinden in de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren. Deze omgevingsvisie nodigt iedereen uit om bij te dragen aan een goede ontwikkeling van onze gemeente. De omgevingsvisie helpt ons om samen te blijven werken aan een aantrekkelijke gemeente, zodat er sprake blijft van ‘het goede leven’ in Peel en Maas.

 Wat we ‘goed’ en ‘aantrekkelijk’ vinden, hebben we aangegeven in waarden en opgaven.  We nodigen u dus uit om bij te dragen aan de waarden en opgaven van Peel en Maas. Hoe u dat kunt doen, leest u hieronder.

Heeft al een plan? Dan leest u onder ‘ik heb een plan’ welke stappen nodig zijn om hiermee verder te komen

Met de omgevingsvisie willen we bereiken dat Peel en Maas aantrekkelijk blijft én nog aantrekkelijker wordt. We noemen dat “het versterken van de kwaliteit van de leefomgeving”.

Dat kan door de waarden te versterken en bij te dragen aan de opgaven. We geven ruimte voor ontwikkelingen, mits u bijdraagt aan de waarden en opgaven.

Bij de waarden gaat het om de vraag wat kenmerkend is voor Peel en Maas en Peel en Maas uniek maakt. Het DNA van Peel en Maas!

De basis voor het DNA vormt ons geloof in de kracht van onze vitale gemeenschappen. Dit leggen we hier uit.

Verder bestaat het DNA uit drie algemene waarden en waarden per landschappelijk deelgebied.

Bij de opgaven gaat het om de belangrijkste speerpunten van beleid waar we aan willen werken. Deze hebben we gebaseerd op ons bestaande beleid. Onder uitgangspunten voor de opgaven hebben we dit uitgelegd.


We nodigen iedereen uit om met goede plannen te komen om de leefomgeving mooier en beter te maken. Zo versterken we de waarden en dragen we bij aan de opgaven.

Beleef de ruimte

Eerste concept omgevingsvisie

Deze concept Omgevingsvisie is een werkdocument om de inhoud van de visie af te stemmen. Dit document is nog niet door college of raad vastgesteld en heeft nog geen formele status. 

Voordat het college en de gemeenteraad hierover een besluit nemen willen zij graag uw mening weten. Deze visie is vormgegeven als een website.

Via deze website kunt u ook uw reactie geven of vragen stellen over deze concept omgevingsvisie. Gebruik hiervoor de knop 'contact' bovenaan de pagina.

We dragen als gemeente bij aan het goede leven in Peel en Maas. Bij alles wat wij doen zijn een drietal kernwaarden voor ons leidend: zelfsturing, duurzaamheid en diversiteit.

A.    Zelfsturing  
Zelfsturing is geworteld in onze gemeenschappen. Daarmee bedoelen we dat inwoners en bedrijven het beste zélf en met elkaar kunnen bepalen hoe zij samenleven, wat zij belangrijk vinden en welke keuzes ze maken. Er zit voldoende kracht en kennis in de gemeenschappen om zaken zelf voor elkaar te krijgen of te ontwikkelen. De dorpsvisies zoals die er op dit moment liggen, laten dat goed zien. Zelfsturing vraagt om een overheid die durft los te laten, die durft te vertrouwen op de kracht van de gemeenschappen, die heel goed weet wanneer ze niet of juist wel in actie moet komen. De Omgevingsvisie gaat daarom uit van uitnodiging in plaats van toelating, en van facilitering waar dat nodig is.


B.    Verbinding door diversiteit  
Landschappelijk gezien is de gemeente Peel en Maas een smeltkroes van landschapstypen dat elk zijn eigen karakter en geschiedenis heeft. Dit heeft onder andere te maken met de ligging tussen de Peel en Maas, waardoor er veel natuur en water is. Samen vormen deze landschappen en gebieden een gemeente waar recreatie, toerisme en agrarische activiteiten van oudsher grote pijlers onder de economie zijn.  A.Zo uiteenlopend als de landschappen van onze gemeente zijn, zo uiteenlopend is ook onze geschiedenis. Vanzelfsprekend zijn we trots op toen, op ons erfgoed en onze cultuurhistorie. Dat zijn we ook altijd al geweest. Om dat fundament beter te verstevigen biedt de omgevingsvisie kansen om het erfgoed en de cultuurhistorie beter beleefbaar te maken en die trots verder uit te dragen.


