Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Meer informatie.

De 6 opgaven van Peel en Maas

We leggen met deze omgevingsvisie geen nieuwe koers vast. We brengen vooral de al ingezette koers uit de bestaande kaderstellingen en beleidsdocumenten samen in één document: de omgevingsvisie. Welk beleid hiervoor als uitgangspunt is gehanteerd leest u hier.

Dit alles hebben we samengebracht in 6 opgaven van beleid, waarvan de eerste 3 overkoepelend zijn:

 1. Zo worden we duurzaam! 
 2. Een gezonde en veilige leefomgeving
 3. Het versterken van natuur en biodiversiteit 
 4. Goed wonen voor iedereen
 5. Toekomstgericht ondernemen
 6. Een nieuwe balans in het buitengebied

Hierbij merken we nadrukkelijk op dat deze opgaven niet los van elkaar gezien moeten worden, maar juist in samenhang. We zien met name de eerste drie als overkoepelende leidende principes. Bij elke ontwikkeling moet bekeken worden hoe een bijdrage aan deze drie kan worden geleverd.

Bijvoorbeeld: bij een woningbouwontwikkeling opgave 4) willen we dat ook bekeken wordt hoe een bijdrage kan worden geleverd aan duurzaamheid, gezonde leefomgeving en biodiversiteit. Uitwerking per geval is maatwerk.

Uitgangspunten opgaven Peel en Maas

Zo worden we duurzaam: Circulariteit

Richtinggevende uitspraken:

1. Circulaire inkoop en aanbesteding

Door het maken van duurzame keuzen met inkoop laat de gemeente het goede voorbeeld zien. Het dient ook om lokale economie te inspireren en een impuls te geven.

Dit geldt ook voor de fysieke leefomgeving, specifiek de Openbare Ruimte waar wij ons bij het maken en aanbesteden van plannen richten op het sluiten van biologische en technologische kringlopen als ook bij het beheer en onderhoud.

2. We gaan voor het behoud van waarde in de keten.

We zitten nu in een tussenfase: een lineaire economie met recycling. Er worden grondstoffen gebruikt en er ontstaat afval, maar dankzij recycling is dit minder. Als inzamelaar maken we gebruik van onze invloed als het gaat om het scheiden van afval, wat zorgt dat hetgeen ingezameld langer in de keten blijft. Behoud van waarde betekent dat we blijven pionieren en innovatieve kansen benutten als aanbieder van materiaalstromen. Behoud van waarden betekent ook inzetten op slimme en duurzame mobiliteitsoplossingen zoals bijvoorbeeld deelvervoer.

Ambitie

Afval is de nieuwe grondstof. Peel en Maas gaat slim om met grondstoffen en materialen. In 2050 hebben we een circulaire economie. We hebben geen afval meer, verspillen geen voedsel en al onze materialen en gebouwen komen uit en keren terug in gezonde kringlopen. We willen met de Circulaire economie een impuls geven aan onze lokale economie.

Zo worden we duurzaam: Energietransitie

Procesafspraken:

 • We werken aan een Transitie Visie Warmte. De hele bebouwde omgeving moet immers aardgasvrij worden gemaakt.

Richtinggevende uitspraken:

1. We zetten primair in op het stimuleren van energiebesparing.

Omdat besparen relatief snel voordelen oplevert voor de burgers en ondernemers in Peel en Maas heeft dit de allerhoogste prioriteit. Van energiebesparing kan de burger en de ondernemer vruchten plukken. Het is goed voor het milieu en de portemonnee. Besparing kan ook helpen om energie-armoede te voorkomen.

2. We geven ruimte aan duurzame grootschalige opwek

 • Zuinig gebruik van ruimte: eerst daken en op bouwvlakken van (voormalige) agrarische bedrijven.
 • Zon en windenergie: de uitgangspunten ‘Windenergie’ nieuw beleid voor zonne- en windenergie zijn van toepassing, waarbij we uitgaan van maatschappelijke tenders.
 • We nemen alleen nog lokale initiatieven in behandeling.
 • We sluiten aan bij de zonneladder Peel en Maas, zoals benoemd in de duurzaamheidsagenda.

3. Duurzaamheidsagenda en Regionale Energiestrategie (RES): een RES met toegevoegde waarde biedt kansen.

https://www.resnml.nl/

In het kader van de RES Noord- en Midden  Limburg is de gemeente Peel en Maas betrokken bij de totstandkoming van de RES. Samenwerking in RES verband brengt het doel Klimaat- en energieneutraal in 2050 naderbij.De zogenaamde RES 1.0 is op 8 juni 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. We leveren nu onze bijdrage aan de RES 2.0. Daarbij hoort ook dat we constructief kritisch zijn ten aanzien van de RES en dat deze van toegevoegde waarde moet zijn.

Ambitie

Onze doelstelling voor de energietransitie luidt ‘Peel en Maas Klimaat en Energieneutraal in 2050’.

Peel en Maas zet zich in voor de lokale opwek van duurzame energie. We realiseren schone en toekomstbestendige energie, zodanig dat onze inwoners daar profijt van hebben.

Zo worden we duurzaam: Klimaatadaptatie

Procesafspraken:

 • We brengen  de hittestressbestendigheid van de hoofdlooproutes van onze kwetsbare inwoners in stedelijk gebied in kaart
 • We werken uit hoe we de markt- en maatschappelijke partijen binnen Peel en Maas, maar ook de burgers (nog) meer bewust kunnen maken van de meerwaarde om te investeren in biodiverse en klimaatadaptieve maatregelen.
 • We brengen onze groene en blauwe structuren in kaart en kijken waar kansen liggen om deze te versterken.
 • We gebruiken de klimaatatlas van Waterpannel Noord om bij ontwikkelingen na te gaan of er rekening gehouden moet worden met wateroverlast en/of hittestress.
 • We verwerken het thema klimaatadaptatie in het bestaande beleidskader, zoals de nota ruimtelijke kwaliteit en uitvoeringsplan openbare ruimte waarbij het gemeentelijk Rioleringsplan en Waterketenplan Noord Limburg de leidraad vormen.

Richtinggevende uitspraken:

1. We doen het samen

Klimaatverandering is een probleem dat iedereen raakt. De overheid kan dit niet alleen oplossen. Daarom gaan we nog meer samenwerken. Belanghebbenden (inwoners, bedrijven woningbouwverenigingen, enz.)  moeten ook hun verantwoordelijkheid nemen bij het uitvoeren van maatregelen bij elke ontwikkeling hoe klein ook.

