Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Meer informatie.

Gemeente Zeewolde
Ontwerp Omgevingsvisie

Waardenkaart

2903_deelgebieden_v4_...
legenda2.png
Klik op een
gebied om
te kijken
welke waarden
belangrijk zijn
click.png (copy)
logo-zeewolde.svg (copy)
logo-zeewolde.svg
Gemeente Zeewolde
Ontwerp Omgevingsvisie

Waardenkaart

Agrarisch gebied
Waarden
Houd rekening met:
 • Landbouw als drager van het open landschap.
 • Modern landbouwgebied met kansen voor biologische landbouw.
 • Versterken van het biologische landbouwcluster in de Zuidlob; Boerderij van de toekomst, kringlooplandbouw.
 • Duurzame energie opwekking.
 • Versterking verbinding kern en agrarisch gebied: Voedseleducatie, lokaal voedsel, recreatieve routestructuren en (kleinschalige) recreatiemogelijkheden in het agrarische gebied.
 • Versterken biodiversiteit door natuurlijke variatie en ecologische oevers in het agrarisch gebied.
collage_agrarisch.jpg
 • De waarden van het gebied.
 • Het agrarische karakter.
 • De openheid met erven als ‘groene eilanden’.
 • Het unieke, grootschalige, landschappelijke karakter.
 • Het grondwaterbeschermingsgebied en boringsvrije zone.
 • Voorkomen van bodemdaling
 • De ontwikkeling van Oosterwold.
 • De verkeersveiligheid in verband met landbouwverkeersstromen.
Wat zien we hier graag:
 • Open productielandschap met vergezichten en strakke lijnelementen (dijken, windturbines) die de vorm/inrichting van het landschap benadrukken.
 • Erfbeplantingen rondom de boerderijen.
 • Sterke relatie tussen functie en indeling van het landschap.
 • Oude structuren zijn nog aanwezig in de ondergrond en moeten zichtbaar blijven.
 • Verschil tussen enerzijds de grote open ruimte in het agrarisch middengebied en anderzijds door het Hulkesteinse bos/Horsterwold/dijk omzoomde polderlandschap in de Zuidlob met ‘slingerende’ wegen.
 • Knardijk als scheiding tussen Oostelijk en Zuidelijk Flevoland.
 • Aanwezigheid van natuurlijke verbindingen; bloemrijke wegbermen en ecologische oevers van watergangen.
 • Dragende hoofdbeplantingsstructuur: het carré met Ibisweg, Ooievaarseweg, Lepelaarweg en Schollevaarweg, maar ook beplanting langs onder andere de Vogelweg en de Gooiseweg.
 • Divers energielandschap met onder ander windmolens en biomassa.
 • Efficiëntie voor agrariërs door grootschaligheid.
 • Ecologische verbindingszones, waardoor dieren en planten van het ene naar het andere natuurgebied kunnen.
 • Moderne landbouw.
 • Sterk biologisch landbouwcluster in de Zuidlob.
logo-zeewolde.svg
Gemeente Zeewolde
Ontwerp Omgevingsvisie