De waarden per landschappelijk deelgebied zijn te vinden via de waardenkaart.
Diversiteit betekent ook dat elk dorp anders is, elk met zijn eigen identiteit die deels ontleend is aan de ontstaansgeschiedenis. De waarden van de dorpen zijn ook te vinden via de waardenkaart.


C.    Werken aan een duurzame toekomst
Wij willen bijdragen aan een duurzame toekomstbestendige gemeenschap. Er wordt al veel gedaan aan duurzaamheid op het gebied van energie, afval, lucht en water. Maar ook de hechte gemeenschapen dragen bij aan de (sociale) duurzaamheid. Dit zorgt voor een stevig (sociaal) fundament voor de veranderingen die komen. Duurzaamheid  vormt het fundament voor al de opgaven die we benoemen bij de opgaven en uitdagingen.Vitale gemeenschappen

Drie kernwaarden

Vitale gemeenschappen als uitgangspunt van handelen!

Vitale gemeenschappen is een ‘geloof’/vertrekpunt op basis waarvan we denken en handelen in Peel en Maas. Dat geldt dus ook voor de Omgevingsvisie!

Wij geloven in de kracht van gemeenschappen. Wij denken dat gemeenschappen zelf het beste kunnen bepalen wat voor hun het goede leven is en wat ervoor nodig is om dat goede leven te bereiken. Ook denken wij dat gemeenschappen dat goede leven voor een groot deel zelf kunnen realiseren. Waar mensen elkaar kennen, zich verantwoordelijk voelen en met elkaar in gesprek zijn over wat ze belangrijk vinden, versterken ze elkaar. Daar ontstaat energie en veerkracht. En dat maakt mensen gelukkiger en gemeenschappen vitaler. Als gemeente moeten we ons bescheiden opstellen om te voorkomen dat we in ons enthousiasme de gemeenschappen de ruimte ontnemen om zich op hun eigen manier en in hun eigen tempo te ontwikkelen.

In ondersteunende zin kunnen we als gemeente wel een waardevolle bijdrage leveren. En natuurlijk zijn er ook zaken die duidelijk op het bordje van de gemeente liggen. De opgave is om met elkaar continu het gesprek te voeren over deze rollen en verwachtingen. Het vraagt om inlevingsvermogen van beide kanten en een goede samenwerking.  Waar nodig beslist uiteindelijk de gemeenteraad.

Vertrouwen vormt hiervoor het fundament. Als gemeente moeten we durven los te laten en durven te vertrouwen op de kracht van de vitale gemeenschappen. Elke dag moeten we ons als gemeente afvragen: wat vinden onze inwoners belangrijk en wat doen we als gemeente juist niet of juist wel. Het werkt alleen als er sprake is van wederzijds vertrouwen. Samenwerking vergt inlevingsvermogen van beide kanten. En het betekent ook dat inwoners echt samen verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen voor elkaar en voor hun omgeving.

We blijven hierover het gesprek voeren met onze samenwerkingspartners, zodat dit ook hún waarde wordt als ze met inwoners van Peel en Maas werken.Op de waardenkaart hebben we de kenmerken en waarden per deelgebied benoemd. Aanvullend aan deze waarden per gebied hanteren we in Peel en Maas een aantal overkoepelende waarden die niet gebiedsafhankelijk zijn. Dit zijn waarden die de basis vormen bij alles wat we doen. Deze algemene overkoepelende waarden staan hieronder beschreven.

Algemene waarden Peel en Maas