Voorlichting en bewustwording zijn hier belangrijk. Hier hebben we al op ingezet, o.a. de campagne Waterklaar en de subsidieregeling afkoppelen regenwater.

2. Klimaatadaptief is de standaard

Bij ruimtelijke ontwikkelingen en bij nieuwe initiatieven moet ook aangegeven worden welke adaptieve maatregelen worden toegepast. Bij herontwikkeling zoeken we actief en innovatief naar meekoppelkansen.

Klimaatadaptief betekent meestal ook: goed voor de biodiversiteit. Daarmee ligt deze opgave in het verlengde van het versterken van de biodiversiteitDit werken we uit programma’s in de vorm van sectorale beleidsnota’s. Ambitie

We passen onze fysieke leefomgeving aan het klimaat aan. Peel en Maas beperkt de gevolgen op overstromingen en de nadelige gevolgen van extreme hitte droogte en hevige regenval. We zoeken met inwoners en bedrijven naar de kansen die bijdragen aan een prettige en gezonde leefomgeving.


Ambitie

Wij willen bijdragen aan een duurzame toekomstbestendige gemeenschap. Er wordt al veel gedaan aan duurzaamheid op het gebied van energie, afval, lucht en water. Maar ook de hechte gemeenschapen dragen bij aan de (sociale) duurzaamheid. Dit zorgt voor een stevig (sociaal) fundament voor de veranderingen die komen. Duurzaamheid  vormt het fundament voor alle opgaven.

Duurzaamheid is een breed begrip. In de volgende opgaven ontrafelen we dit begrip in deelonderwerpen die we belangrijk vinden:

 • Klimaatadaptatie
 • Versterken van de biodiversiteit
 • Energietransitie
 • Sociale duurzaamheid: vitale gemeenschappen en een actieve samenleving. Dit is al geborgd in onze kernwaarde: “Vitale gemeenschappen als uitgangspunt van handelen!”
1. Zo worden we duurzaam!

Procesafspraken:

 • We gaan aan de intaketafel uitproberen of de 7 punten uit onze ambitie te gebruiken zijn als toetsingskader.
 • Indien nodig op basis van de ervaringen aan de intaketafel werken we de ambitie nog verder uit in een concreter toetsingskader gezonde leefomgeving.
 • We werken onze deelname aan het Schone Lucht akkoord uit in concrete acties.

Richtinggevende uitspraken:

 1. Gezondheid is een belangrijke afwegingsfactor bij ruimtelijke plannen: draagt de inrichting van de ruimte bij aan een gezonde(re) leefomgeving? Denk hierbij aan luchtkwaliteit, geluidsbelasting, hittestress, allergieën en infectieziekten, straling van bijv. hoogspanningslijnen.
 2. We richten ons minder op normen maar meer op het belang van gezonde leefomgeving.
 3. We pakken onveilige plekken in de wegenstructuur aan.
 4. We stimuleren de samenwerking tussen het fysieke en maatschappelijk domein in het belang van een meer integraal bekijken.

Ambitie

We zetten ons in voor:

 1. een omgeving die uitnodigt om te bewegen en te spelen,
 2. een omgeving die uitnodigt om te ontmoeten en te ontspannen,
 3. een groene omgeving voor mentaal en fysiek welbevinden,
 4. goed toegankelijke (openbare) gebouwen en openbare ruimtes, waar iedereen zich veilig voelt,
 5. Een permanente verbetering van de luchtkwaliteit
 6. een verkeersveilige infrastructuur,
 7. gezonde en veilige woningen en overige gebouwen: o.a. prettig en gezond binnenklimaat.

2. Een gezonde en veilige leefomgeving

Procesafspraken:

 • We werken de Blauw-groene aderen kaart uit voor een samenhangend netwerk aan natuur.
 • We werken uit hoe we de markt- en maatschappelijke partijen binnen Peel en Maas maar ook de burgers (nog) meer bewust kunnen maken van de meerwaarde om te investeren in biodiverse en klimaatadaptieve maatregelen.

Richtinggevende uitspraken:

 1. Groen, water en biodiversiteit zijn sturend bij ruimtelijke ontwikkelingen in boven- en ondergrond: Bouwen wordt natuurinclusief, dat wil zeggen met ruimte voor waardevol groen en oppervlakkige waterberging.
 2. We geven als gemeente het goede voorbeeld en gaan uit van natuurinclusief bij (her)ontwikkelingslocaties, herinrichtingen, uitgifte pachtgronden, natuurlijk bermbeheer, gemeentelijke eigendommen, etc.
 3. Bij relevante fysieke veranderingen (publiek en privaat) kiezen we voor maatregelen die naast het versterken van biodiversiteit en het voorkomen van wateroverlast, droogte en hittestress ook bijdragen aan een gezondere en aantrekkelijkere leefomgeving.
 4. Natuuronderzoeken bij ontwikkelingen moeten niet alleen de effecten van een ontwikkeling beschrijven, maar ook de ecologische potenties en de kansen voor ecologische meerwaarde.
 5. We creëren een samenhangend netwerk van groen blauwe structuren (aders) tussen bijzondere natuurwaarden en in de bebouwde omgeving.

Ambitie

Een groene en gezonde leefomgeving draagt bij aan een positieve gezondheid en het goede leven. Bomen en groen zijn positief voor de beleving, dragen bij aan een goede luchtkwaliteit, zorgen voor verkoeling en zetten aan tot bewegen. Daarom koesteren en versterken we onze groene natuurlijke leefomgeving door alles wat we doen te doen met méérwaarde voor de natuur en de biodiversiteit. 

Natuur inclusief wordt de norm!

3. Het versterken van de natuur en biodiversiteit

Procesafspraken:

 • We voeren het goede gesprek met bijvoorbeeld dorpsoverleggen, initiatiefnemers en ontwikkelaars over het thema wonen om bewustwording te creëren en te stimuleren en inspireren tot de goede plannen.
 • We monitoren de behoefte aan woningen en sturen zo nodig bij.