Waardenkaart

Randmeerzone
Buitendijks
 • Contrast en afwisseling tussen zachte oevers en de robuuste harde dijk.
 • Buffer tussen het oude land en de polder.
 • Grote waterspiegel tussen de Veluwe en het Horsterwold en de Zuidlob en de Eemvallei .
 • Beschermd natuurgebied (Vogelrichtlijngebied en deels Habitatrichtijngebied).
 • Het natuurlijke karakter en de schone milieukwaliteit.
Waarden algemeen
Binnendijks
 • Open karakter met rechtlijnige agrarische kavels.
 • Erven met opgaande begroeiing als eilanden in de openheid.
 • Droogmakerij met systeem van dijken, waterwegen, stuwen, sluizen en gemalen.
 • Ligging aan en binding met de randmeren.
 • Groen beeld vanaf het oude land.
 • Ten noorden van de Knardijk (Wolderwijd): strak rechtlijnig karakter doorbroken door natuurgebied Harderbroek en het Harderbos, met slingerende paden en afwisseling land en water in natuurlijk patroon.
 • Bijzondere natuurwaarden in Hulkesteinse Bos, uitlopers van het Horsterwold, Harderbos en  Harderbroek.
Houd rekening met:
 • Landbouw als drager van het open landschap.
 • Modern landbouwgebied met kansen voor biologische landbouw.
 • Nieuwe vormen van duurzame energieopwekking en –infrastructuur.
 • Functiemenging; bijvoorbeeld op een agrarisch erf, een (neven)functie toevoegen, gerelateerd aan de recreatie en/of natuur.
 • Versterken van relatie tussen recreatie, agrarisch gebied, natuur en biodiversiteit; recreatieontwikkelingen passend binnen het natuurlijke karakter.
 • Ruimte voor maatregelen vanwege klimaatverandering, zoals water(berging) in combinatie met recreatie.
 • Versterking/doorontwikkeling bestaande recreatieterreinen, passend binnen de draagkracht van de natuur.
 • Nieuwe grootschalige recreatieve trekker op ruime afstand van het dorp.
 • Versterken/uitbreiden en verbinden recreatieve routes.
 • Landschappelijk versterken entrees (poorten) van Zeewolde bij Nijkerkernauw en Harderhaven.
 • Versterking van de recreatie rond de Ganzenweg. 
 • Bevorderen van natuurlijk recreëren en waterrecreatie op de randmeren.
 • Ecologische stapstenen door kleinschalige, biologische landbouw en eilandjes voor de oever of vooroevers.
 • Tussen het dorp en Trekkersveld ligt de overgangszone, als gebied met een verweving van functies, een soort kernrandzone. Er is bijvoorbeeld al een wijngaard mogelijk gemaakt. De functies moeten landschappelijk goed in te passen zijn en een meerwaarde hebben voor de kernrand.
collage_randzone.jpg
 • De waarden van de randmeerzone.
 • Zichtbaarheid van de dijk.
 • Agrarische karakter.
 • De bereikbaarheid van voorzieningen vanuit het dorp.
 • De (verkeers-)veiligheid in verband met agrarisch materieel.
 • De natuurwaarden van het Hulkesteinse Bos, uitlopers van het Horsterwold, Harderbos en Harderbroek.
 • Het grondwaterbeschermingsgebied en boringsvrije zone.
Wat zien we hier graag:
 • Combinatie van functies; agrarisch, natuur, recreatie, scheepvaart en visserij.
 • Harderhaven; ruimte voor recreatie in de groenblauwe omgeving.
 • De recreatieve aantrekkelijkheid van de randmeren en de randmeerzone.
 • Bijzondere cultuurhistorie; de historische functie van de randmeren, Harderhaven en de dijken.
 • De vergezichten vanaf de dijk.
logo-zeewolde.svg
Gemeente Zeewolde
Ontwerp Omgevingsvisie

Waardenkaart

Bedrijventerrein
Waarden
Houd rekening met:
 • Diversiteit aan bedrijven.
 • Bedrijven met werkgelegenheid dat aansluit bij het hogere opleidingsniveau van de Zeewoldenaar.
 • Duurzame en groene bedrijvigheid: bedrijven die duurzaam zijn, de milieubelasting beperken en gebruik maken van duurzame energie.
 • Tegengaan van leegstand.
 • Verzorgde omgeving.
 • Gezonde, veilige en duurzame vervoersmogelijkheden.
 • Aantrekkelijke buitenruimte, meer voetpaden/fietspaden/parkachtige inrichting.
 • Aansluiting op openbaar vervoer.
 • Waterberging en groen in openbare ruimte.
 • Huidige milieucategorieën behouden.
collage_bedrijven.jpg
 • De huidige waarden.
 • Functiescheiding en ontwikkelingsmogelijkheden van bestaande bedrijven op Trekkersveld.
 • De bereikbaarheid voor auto’s, vrachtverkeer, langzaam verkeer en openbaar vervoer.
 • Geluidzone Trekkersveld.
 • De geldende milieucategorieën.
Wat zien we hier graag:
 • De bedrijventerreinen zijn relatief jong, ze zijn modern en functioneel ingericht en functioneren goed.
 • Door functiescheiding (er zijn weinig ‘niet bedrijfsmatige’ functies) is er weinig (wettige)belemmering voor bedrijven en er is ontwikkelingsruimte.
 • Zeewolde ligt centraal en is daarom gunstig voor de vestiging van bedrijven.
 • Variatie aan bedrijven en –terreinen.
 • Goed onderhouden omgeving.
 • Geen saneringssituaties (bodem en water), er zitten geen grote vervuilers.
 • Groene, parkachtige karakter Trekkersveld en Gildenveld.
logo-zeewolde.svg
Gemeente Zeewolde
Ontwerp Omgevingsvisie

