Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Meer informatie.

Tussenversie programma

In de tussenversie van het programma is

 • het beleid van de parallelle partners in beeld gebracht. Zie de pagina Parallelle sporen
 • het beleid geconfronteerd met de resultaten van de bedrijfsbezoeken
 • een voorlopige koers per deelgebied benoemd
 • is aangegeven welke acties nodig zijn voor de uitvoering van het programma

De laatste drie onderdelen zijn hieronder samengevat.

Confrontatie beleid met bedrijfsbezoeken

 • Er is een beperkt aantal locaties in of nabij het deelgebied ‘Natura 2000-gebied Veluwe’ die een hoge (vergunde) stikstofdepositie hebben. Deze bedrijven hebben op dit moment geen (beoogd) opvolger. Hier liggen kansen om de depositie (op termijn) te verlagen.
 • Op veel locaties met een agrarische bestemming is nu sprake van niet volwaardige agrarische bedrijfsactiviteiten. Veelal betreft dit hobbymatige activiteiten. Dit dient een vertaling te krijgen in het bestemmingsplan buitengebied (of straks omgevingsplan). Deze vertaling kan prima gebruikt worden als aanleiding voor eventueel gewenste veranderingen.
 • Voor veel eigenaren is er nu geen aanleiding om na te denken over hun toekomstige situatie, zolang ze er maar kunnen blijven wonen. Gewenste verandering zullen dus niet als vanzelf tot stand komen. Actieve benadering vanuit de gemeente met haalbare mogelijkheden is dan ook gewenst.
 • De mogelijkheden voor functieverandering naar wonen in het huidige VAB-beleid worden als te beperkend en niet stimulerend gezien. Meer maatwerk is gewenst.
 • Er is nog geen goed beeld van de situatie in het Open polderlandschap & Drontermeerzone. Dossieronderzoek en gesprekken moeten hier nog plaatsvinden (december 2021). Omdat het hier in de meeste gevallen gaat om volwaardige agrarische bedrijven is de verwachting dat deze duidelijke wensen voor de toekomst zullen hebben.
 • Het dossieronderzoek maakt duidelijk dat de relevante informatie onvoldoende toegankelijk en actueel is. Voor een goede werking van het programma, is actie op dit punt noodzakelijk.
 • Er blijkt sprake van wantrouwen en achterdocht. Werken aan vertrouwen is belangrijk. Een gebiedsproces met open gesprekken kan hier aan bijdragen.

Voorlopige koers per deelgebied

Open polderlandschap & Drontermeerzone

 • Primaire focus op behoud agrarische functie
 • Wel in afstemming met behoud/versterking karakter als weidevogelgebied
 • Agrarische bedrijven ondersteunen bij omslag naar natuurinclusief (samenwerking met provincie)
 • Mogelijkheden voor verbrede landbouw (nevenactiviteiten)
 • Terughoudend met nieuwe functies in VAB tbv behoud agrarische functies. Agrarisch gerelateerd mogelijk. Andere functies niet uitgesloten, maar vergt zware afweging in het licht van agrarisch belang.

Kleinschalige, gemengde overgangszone

 • vermindering stikstofbelasting: ruime mogelijkheden functieverandering om doelen te bereiken (ook vermindering bebouwing, versterken landschap).
 • Kleinschalige zonnevelden als verdienmodel (koppeling RES)
 • Ook mogelijkheden voor erfconcept met woningen, zeker in bebouwingslinten en nabij kernen
 • Natuurherstel, versterken biodiversiteit
 • Versterken landgoederen (‘samen met’)
 • Kansen voor recreatieve versterking
 • Blijvende agrarische bedrijven ondersteunen bij omslag naar natuurinclusief (samenwerking met provincie)

Natura 2000-gebied Veluwe

 • vermindering stikstofbelasting: ruime mogelijkheden functieverandering om doelen te bereiken
 • (ook vermindering bebouwing, versterken landschap).
 • Kleinschalige zonnevelden als verdienmodel (koppeling RES)
 • Ook mogelijkheden voor erfconcept met woningen, zeker in bebouwingslinten en nabij kernen
 • Natuurherstel, versterken biodiversiteit
 • Versterken landgoederen (‘samen met’)
 • Kansen voor recreatieve versterking
 • Blijvende agrarische bedrijven ondersteunen bij omslag naar natuurinclusief (samenwerking met provincie)