Richtinggevende uitspraken:

 1. We stemmen de planvoorraad af op de behoefte, waarbij de kwaliteit leidend is.
 2. We kiezen voor een duurzame ontwikkeling in bouwen en wonen.  
  we willen bouwen, rekening houdend met energetische maatregelen en toekomstbestendigheid van woningen. We creëren een leefomgeving, die rekening houdt met het veranderende klimaat en daarnaast bijdraagt aan de gezondheid, biodiversiteit en veiligheid van de inwoners van Peel en Maas.
 3. Iedere nieuwe woning is levensloopbestendig/anderszins toekomstbestendig.
 4. We voegen woningen in principe toe in de dorpen, bij voorkeur op herstructureringslocaties.
 5. We faciliteren de zoektocht naar passende woonruimte voor de diverse doelgroepen en stimuleren het zorgen voor elkaar.

Ambitie

We brengen vraag en aanbod van woningen meer met elkaar in balans ten behoeve van vitale gemeenschappen. Oftewel: de juiste woning op de juiste plek van de juiste kwaliteit.

Dat betekent:

 1. Samen met de samenleving werken we aan een woningbestand duurzaam in balans.
 2. We stimuleren de beweging van het zorgen voor elkaar.
 3. Met behoud van het goede dat we hebben, bieden we ruimte voor het betere met het oog op de toekomst.
 4. Met verduurzamen van woningen en de woonomgeving zorgen we voor een klimaatadaptieve en klimaatneutrale leefomgeving.

4. Goed wonen voor iedereen!

Recreatie en toerisme

Richtinggevende uitspraken:

1.We bieden ruimte voor initiatieven op het gebied van recreatie en toerisme in vrijkomende agrarische gebouwen, rekening houdend met omliggende functies.

2.We bieden ook ruimte voor nieuwe locaties voor recreatie en toerisme, mits het bijdraagt aan de diversiteit in het aanbod en het bijdraagt aan onze overkoepelende  opgaves.

3.We ondersteunen het bedrijfsleven bij de promotie van Peel en Maas, zowel lokaal als regionaal, als een aantrekkelijke groene toeristisch-recreatieve bestemming.

4.We zetten ons in voor het behouden en ontwikkelen van ons cultureel en archeologisch erfgoed en het gebruiken ervan als inspiratiebron voor nieuwe ontwikkelingen.

Ambitie

De toerist en recreant weet onze gemeente goed te vinden, vanwege de aanwezige landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden in het buitengebied. Uniek is de grote diversiteit aan landschappen, die elk hun eigen karakter en geschiedenis hebben. Dit heeft onder andere te maken met de ligging tussen de Peel en Maas, waardoor er veel natuur en water is.

Daarnaast zijn onze dorpen aantrekkelijk voor toeristen, onder andere door de aanwezigheid van cultureel erfgoed.  Recreatie en toerisme is een belangrijke pijler voor onze economie.

We werken aan het creëren van een uitdagende natuurlijke omgeving, waar toeristen en bewoners de gastvrijheid van Peel en Maas optimaal beleven.


Bedrijvigheid

Procesafspraken:

 • We gaan samen met de ondernemers aan de slag met herstructurering van bedrijfsterreinen waar dat aan de orde is.
 • We onderzoeken de behoefte aan en uitbreidingsmogelijkheden van bestaande bedrijfsterreinen.

Richtinggevende uitspraken:

 1. We faciliteren lokale bedrijven, die geworteld zijn in de samenleving, met bijzondere aandacht voor de agrarische sector, het MKB (industrie en retail) en recreatie en toerisme. Samen met ondernemers werken we aan de kwaliteit van de werklocaties.
 2. We zetten in op herstructurering boven uitbreiding. Als herstructurering onvoldoende mogelijkheden biedt, is enige uitbreiding van bestaande bedrijfsterreinen mogelijk.
 3. We ondersteunen de bedrijven op het gebied van recreatie en toerisme onder andere via promotie en basisvoorzieningen zoals een goed wandel- en fietsnetwerk. Waar nodig bieden we ruimte aan passende uitbreidingen.
 4. We bieden mogelijkheden aan hergebruik van leegstaand agrarisch vastgoed voor recreatie/toerisme en bedrijvigheid (zie leegstaand agrarisch vastgoed).
 5. We gaan ons in onze regio inzetten voor een uitnodigende en bindende strategie voor de huisvesting van arbeidsmigranten.

Ambitie

We ondersteunen de transitie naar een circulaire, waardengedreven economie en waarin kenniscirculatie uitgangspunt is. Een toekomst bestendige economie zorgt voor welvaart en draagt bij tot het goede leven in Peel en Maas. Een toekomstbestendige economie kenmerkt zich door een solide economische structuur, met verschillende economische dragers, zoals agrofood, maakindustrie, logistiek, vrijetijds-economie en detailhandel.

Peel en Maas staat niet op zichzelf en maakt nadrukkelijk onderdeel uit van een regionale economie. Door aan te sluiten bij de kracht van de regio leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van en innovatie in de lokale en regionale economie, dit helpt ons om een krachtige regio te zijn.

5. Toekomstgericht ondernemen

Energietransitie en recreatie

In het buitengebied speelt ook de grootschalige opwek van energie en de versterking van recreatie en toerisme. Daartoe verwijzen we naar de betreffende speerpunten.

Zie 1. Zo worden we duurzaam!Zie 5. Toekomstgericht ondernemen

Leegstaand agrarisch vastgoed

Procesafspraken:

 • We onderzoeken de mogelijkheden om rondom de Groote Peel en Deurnese Peel en Mariapeel een kwaliteitsslag te bereiken door hergebruik van agrarisch vastgoed te koppelen aan het provinciale stikstofbeleid. Door de opkoop van stikstofrechten ontstaan er mogelijk kansen voor een kwaliteitsslag.
 • Om onze beleidsdoelen te bereiken maken wij zoveel mogelijk gebruik van rijks- en provinciale programma's en regelingen. Door aan te sluiten komen onze eigen doelen dichterbij.

Richtinggevende uitspraken:

 1. In gebieden waar het primaat ligt bij de landbouw, de grootschalige open ontginnings-landschappen, wordt terughoudend omgegaan met hergebruik om zoveel mogelijk ruimte voor de landbouw te behouden.
 2. We bieden ruime mogelijkheden voor hergebruik, onder strikte voorwaarden.  
  Een voorwaarde is dat er sprake is van kwaliteitswinst in de vorm van een bijdrage aan onze doelen/speerpunten, zoals de energietransitie en versterken biodiversiteit. Tevens mogen omliggende agrarische bedrijven door het hergebruik natuurlijk niet worden benadeeld.  
  We zien hierbij vooral kansen voor recreatie en toerisme, horeca, zorg en de bouw van woningen (ruimte voor ruimte; win-win-regeling). Ook kan gedacht worden aan huisvesting van internationale werknemers als zelfstandige functie waar dit onderdeel uitmaakte van de bedrijfslocatie. De omslag naar duurzame energievormen biedt ook goede kansen voor herontwikkeling van een voormalig agrarisch erf.
 3. Sloop van overtollige gebouwen is een belangrijk uitgangspunt bij hergebruik.
 4. De koppeling van bedrijfswoning en bedrijfsgebouwen blijft gehandhaafd bij hergebruik om te voorkomen dat er wederzijds overlast gaat ontstaan.