Waardenkaart

Kern Zeewolde
Waarden
Houd rekening met:
 • Initiatieven die er nog niet, of onvoldoende, zijn binnen de huidige woningmarkt:
  • Het stimuleren van kleinere eenheden voor starters en ouderen of tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten (middellange termijn), huisvestiging in meer stedelijke opzet.
  • Zorg- en gemeenschappelijke woonvormen.
 • Zeewolde als ‘het dorp van de toekomst': kwaliteiten van een dorp maar ook met innovatieve oplossingen (bijv. Restwarmte van bedrijven op bedrijventerreinen om huizen te verwarmen).
 • Duurzame en klimaatbestendige woningen.
 • Klimaatbestendige en aantrekkelijke openbare ruimte.
 • Plekken voor ontmoeting (horeca, terrassen etc.) in het centrum; levendig centrum
 • Plekken voor ontmoeting/sport/spel/beweging in de woonwijken.
 • Tussen het dorp en Trekkersveld ligt de overgangszone, als gebied met een verweving van functies, een soort kernrandzone. Er is bijvoorbeeld al een wijngaard mogelijk gemaakt. De functies moeten landschappelijk goed in te passen zijn en een meerwaarde hebben voor de kernrand.
collage_kern_zeewolde...
 • De waarden van het gebied.
 • Het dorpse karakter.
 • De structuur van groen en water.
 • De ligging langs de dijk en de relatie met het water.
 • De karakteristieke kenmerken van de polder.
 • De bereikbaarheid.
Wat zien we hier graag:
 • Zeewolde is jong, nieuw en modern.
 • Duidelijk herkenbare woonwijken, bedrijventerreinen en een centrum, waardoor er rust heerst in de woonwijken.
 • Redelijk ruim opgezette woonwijken (brede straten bijv.), elke wijk in Zeewolde heeft zijn eigen woonkwaliteit.
 • Diversiteit binnen de verschillende wijken.
 • Robuuste groen- en waterstructuren in het dorp, zoals Landschapspark De Wetering.
 • Goed verzorgde woonomgeving en goede (in verhouding met de omgeving) betaalbare woningen
 • Veilig, mensen kennen elkaar.
 • Het is schoon en er zijn relatief lage grondprijzen.
 • Gemiddelde woningvoorraad heeft energielabel B.
 • Zeewolde is jong, maar er zijn potentiële cultuurhistorisch waardevolle gebieden, structuren, gebouwen en objecten die bescherming verdienen.
 • Archeologie; Zeewolde kent verschillende 'lagen' uit verschillende tijdsperiodes.
 • Landschapskunst en ‘buitenkunst’ aanwezig in het dorp.
 • Relatief veel voorzieningen, sportfaciliteiten en verenigingen aanwezig voor een dorp van deze omvang.
logo-zeewolde.svg
Gemeente Zeewolde
Ontwerp Omgevingsvisie

Waardenkaart

Horsterwold
Waarden
Houd rekening met:
 • Mogelijkheden voor beleving van de watergangen; waterrecreatie en recreatieve verbindingen, meer afwisseling van de rand langs de Hoge Vaart.
 • Versterken recreatieve infrastructuur en aansluitingen.
 • Versterking en doorontwikkeling van bestaande en nieuwe recreatieterreinen, voor zover passend binnen de huidige bestemmingsplannen, waaronder rustpunten met (natuur-)beleving voor dagrecreatie en horeca  of zorgvoorzieningen in combinatie met wellness, buitensporten en/of ecotoerisme mits er wordt gezorgd voor boscompensatie.
 • Ontmoetingsplek bij de Tuurtoren.
 • Horsterwold als bron voor houtverwerking, hout als bouwmateriaal of duurzame energieopwekking.
 • Versterken sportfaciliteiten.
 • Versterking ecologische infrastructuur/verbinding met andere natuurgebieden.
collage_kern_zeewolde...
 • De waarden van het Horsterwold (natuur, recreatie, stilte).
 • Behouden unieke landschap met aaneengesloten bosgebied.
 • Zonering van Horsterwold.
 • Diversiteit in bostypen.
 • Het grondwaterbeschermingsgebied en boringsvrije zone.
Wat zien we hier graag:
 • Aanwezigheid van een zonering van het Horsterwold; recreatiezone, productieboszone en natuurzone (de Stille Kern).
 • Diversiteit in bostypen; beleefnatuur, maar ook productiebos.
 • Rust en stilte.
 • Beslotenheid van het bos, met open plekken daarbinnen.
 • Groot contrast tussen het besloten bosgebied en het open agrarische landschap.
 • Nabijheid van het dorp en open agrarisch gebied.
 • Goede ontsluiting met wandelpaden en fietspaden.
 • Grote variatie aan aantrekkelijke recreatieve voorzieningen.
 • Schoon milieu.
logo-zeewolde.svg