Acties voor uitvoering

 1. Het is wenselijk om de locatiedossiers van de agrarische percelen toegankelijker en overzichtelijker te maken.
 2. Maak de locatiepaspoorten compleet voor alle adressen met nu nog een agrarische bestemming.
 3. In veel gevallen blijkt de feitelijke situatie per adres niet meer in overeenstemming te zijn met het dossier. Het is wenselijk om een gerichte aanpak op te zetten met controles en eventueel intrekken van vergunningen.
 4. In overleg met onder andere de provincie in gesprek gaan met de veehouders in het deelgebied Natura 2000-gebied. Verkennen welke mogelijkheden er zijn om de stikstofdepositie te verminderen via het begeleiden van het stoppen of het ondersteunen bij een omschakeling naar een andere bedrijfsvorm.
 5. Een gebiedsproces starten in de overgangszone. Vanuit de RES is daar de landgoederenzone als pilot benoemd. Gezamenlijk trekken we op om in nauw overleg met de inwoners en de beleidsmakers te onderzoeken welke maatregelen er mogelijk en haalbaar zijn om door slimme combinaties onze doelen te bereiken.
 6. Of ook een gebiedsproces wenselijk is in de Open polderlandschap & Drontermeerzone moet nog blijken uit de nog te voeren perspectiefgesprekken in dat deelgebied (december ’21).
 7. Het programma leidt tot een andere manier van het integraal afwegen van initiatieven (die niet passen in het bestemmingsplan c.q. tijdelijk omgevingsplan). Ook mogelijkheden voor functieverandering hoort hier bij (VAB-beleid). Partners van de parallelle sporen worden hierbij betrokken via de omgevingstafel.

Tussenversie programma

In de tussenversie van het programma is

 • het beleid van de parallelle partners in beeld gebracht. Zie de pagina Parallelle sporen
 • het beleid geconfronteerd met de resultaten van de bedrijfsbezoeken
 • een voorlopige koers per deelgebied benoemd
 • is aangegeven welke acties nodig zijn voor de uitvoering van het programma

De laatste drie onderdelen zijn hieronder samengevat.

Confrontatie beleid met bedrijfsbezoeken

 • Er is een beperkt aantal locaties in of nabij het deelgebied ‘Natura 2000-gebied Veluwe’ die een hoge (vergunde) stikstofdepositie hebben. Deze bedrijven hebben op dit moment geen (beoogd) opvolger. Hier liggen kansen om de depositie (op termijn) te verlagen.
 • Op veel locaties met een agrarische bestemming is nu sprake van niet volwaardige agrarische bedrijfsactiviteiten. Veelal betreft dit hobbymatige activiteiten. Dit dient een vertaling te krijgen in het bestemmingsplan buitengebied (of straks omgevingsplan). Deze vertaling kan prima gebruikt worden als aanleiding voor eventueel gewenste veranderingen.
 • Voor veel eigenaren is er nu geen aanleiding om na te denken over hun toekomstige situatie, zolang ze er maar kunnen blijven wonen. Gewenste verandering zullen dus niet als vanzelf tot stand komen. Actieve benadering vanuit de gemeente met haalbare mogelijkheden is dan ook gewenst.
 • De mogelijkheden voor functieverandering naar wonen in het huidige VAB-beleid worden als te beperkend en niet stimulerend gezien. Meer maatwerk is gewenst.
 • Er is nog geen goed beeld van de situatie in het Open polderlandschap & Drontermeerzone. Dossieronderzoek en gesprekken moeten hier nog plaatsvinden (december 2021). Omdat het hier in de meeste gevallen gaat om volwaardige agrarische bedrijven is de verwachting dat deze duidelijke wensen voor de toekomst zullen hebben.
 • Het dossieronderzoek maakt duidelijk dat de relevante informatie onvoldoende toegankelijk en actueel is. Voor een goede werking van het programma, is actie op dit punt noodzakelijk.
 • Er blijkt sprake van wantrouwen en achterdocht. Werken aan vertrouwen is belangrijk. Een gebiedsproces met open gesprekken kan hier aan bijdragen.

Voorlopige koers per deelgebied

Open polderlandschap & Drontermeerzone

 • Primaire focus op behoud agrarische functie
 • Wel in afstemming met behoud/versterking karakter als weidevogelgebied
 • Agrarische bedrijven ondersteunen bij omslag naar natuurinclusief (samenwerking met provincie)
 • Mogelijkheden voor verbrede landbouw (nevenactiviteiten)
 • Terughoudend met nieuwe functies in VAB tbv behoud agrarische functies. Agrarisch gerelateerd mogelijk. Andere functies niet uitgesloten, maar vergt zware afweging in het licht van agrarisch belang.

Kleinschalige, gemengde overgangszone

 • vermindering stikstofbelasting: ruime mogelijkheden functieverandering om doelen te bereiken (ook vermindering bebouwing, versterken landschap).
 • Kleinschalige zonnevelden als verdienmodel (koppeling RES)
 • Ook mogelijkheden voor erfconcept met woningen, zeker in bebouwingslinten en nabij kernen
 • Natuurherstel, versterken biodiversiteit
 • Versterken landgoederen (‘samen met’)
 • Kansen voor recreatieve versterking
 • Blijvende agrarische bedrijven ondersteunen bij omslag naar natuurinclusief (samenwerking met provincie)

Natura 2000-gebied Veluwe

 • vermindering stikstofbelasting: ruime mogelijkheden functieverandering om doelen te bereiken
 • (ook vermindering bebouwing, versterken landschap).
 • Kleinschalige zonnevelden als verdienmodel (koppeling RES)
 • Ook mogelijkheden voor erfconcept met woningen, zeker in bebouwingslinten en nabij kernen
 • Natuurherstel, versterken biodiversiteit
 • Versterken landgoederen (‘samen met’)
 • Kansen voor recreatieve versterking
 • Blijvende agrarische bedrijven ondersteunen bij omslag naar natuurinclusief (samenwerking met provincie)