Ambitie

Naar verwachting zal het aantal agrarische bedrijven in de komende jaren blijven afnemen. Daarmee komt veel agrarisch vastgoed leeg te staan. Onze ambitie is enerzijds om ruime mogelijkheden te bieden voor hergebruik. Anderzijds gaat het ook om het meegeven van de goede randvoorwaarden om kwaliteitswinst te bereiken.

Kringlooplandbouw

Procesafspraken:

 1. We zetten de periodieke evaluatie van de intensieve veehouderij door om het effect van ons beleid te monitoren.

Richtinggevende uitspraken:

 1. We stimuleren en faciliteren kringloop- en natuurinclusieve landbouw. Dit leidt tot een verbetering van de omgevingskwaliteit: verminderen van emissies (lucht en bodem), het verbeteren van de bodemkwaliteit, een bijdrage aan de landschappelijke kwaliteit en het sluiten van de kringloop.
 2. We staan alleen doorontwikkeling van grootschalige agrarische bedrijvigheid toe in gebieden waar het passend is op basis van de gebiedsgerichte aanpak en op bestaande locaties:
  • Geen uitbreiding intensieve veehouderij in de waardevolle landschappen.
  • Uitbreiding en nieuwvestiging van glastuinbouw alleen in de concentratiegebieden glastuinbouw.
 3. In het kader van behoud en versterking van het woon- en leefklimaat van de kernen blijven we de afwaartse beweging van intensieve veehouderij van de kernen stimuleren.
 4. Incidentele nieuwvestiging van agrarische bedrijven is alleen mogelijk als daarmee een aanzienlijke kwaliteitswinst kan worden behaald op onze overkoepelende doelen, zoals biodiversiteit, energietransitie en klimaatadaptatie.
 5. voor uitbreiding van agrarische bedrijven wordt een tegenprestatie gevraagd.  
  De huidige tegenprestatie bestaat uit een bijdrage aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit (landschappelijke inpassing, natuurontwikkeling, sloop gebouwen). Bij de invulling van deze tegenprestatie willen we meer inzetten op een sloopverplichting. Met als doel dat per saldo een afname van bebouwing in het landelijk gebied ontstaat. En daarnaast op een bijdrage aan onze overkoepelende opgaven.

Ambitie

De land- en tuinbouw in Peel en Maas blijft een sterke economische sector. Dit is alleen mogelijk onder de volgende voorwaarden:

 • De ontwikkeling van agrarische bedrijven blijft bijdragen aan de (ruimtelijke) kwaliteit van het landelijk gebied.
 • Een verdere ontwikkeling van agrarische bedrijven gaat gepaard met een verdere verduurzaming van de landbouw. Uitbreiding is mogelijk op toekomstbestendige locaties. Dit zijn locaties waar ondernemers voor de langere termijn hun agrarisch bedrijf passend bij de omgeving kunnen door ontwikkelen.

6. Balans in het buitengebied

Bestaand beleid leidt tot deze eerste omgevingsvisie 

Naast de kaderstellingen hebben we in de afgelopen tijd op belangrijke thema’s de koers al vastgelegd in onder andere:

 • De Duurzaamheidsagenda;
 • Vitaal wonen, uitwerkingen kaderstelling thema Wonen;
 • Structuurvisie buitengebied (kwaliteitskader buitengebied);
 • Structuurvisie Kernen en Bedrijventerreinen;
 • Structuurvisie klavertje 4;
 • Beleidsnotitie Vrijkomende (Agrarische) Bebouwing in het buitengebied;
 • Regionale POL-uitwerkingen;
 • Beleid huisvesting arbeidsmigranten;
 • Bouwstenen water, veiligheid en gezondheid (van respectievelijk het Waterpanel Noord, Veiligheidsregio en GGD). Deze bouwstenen zijn niet als beleid vastgesteld.Hiermee geven we aan dat de omgevingsvisie een dynamisch document blijft. Op dit moment hebben we een eerste versie van de omgevingsvisie opgesteld, met het bestaande beleid als uitgangspunt. De komende jaren werken we er aan verder waar dat nodig is en evalueren we of aanpassing nodig of wenselijk is.

Bestaand beleid als uitgangspunt

Omgevingsvisie voor een nieuwe koers? Maar we hadden toch al een koers uitgezet…?

In 2017 en 2018 hebben we in totaal vier kaderstellingen vastgesteld. Deze kaderstellingen legden de richting van ons handelen vast voor de (vier) jaren na de vaststelling, maar elk vanuit een eigen domein of misschien beter: sector. Zo kennen we de volgende kaderstellingen:

 • ruimte en economie,
 • sociaal domein en vitale gemeenschappen,
 • integrale veiligheid, en
 • bestuur, communicatie en dienstverlening.

Deze kaderstellingen delen in meerdere of mindere mate de fysieke leefomgeving als gemeenschappelijke deler. Want ze gaan over wat er zich buiten allemaal afspeelt en hoe we daar mee willen omgaan.

Onze omgevingsvisie brengt dus eigenlijk de kaderstellingen samen voor wat betreft de fysieke leefomgeving en bouwt daar op verder. Maar de kaderstellingen blijven naast de omgevingsvisie bestaan voor de niet fysieke gedeelten. Dat is goed voor de herkenbaarheid én de continuïteit omdat de met de kaderstellingen ingeslagen koers een goede was. Een koers bovendien die het resultaat was van gesprekken en interviews met onze dorpen, inwoners, bedrijven en verenigingen. Kortom de koers van de gemeenschap.

Bestaand beleid als uitgangspunt: kaderstellingen

Uitgangspunten opgaven Peel en Maas

We leggen met deze omgevingsvisie geen nieuwe koers vast. We brengen vooral de al ingezette koers uit de bestaande kaderstellingen en beleidsdocumenten samen in één document: de omgevingsvisie. Welk beleid hiervoor als uitgangspunt is gehanteerd leest u hier.