Waardenkaart

logo-zeewolde.svg

Waardenkaart

Agrarisch gebied
Waarden
 • Open productielandschap met vergezichten en strakke lijnelementen (dijken, windturbines) die de vorm/inrichting van het landschap benadrukken.
 • Erfbeplantingen rondom de boerderijen.
 • Sterke relatie tussen functie en indeling van het landschap.
 • Oude structuren zijn nog aanwezig in de ondergrond en moeten zichtbaar blijven.
 • Verschil tussen enerzijds de grote open ruimte in het agrarisch middengebied en anderzijds door het Hulkesteinse bos/Horsterwold/dijk omzoomde polderlandschap in de Zuidlob met ‘slingerende’ wegen.
 • Knardijk als scheiding tussen Oostelijk en Zuidelijk Flevoland.
 • Aanwezigheid van natuurlijke verbindingen; bloemrijke wegbermen en ecologische oevers van watergangen.
 • Dragende hoofdbeplantingsstructuur: het carré met Ibisweg, Ooievaarseweg, Lepelaarweg en Schollevaarweg, maar ook beplanting langs onder andere de Vogelweg en de Gooiseweg.
 • Divers energielandschap met onder ander windmolens en biomassa.
 • Efficiëntie voor agrariërs door grootschaligheid.
 • Ecologische verbindingszones, waardoor dieren en planten van het ene naar het andere natuurgebied kunnen.
 • Moderne landbouw.
 • Sterk biologisch landbouwcluster in de Zuidlob.
Houd rekening met:
 • De waarden van het gebied.
 • Het agrarische karakter.
 • De openheid met erven als ‘groene eilanden’.
 • Het unieke, grootschalige, landschappelijke karakter.
 • Het grondwaterbeschermingsgebied en boringsvrije zone.
 • Voorkomen van bodemdaling
 • De ontwikkeling van Oosterwold.
 • De verkeersveiligheid in verband met landbouwverkeersstromen.
Wat zien we hier graag:
 • Landbouw als drager van het open landschap.
 • Modern landbouwgebied met kansen voor biologische landbouw.
 • Versterken van het biologische landbouwcluster in de Zuidlob; Boerderij van de toekomst, kringlooplandbouw.
 • Duurzame energie opwekking.
 • Versterking verbinding kern en agrarisch gebied: Voedseleducatie, lokaal voedsel, recreatieve routestructuren en (kleinschalige) recreatiemogelijkheden in het agrarische gebied.
 • Versterken biodiversiteit door natuurlijke variatie en ecologische oevers in het agrarisch gebied.
collage_agrarisch.jpg
logo-zeewolde.svg