Dit alles hebben we samengebracht in 6 opgaven van beleid, waarvan de eerste 3 overkoepelend zijn:

 1. Zo worden we duurzaam! 
 2. Een gezonde en veilige leefomgeving
 3. Het versterken van natuur en biodiversiteit 
 4. Goed wonen voor iedereen
 5. Toekomstgericht ondernemen
 6. Een nieuwe balans in het buitengebied

Hierbij merken we nadrukkelijk op dat deze opgaven niet los van elkaar gezien moeten worden, maar juist in samenhang. We zien met name de eerste drie als overkoepelende leidende principes. Bij elke ontwikkeling moet bekeken worden hoe een bijdrage aan deze drie kan worden geleverd.

Bijvoorbeeld: bij een woningbouwontwikkeling opgave 4) willen we dat ook bekeken wordt hoe een bijdrage kan worden geleverd aan duurzaamheid, gezonde leefomgeving en biodiversiteit. Uitwerking per geval is maatwerk.

De 6 opgaven van Peel en Maas

De opgaven van Peel en Maas

Visie

Ambitie

1. Zo worden we duurzaam!

Zo worden we duurzaam:
Klimaatadaptatie

Procesafspraken:

Richtinggevende uitspraken:

1. We doen het samen

Klimaatverandering is een probleem dat iedereen raakt. De overheid kan dit niet alleen oplossen. Daarom gaan we nog meer samenwerken. Belanghebbenden (inwoners, bedrijven woningbouwverenigingen, enz.)  moeten ook hun verantwoordelijkheid nemen bij het uitvoeren van maatregelen bij elke ontwikkeling hoe klein ook.

Voorlichting en bewustwording zijn hier belangrijk. Hier hebben we al op ingezet, o.a. de campagne Waterklaar en de subsidieregeling afkoppelen regenwater.

2. Klimaatadaptief is de standaard

Bij ruimtelijke ontwikkelingen en bij nieuwe initiatieven moet ook aangegeven worden welke adaptieve maatregelen worden toegepast. Bij herontwikkeling zoeken we actief en innovatief naar meekoppelkansen.

Klimaatadaptief betekent meestal ook: goed voor de biodiversiteit. Daarmee ligt deze opgave in het verlengde van het versterken van de biodiversiteit.


Dit werken we uit programma’s in de vorm van sectorale beleidsnota’s.

 • We brengen  de hittestressbestendigheid van de hoofdlooproutes van onze kwetsbare inwoners in stedelijk gebied in kaart
 • We werken uit hoe we de markt- en maatschappelijke partijen binnen Peel en Maas, maar ook de burgers (nog) meer bewust kunnen maken van de meerwaarde om te investeren in biodiverse en klimaatadaptieve maatregelen.
 • We brengen onze groene en blauwe structuren in kaart en kijken waar kansen liggen om deze te versterken.
 • We gebruiken de klimaatatlas van Waterpannel Noord om bij ontwikkelingen na te gaan of er rekening gehouden moet worden met wateroverlast en/of hittestress.
 • We verwerken het thema klimaatadaptatie in het bestaande beleidskader, zoals de nota ruimtelijke kwaliteit en uitvoeringsplan openbare ruimte waarbij het gemeentelijk Rioleringsplan en Waterketenplan Noord Limburg de leidraad vormen.

Ambitie

We passen onze fysieke leefomgeving aan het klimaat aan. Peel en Maas beperkt de gevolgen op overstromingen en de nadelige gevolgen van extreme hitte droogte en hevige regenval. We zoeken met inwoners en bedrijven naar de kansen die bijdragen aan een prettige en gezonde leefomgeving.


Zo worden we duurzaam:
Circulariteit

Richtinggevende uitspraken:

Ambitie

Afval is de nieuwe grondstof. Peel en Maas gaat slim om met grondstoffen en materialen. In 2050 hebben we een circulaire economie. We hebben geen afval meer, verspillen geen voedsel en al onze materialen en gebouwen komen uit en keren terug in gezonde kringlopen. We willen met de Circulaire economie een impuls geven aan onze lokale economie.

1. Circulaire inkoop en aanbesteding

Door het maken van duurzame keuzen met inkoop laat de gemeente het goede voorbeeld zien. Het dient ook om lokale economie te inspireren en een impuls te geven.

Dit geldt ook voor de fysieke leefomgeving, specifiek de Openbare Ruimte waar wij ons bij het maken en aanbesteden van plannen richten op het sluiten van biologische en technologische kringlopen als ook bij het beheer en onderhoud.

2. We gaan voor het behoud van waarde in de keten.

We zitten nu in een tussenfase: een lineaire economie met recycling. Er worden grondstoffen gebruikt en er ontstaat afval, maar dankzij recycling is dit minder. Als inzamelaar maken we gebruik van onze invloed als het gaat om het scheiden van afval, wat zorgt dat hetgeen ingezameld langer in de keten blijft. Behoud van waarde betekent dat we blijven pionieren en innovatieve kansen benutten als aanbieder van materiaalstromen. Behoud van waarden betekent ook inzetten op slimme en duurzame mobiliteitsoplossingen zoals bijvoorbeeld deelvervoer.

Zo worden we duurzaam: Energietransitie

Procesafspraken:

Richtinggevende uitspraken:

 • We werken aan een Transitie Visie Warmte. De hele bebouwde omgeving moet immers aardgasvrij worden gemaakt.

1. We zetten primair in op het stimuleren van energiebesparing.

Omdat besparen relatief snel voordelen oplevert voor de burgers en ondernemers in Peel en Maas heeft dit de allerhoogste prioriteit. Van energiebesparing kan de burger en de ondernemer vruchten plukken. Het is goed voor het milieu en de portemonnee. Besparing kan ook helpen om energie-armoede te voorkomen.

2. We geven ruimte aan duurzame grootschalige opwek

 • Zuinig gebruik van ruimte: eerst daken en op bouwvlakken van (voormalige) agrarische bedrijven.
 • Zon en windenergie: de uitgangspunten ‘Windenergie’ nieuw beleid voor zonne- en windenergie zijn van toepassing, waarbij we uitgaan van maatschappelijke tenders.
 • We nemen alleen nog lokale initiatieven in behandeling.
 • We sluiten aan bij de zonneladder Peel en Maas, zoals benoemd in de duurzaamheidsagenda.

3. Duurzaamheidsagenda en Regionale Energiestrategie (RES): een RES met toegevoegde waarde biedt kansen.

https://www.resnml.nl/

In het kader van de RES Noord- en Midden  Limburg is de gemeente Peel en Maas betrokken bij de totstandkoming van de RES. Samenwerking in RES verband brengt het doel Klimaat- en energieneutraal in 2050 naderbij. De zogenaamde RES 1.0 is op 8 juni 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. We leveren nu onze bijdrage aan de RES 2.0. Daarbij hoort ook dat we constructief kritisch zijn ten aanzien van de RES en dat deze van toegevoegde waarde moet zijn.

Ambitie

Onze doelstelling voor de energietransitie luidt ‘Peel en Maas Klimaat en Energieneutraal in 2050’.

Peel en Maas zet zich in voor de lokale opwek van duurzame energie. We realiseren schone en  toekomstbestendige energie, zodanig dat onze inwoners daar profijt van hebben.

Energietransitie

Ambitie

Onze doelstelling voor de energietransitie luidt ‘Peel en Maas Klimaat en Energieneutraal in 2050’.

Peel en Maas zet zich in voor de lokale opwek van duurzame energie. We realiseren schone en  toekomstbestendige energie, zodanig dat onze inwoners daar profijt van hebben.

Richtinggevende uitspraken:

1. We zetten primair in op het stimuleren van energiebesparing.

Omdat besparen relatief snel voordelen oplevert voor de burgers en ondernemers in Peel en Maas heeft dit de allerhoogste prioriteit. Van energiebesparing kan de burger en de ondernemer vruchten plukken. Het is goed voor het milieu en de portemonnee. Besparing kan ook helpen om energie-armoede te voorkomen.

2. We geven ruimte aan duurzame grootschalige opwek

 • Zuinig gebruik van ruimte: eerst daken en op bouwvlakken van (voormalige) agrarische bedrijven.
 • Zon en windenergie: de uitgangspunten ‘Windenergie’ nieuw beleid voor zonne- en windenergie zijn van toepassing, waarbij we uitgaan van maatschappelijke tenders.
 • We nemen alleen nog lokale initiatieven in behandeling.
 • We sluiten aan bij de zonneladder Peel en Maas, zoals benoemd in de duurzaamheidsagenda.

3. Duurzaamheidsagenda en Regionale Energiestrategie (RES): een RES met toegevoegde waarde biedt kansen.

https://www.resnml.nl/

In het kader van de RES Noord- en Midden  Limburg is de gemeente Peel en Maas betrokken bij de totstandkoming van de RES. Samenwerking in RES verband brengt het doel Klimaat- en energieneutraal in 2050 naderbij.De zogenaamde RES 1.0 is op 8 juni 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. We leveren nu onze bijdrage aan de RES 2.0. Daarbij hoort ook dat we constructief kritisch zijn ten aanzien van de RES en dat deze van toegevoegde waarde moet zijn.

Procesafspraken:

 • We brengen  de hittestressbestendigheid van de hoofdlooproutes van onze kwetsbare inwoners in stedelijk gebied in kaart
 • We werken uit hoe we de markt- en maatschappelijke partijen binnen Peel en Maas, maar ook de burgers (nog) meer bewust kunnen maken van de meerwaarde om te investeren in biodiverse en klimaatadaptieve maatregelen.
 • We brengen onze groene en blauwe structuren in kaart en kijken waar kansen liggen om deze te versterken.
 • We gebruiken de klimaatatlas van Waterpannel Noord om bij ontwikkelingen na te gaan of er rekening gehouden moet worden met wateroverlast en/of hittestress.
 • We verwerken het thema klimaatadaptatie in het bestaande beleidskader, zoals de nota ruimtelijke kwaliteit en uitvoeringsplan openbare ruimte waarbij het gemeentelijk Rioleringsplan en Waterketenplan Noord Limburg de leidraad vormen.

Wij willen bijdragen aan een duurzame toekomstbestendige gemeenschap. Er wordt al veel gedaan aan duurzaamheid op het gebied van energie, afval, lucht en water. Maar ook de hechte gemeenschapen dragen bij aan de (sociale) duurzaamheid. Dit zorgt voor een stevig (sociaal) fundament voor de veranderingen die komen. Duurzaamheid  vormt het fundament voor alle opgaven.

Duurzaamheid is een breed begrip. In de volgende speerpunten ontrafelen we dit begrip in deelonderwerpen die we belangrijk vinden:

 • Klimaatadaptatie
 • Versterken van de biodiversiteit
 • Energietransitie
 • Sociale duurzaamheid: vitale gemeenschappen en een actieve samenleving. Dit is al geborgd in onze kernwaarde: “Vitale gemeenschappen als uitgangspunt van handelen!”

Procesafspraken:

 • We gaan aan de intaketafel uitproberen of de 7 punten uit onze ambitie te gebruiken zijn als toetsingskader.
 • Indien nodig op basis van de ervaringen aan de intaketafel werken we de ambitie nog verder uit in een concreter toetsingskader gezonde leefomgeving.
 • We werken onze deelname aan het Schone Lucht akkoord uit in concrete acties.

Richtinggevende uitspraken:

 1. Gezondheid is een belangrijke afwegingsfactor bij ruimtelijke plannen: draagt de inrichting van de ruimte bij aan een gezonde(re) leefomgeving? Denk hierbij aan luchtkwaliteit, geluidsbelasting, hittestress, allergieën en infectieziekten, straling van bijv. hoogspanningslijnen.
 2. We richten ons minder op normen maar meer op het belang van gezonde leefomgeving.
 3. We pakken onveilige plekken in de wegenstructuur aan.
 4. We stimuleren de samenwerking tussen het fysieke en maatschappelijk domein in het belang van een meer integraal bekijken.

Ambitie

We zetten ons in voor:

 1. een omgeving die uitnodigt om te bewegen en te spelen,
 2. een omgeving die uitnodigt om te ontmoeten en te ontspannen,
 3. een groene omgeving voor mentaal en fysiek welbevinden,
 4. goed toegankelijke (openbare) gebouwen en openbare ruimtes, waar iedereen zich veilig voelt,
 5. Een permanente verbetering van de luchtkwaliteit
 6. een verkeersveilige infrastructuur,
 7. gezonde en veilige woningen en overige gebouwen: o.a. prettig en gezond binnenklimaat.