Waardenkaart

Randmeerzone
Waarden algemeen
 • Combinatie van functies; agrarisch, natuur, recreatie, scheepvaart en visserij.
 • Harderhaven; ruimte voor recreatie in de groenblauwe omgeving.
 • De recreatieve aantrekkelijkheid van de randmeren en de randmeerzone.
 • Bijzondere cultuurhistorie; de historische functie van de randmeren, Harderhaven en de dijken.
 • De vergezichten vanaf de dijk.
Houd rekening met:
 • De waarden van de randmeerzone.
 • Zichtbaarheid van de dijk.
 • Agrarische karakter.
 • De bereikbaarheid van voorzieningen vanuit het dorp.
 • De (verkeers-)veiligheid in verband met agrarisch materieel.
 • De natuurwaarden van het Hulkesteinse Bos, uitlopers van het Horsterwold, Harderbos en Harderbroek.
 • Het grondwaterbeschermingsgebied en boringsvrije zone.
Wat zien we hier graag:
 • Landbouw als drager van het open landschap.
 • Modern landbouwgebied met kansen voor biologische landbouw.
 • Nieuwe vormen van duurzame energieopwekking en –infrastructuur.
 • Functiemenging; bijvoorbeeld op een agrarisch erf, een (neven)functie toevoegen, gerelateerd aan de recreatie en/of natuur.
 • Versterken van relatie tussen recreatie, agrarisch gebied, natuur en biodiversiteit; recreatieontwikkelingen passend binnen het natuurlijke karakter.
 • Ruimte voor maatregelen vanwege klimaatverandering, zoals water(berging) in combinatie met recreatie.
 • Versterking/doorontwikkeling bestaande recreatieterreinen, passend binnen de draagkracht van de natuur.
 • Nieuwe grootschalige recreatieve trekker op ruime afstand van het dorp.
 • Versterken/uitbreiden en verbinden recreatieve routes.
 • Landschappelijk versterken entrees (poorten) van Zeewolde bij Nijkerkernauw en Harderhaven.
 • Versterking van de recreatie rond de Ganzenweg. 
 • Bevorderen van natuurlijk recreëren en waterrecreatie op de randmeren.
 • Ecologische stapstenen door kleinschalige, biologische landbouw en eilandjes voor de oever of vooroevers.
 • Tussen het dorp en Trekkersveld ligt de overgangszone, als gebied met een verweving van functies, een soort kernrandzone. Er is bijvoorbeeld al een wijngaard mogelijk gemaakt. De functies moeten landschappelijk goed in te passen zijn en een meerwaarde hebben voor de kernrand.
collage_randzone.jpg
Binnendijks
 • Open karakter met rechtlijnige agrarische kavels.
 • Erven met opgaande begroeiing als eilanden in de openheid.
 • Droogmakerij met systeem van dijken, waterwegen, stuwen, sluizen en gemalen.
 • Ligging aan en binding met de randmeren.
 • Groen beeld vanaf het oude land.
 • Ten noorden van de Knardijk (Wolderwijd): strak rechtlijnig karakter doorbroken door natuurgebied Harderbroek en het Harderbos, met slingerende paden en afwisseling land en water in natuurlijk patroon.
 • Bijzondere natuurwaarden in Hulkesteinse Bos, uitlopers van het Horsterwold, Harderbos en  Harderbroek.
Buitendijks
 • Contrast en afwisseling tussen zachte oevers en de robuuste harde dijk.
 • Buffer tussen het oude land en de polder.
 • Grote waterspiegel tussen de Veluwe en het Horsterwold en de Zuidlob en de Eemvallei .
 • Beschermd natuurgebied (Vogelrichtlijngebied en deels Habitatrichtijngebied).
 • Het natuurlijke karakter en de schone milieukwaliteit.
logo-zeewolde.svg

Waardenkaart

Bedrijventerrein
Waarden
 • De bedrijventerreinen zijn relatief jong, ze zijn modern en functioneel ingericht en functioneren goed.
 • Door functiescheiding (er zijn weinig ‘niet bedrijfsmatige’ functies) is er weinig (wettige)belemmering voor bedrijven en er is ontwikkelingsruimte.
 • Zeewolde ligt centraal en is daarom gunstig voor de vestiging van bedrijven.
 • Variatie aan bedrijven en –terreinen.
 • Goed onderhouden omgeving.
 • Geen saneringssituaties (bodem en water), er zitten geen grote vervuilers.
 • Groene, parkachtige karakter Trekkersveld en Gildenveld.
Houd rekening met:
 • De huidige waarden.
 • Functiescheiding en ontwikkelingsmogelijkheden van bestaande bedrijven op Trekkersveld.
 • De bereikbaarheid voor auto’s, vrachtverkeer, langzaam verkeer en openbaar vervoer.
 • Geluidzone Trekkersveld.
 • De geldende milieucategorieën.
Wat zien we hier graag:
 • Diversiteit aan bedrijven.
 • Bedrijven met werkgelegenheid dat aansluit bij het hogere opleidingsniveau van de Zeewoldenaar.
 • Duurzame en groene bedrijvigheid: bedrijven die duurzaam zijn, de milieubelasting beperken en gebruik maken van duurzame energie.
 • Tegengaan van leegstand.
 • Verzorgde omgeving.
 • Gezonde, veilige en duurzame vervoersmogelijkheden.
 • Aantrekkelijke buitenruimte, meer voetpaden/fietspaden/parkachtige inrichting.
 • Aansluiting op openbaar vervoer.
 • Waterberging en groen in openbare ruimte.
 • Huidige milieucategorieën behouden.
collage_bedrijven.jpg
logo-zeewolde.svg