2. Een gezonde en veilige leefomgeving

Procesafspraken:

 • We werken de Blauw-groene aderen kaart uit voor een samenhangend netwerk aan natuur.
 • We werken uit hoe we de markt- en maatschappelijke partijen binnen Peel en Maas maar ook de burgers (nog) meer bewust kunnen maken van de meerwaarde om te investeren in biodiverse en klimaatadaptieve maatregelen.

Richtinggevende uitspraken:

 1. Groen, water en biodiversiteit zijn sturend bij ruimtelijke ontwikkelingen in boven- en ondergrond: Bouwen wordt natuurinclusief, dat wil zeggen met ruimte voor waardevol groen en oppervlakkige waterberging.
 2. We geven als gemeente het goede voorbeeld en gaan uit van natuurinclusief bij (her)ont-wikkelingslocaties, herinrichtingen, uitgifte pachtgronden, natuurlijk bermbeheer, gemeente-lijke eigendommen, etc.
 3. Bij relevante fysieke veranderingen (publiek en privaat) kiezen we voor maatregelen die naast het versterken van biodiversiteit en het voorkomen van wateroverlast, droogte en hittestress ook bijdragen aan een gezondere en aantrekkelijkere leefomgeving.
 4. Natuuronderzoeken bij ontwikkelingen moeten niet alleen de effecten van een ontwikkeling beschrijven, maar ook de ecologische potenties en de kansen voor ecologische meerwaarde.
 5. We creëren een samenhangend netwerk van groen blauwe structuren (aders) tussen bijzondere natuurwaarden en in de bebouwde omgeving.

Ambitie

Een groene en gezonde leefomgeving draagt bij aan een positieve gezondheid en het goede leven. Bomen en groen zijn positief voor de beleving, dragen bij aan een goede luchtkwaliteit, zorgen voor verkoeling en zetten aan tot bewegen. Daarom koesteren en versterken we onze groene natuurlijke leefomgeving door alles wat we doen te doen met méérwaarde voor de natuur en de biodiversiteit. 

Natuur inclusief wordt de norm!

3. Het versterken van de natuur en biodiversiteit

Procesafspraken:

 • We communiceren intern (collega’s en bestuur) en extern (bijvoorbeeld dorpsgesprekken, initiatiefnemers, ontwikkelaars) over het thema wonen om bewustwording te creëren, het goede gesprek te stimuleren en te inspireren tot de goede plannen.
 • We monitoren de behoefte aan woningen en sturen zo nodig bij.

Richtinggevende uitspraken:

 1. We stemmen de planvoorraad af op de behoefte, waarbij de kwaliteit leidend is.
 2. We kiezen voor een duurzame ontwikkeling in bouwen en wonen.  
  we willen bouwen, rekening houdend met energetische maatregelen en toekomstbestendigheid van woningen. We creëren een leefomgeving, die rekening houdt met het veranderende klimaat en daarnaast bijdraagt aan de gezondheid, biodiversiteit en veiligheid van de inwoners van Peel en Maas.
 3. Iedere nieuwe woning is levensloopbestendig/anderszins toekomstbestendig.
 4. We voegen woningen in principe toe in de dorpen, bij voorkeur op herstructureringslocaties.
 5. We faciliteren de zoektocht naar passende woonruimte voor de diverse doelgroepen en stimuleren het zorgen voor elkaar.

Ambitie

We brengen vraag en aanbod van woningen meer met elkaar in balans ten behoeve van vitale gemeenschappen. Oftewel: de juiste woning op de juiste plek van de juiste kwaliteit.

Dat betekent:

 1. Samen met de samenleving werken we aan een woningbestand duurzaam in balans.
 2. We stimuleren de beweging van het zorgen voor elkaar.
 3. Met behoud van het goede dat we hebben, bieden we ruimte voor het betere met het oog op de toekomst.
 4. Met verduurzamen van woningen en de woonomgeving zorgen we voor een klimaatadaptieve en klimaatneutrale leefomgeving.

4. Goed wonen voor iedereen

Recreatie en toerisme

Richtinggevende uitspraken:

1.We bieden ruimte voor initiatieven op het gebied van recreatie en toerisme in vrijkomende agrarische gebouwen, rekening houdend met omliggende functies.

2.We bieden ook ruimte voor nieuwe locaties voor recreatie en toerisme, mits het bijdraagt aan de diversiteit in het aanbod en het bijdraagt aan onze overkoepelende  opgaves.

3.We ondersteunen het bedrijfsleven bij de promotie van Peel en Maas, zowel lokaal als regionaal, als een aantrekkelijke groene toeristisch-recreatieve bestemming.

4.We zetten ons in voor het behouden en ontwikkelen van ons cultureel en archeologisch erfgoed en het gebruiken ervan als inspiratiebron voor nieuwe ontwikkelingen.

Ambitie

De toerist en recreant weet onze gemeente goed te vinden, vanwege de aanwezige

landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden in het buitengebied. Uniek is de grote diversiteit aan landschappen, die elk hun eigen karakter en geschiedenis hebben. Dit heeft onder andere te maken met de ligging tussen de Peel en Maas, waardoor er veel natuur en water is.

Daarnaast zijn onze dorpen aantrekkelijk voor toeristen, onder andere door de aanwezigheid van cultureel erfgoed.  Recreatie en toerisme is een belangrijke pijler voor onze economie.

We werken aan het creëren van een uitdagende natuurlijke omgeving, waar toeristen en bewoners de gastvrijheid van Peel en Maas optimaal beleven.


 1. We faciliteren lokale bedrijven, die geworteld zijn in de samenleving, met bijzondere aandacht voor de agrarische sector, het MKB (industrie en retail) en recreatie en toerisme. Samen met ondernemers werken we aan de kwaliteit van de werklocaties.
 2. We zetten in op herstructurering boven uitbreiding. Als herstructurering onvoldoende mogelijkheden biedt, is enige uitbreiding van bestaande bedrijfsterreinen mogelijk.
 3. We ondersteunen de bedrijven op het gebied van recreatie en toerisme onder andere via promotie en basisvoorzieningen zoals een goed wandel- en fietsnetwerk. Waar nodig bieden we ruimte aan passende uitbreidingen.
 4. We bieden mogelijkheden aan hergebruik van leegstaand agrarisch vastgoed voor recreatie/toerisme en bedrijvigheid (zie leegstaand agrarisch vastgoed).
 5. We gaan ons in onze regio inzetten voor een uitnodigende en bindende strategie voor de huisvesting van arbeidsmigranten.

Bedrijvigheid

Procesafspraken:

 • We gaan samen met de ondernemers aan de slag met herstructurering van bedrijfsterreinen waar dat aan de orde is.
 • We gaan aan de slag met de uitbreiding van bestaande bedrijfsterreinen op basis van het Werkdocument bedrijventerreinen (link opnemen).

Richtinggevende uitspraken:

Ambitie

We ondersteunen de transitie naar een circulaire, waardengedreven economie en waarin kenniscirculatie uitgangspunt is. Een toekomst bestendige economie zorgt voor welvaart en draagt bij tot het goede leven in Peel en Maas. Een toekomstbestendige economie kenmerkt zich door een solide economische structuur, met verschillende economische dragers, zoals agrofood, maakindustrie, logistiek, vrijetijds-economie en detailhandel.

Peel en Maas staat niet op zichzelf en maakt nadrukkelijk onderdeel uit van een regionale economie. Door aan te sluiten bij de kracht van de regio leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van en innovatie in de lokale en regionale economie, dit helpt ons om een krachtige regio te zijn.

5. Vitaal economisch klimaat

Energietransitie en recreatie

In het buitengebied speelt ook de grootschalige opwek van energie en de versterking van recreatie en toerisme. Daartoe verwijzen we naar de betreffende speerpunten.

Zie 1. Hoe doen we duurzaam – energietranisitieZie 5. Vitaal economisch klimaat – recreatie en toerisme

Leegstaand agrarisch vastgoed

Procesafspraken:

 • We onderzoeken de mogelijkheden om rondom de Groote Peel en Deurnese Peel en Mariapeel een kwaliteitsslag te bereiken door hergebruik van agrarisch vastgoed te koppelen aan het provinciale stikstofbeleid. Door de opkoop van stikstofrechten ontstaan er mogelijk kansen voor een kwaliteitsslag.
 • Om onze beleidsdoelen te bereiken maken wij zoveel mogelijk gebruik van rijks- en provinciale programma's en regelingen. Door aan te sluiten komen onze eigen doelen dichterbij.

Richtinggevende uitspraken:

 1. In gebieden waar het primaat ligt bij de landbouw, de grootschalige open ontginnings-landschappen, wordt terughoudend omgegaan met hergebruik om zoveel mogelijk ruimte voor de landbouw te behouden.
 2. We bieden ruime mogelijkheden voor hergebruik, onder strikte voorwaarden.  
  Een voorwaarde is dat er sprake is van kwaliteitswinst in de vorm van een bijdrage aan onze doelen/speerpunten, zoals de energietransitie en versterken biodiversiteit. Tevens mogen omliggende agrarische bedrijven door het hergebruik natuurlijk niet worden benadeeld.  
  We zien hierbij vooral kansen voor recreatie en toerisme, horeca, zorg en de bouw van woningen (ruimte voor ruimte; win-win-regeling). Ook kan gedacht worden aan huisvesting van internationale werknemers als zelfstandige functie waar dit onderdeel uitmaakte van de bedrijfslocatie. De omslag naar duurzame energievormen biedt ook goede kansen voor herontwikkeling van een voormalig agrarisch erf.
 3. Sloop van overtollige gebouwen is een belangrijk uitgangspunt bij hergebruik.
 4. De koppeling van bedrijfswoning en bedrijfsgebouwen blijft gehandhaafd bij hergebruik om te voorkomen dat er wederzijds overlast gaat ontstaan.

Ambitie

Naar verwachting zal het aantal agrarische bedrijven in de komende jaren blijven afnemen. Daarmee komt veel agrarisch vastgoed leeg te staan. Onze ambitie is enerzijds om ruime mogelijkheden te bieden voor hergebruik. Anderzijds gaat het ook om het meegeven van de goede randvoorwaarden om kwaliteitswinst te bereiken.

6. Balans in het buitengebied

Kringlooplandbouw

Procesafspraken:

 1. We zetten de periodieke evaluatie van de intensieve veehouderij door om het effect van ons beleid te monitoren.

Richtinggevende uitspraken:

Ambitie

 1. We stimuleren en faciliteren kringloop- en natuurinclusieve landbouw. Dit leidt tot een verbetering van de omgevingskwaliteit: verminderen van emissies (lucht en bodem), het verbeteren van de bodemkwaliteit, een bijdrage aan de landschappelijke kwaliteit en het sluiten van de kringloop.
 2. We staan alleen doorontwikkeling van grootschalige agrarische bedrijvigheid toe in gebieden waar het passend is op basis van de gebiedsgerichte aanpak en op bestaande locaties:
  • Geen uitbreiding intensieve veehouderij in de waardevolle landschappen.
  • Uitbreiding en nieuwvestiging van glastuinbouw alleen in de concentratiegebieden glastuinbouw.
 3. In het kader van behoud en versterking van het woon- en leefklimaat van de kernen blijven we de afwaartse beweging van intensieve veehouderij van de kernen stimuleren.
 4. Incidentele nieuwvestiging van agrarische bedrijven is alleen mogelijk als daarmee een aanzienlijke kwaliteitswinst kan worden behaald op onze overkoepelende doelen, zoals biodiversiteit, energietransitie en klimaatadaptatie.
 5. voor uitbreiding van agrarische bedrijven wordt een tegenprestatie gevraagd.  
  De huidige tegenprestatie bestaat uit een bijdrage aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit (landschappelijke inpassing, natuurontwikkeling, sloop gebouwen). Bij de invulling van deze tegenprestatie willen we meer inzetten op een sloopverplichting. Met als doel dat per saldo een afname van bebouwing in het landelijk gebied ontstaat. En daarnaast op een bijdrage aan onze overkoepelende opgaven.

De land- en tuinbouw in Peel en Maas blijft een sterke economische sector. Dit is alleen mogelijk onder de volgende voorwaarden:

 • De ontwikkeling van agrarische bedrijven blijft bijdragen aan de (ruimtelijke) kwaliteit van het landelijk gebied.
 • Een verdere ontwikkeling van agrarische bedrijven gaat gepaard met een verdere verduurzaming van de landbouw. Uitbreiding is mogelijk op toekomstbestendige locaties. Dit zijn locaties waar ondernemers voor de langere termijn hun agrarisch bedrijf passend bij de omgeving kunnen door ontwikkelen.

Uitgangspunten opgaven Peel en Maas

Alle achtergrond-
informatie

Achtergrond

Heeft u een plan
of idee?

Idee

Onze opgaven in 6 speerpunten