Waardenkaart

Kern Zeewolde
Waarden
 • Zeewolde is jong, nieuw en modern.
 • Duidelijk herkenbare woonwijken, bedrijventerreinen en een centrum, waardoor er rust heerst in de woonwijken.
 • Redelijk ruim opgezette woonwijken (brede straten bijv.), elke wijk in Zeewolde heeft zijn eigen woonkwaliteit.
 • Diversiteit binnen de verschillende wijken.
 • Robuuste groen- en waterstructuren in het dorp, zoals Landschapspark De Wetering.
 • Goed verzorgde woonomgeving en goede (in verhouding met de omgeving) betaalbare woningen
 • Veilig, mensen kennen elkaar.
 • Het is schoon en er zijn relatief lage grondprijzen.
 • Gemiddelde woningvoorraad heeft energielabel B.
 • Zeewolde is jong, maar er zijn potentiële cultuurhistorisch waardevolle gebieden, structuren, gebouwen en objecten die bescherming verdienen.
 • Archeologie; Zeewolde kent verschillende 'lagen' uit verschillende tijdsperiodes.
 • Landschapskunst en ‘buitenkunst’ aanwezig in het dorp.
 • Relatief veel voorzieningen, sportfaciliteiten en verenigingen aanwezig voor een dorp van deze omvang.
Houd rekening met:
 • De waarden van het gebied.
 • Het dorpse karakter.
 • De structuur van groen en water.
 • De ligging langs de dijk en de relatie met het water.
 • De karakteristieke kenmerken van de polder.
 • De bereikbaarheid.
Wat zien we hier graag:
 • Initiatieven die er nog niet, of onvoldoende, zijn binnen de huidige woningmarkt:
  • Het stimuleren van kleinere eenheden voor starters en ouderen of tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten (middellange termijn), huisvestiging in meer stedelijke opzet.
  • Zorg- en gemeenschappelijke woonvormen.
 • Zeewolde als ‘het dorp van de toekomst': kwaliteiten van een dorp maar ook met innovatieve oplossingen (bijv. Restwarmte van bedrijven op bedrijventerreinen om huizen te verwarmen).
 • Duurzame en klimaatbestendige woningen.
 • Klimaatbestendige en aantrekkelijke openbare ruimte.
 • Plekken voor ontmoeting (horeca, terrassen etc.) in het centrum; levendig centrum
 • Plekken voor ontmoeting/sport/spel/beweging in de woonwijken.
 • Tussen het dorp en Trekkersveld ligt de overgangszone, als gebied met een verweving van functies, een soort kernrandzone. Er is bijvoorbeeld al een wijngaard mogelijk gemaakt. De functies moeten landschappelijk goed in te passen zijn en een meerwaarde hebben voor de kernrand.
collage_kern_zeewolde...
logo-zeewolde.svg

Waardenkaart

Horsterwold
Waarden
 • Aanwezigheid van een zonering van het Horsterwold; recreatiezone, productieboszone en natuurzone (de Stille Kern).
 • Diversiteit in bostypen; beleefnatuur, maar ook productiebos.
 • Rust en stilte.
 • Beslotenheid van het bos, met open plekken daarbinnen.
 • Groot contrast tussen het besloten bosgebied en het open agrarische landschap.
 • Nabijheid van het dorp en open agrarisch gebied.
 • Goede ontsluiting met wandelpaden en fietspaden.
 • Grote variatie aan aantrekkelijke recreatieve voorzieningen.
 • Schoon milieu.
Houd rekening met:
 • De waarden van het Horsterwold (natuur, recreatie, stilte).
 • Behouden unieke landschap met aaneengesloten bosgebied.
 • Zonering van Horsterwold.
 • Diversiteit in bostypen.
 • Het grondwaterbeschermingsgebied en boringsvrije zone.
Wat zien we hier graag:
 • Mogelijkheden voor beleving van de watergangen; waterrecreatie en recreatieve verbindingen, meer afwisseling van de rand langs de Hoge Vaart.
 • Versterken recreatieve infrastructuur en aansluitingen.
 • Versterking en doorontwikkeling van bestaande en nieuwe recreatieterreinen, voor zover passend binnen de huidige bestemmingsplannen, waaronder rustpunten met (natuur-)beleving voor dagrecreatie en horeca  of zorgvoorzieningen in combinatie met wellness, buitensporten en/of ecotoerisme mits er wordt gezorgd voor boscompensatie.
 • Ontmoetingsplek bij de Tuurtoren.
 • Horsterwold als bron voor houtverwerking, hout als bouwmateriaal of duurzame energieopwekking.
 • Versterken sportfaciliteiten.
 • Versterking ecologische infrastructuur/verbinding met andere natuurgebieden.
collage_kern_zeewolde...