Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Meer informatie.

Uitvoeringsagenda

 • We wijzen een ambtelijk coördinator aan per deelgebied. Zij coördineren de initiatieven binnen het deelgebied en zorgen voor samenhang en slimme combinaties, zoals bedoeld in dit programma.
Organisatie
 • Het programma leidt tot een andere manier van het integraal afwegen van initiatieven (die niet passen in het bestemmingsplan c.q. tijdelijk omgevingsplan). Ook mogelijkheden voor functieverandering horen hier bij (VAB-beleid). Zie de uitwerking op deze pagina. Partners van de parallelle sporen worden hierbij betrokken via de omgevingstafel.
Afwegingskader voor initiatieven
 • Voor dit deelgebied starten we een gebiedsproces met de focus op het behoud van de agrarische functie en de omslag naar een natuurinclusieve landbouw. De wijze waarop werken we nader uit in overleg met de natuur- en milieucoöperatie Randmeerkust en LTO. Waar mogelijk sluiten we aan bij het Aanvalsplan Grutto.
  De nog te voeren gesprekken met agrariërs in dit deelgebied kunnen nog leiden tot een gewijzigde aanpak.
Open polderlandschap & Drontermeerzone
 • Voor dit deelgebied gaan we een gebiedsproces opstarten. Dit sluit aan bij de RES, waarin al was voorgesteld om een integraal te kijken naar de landgoederenzone, die redelijk overeenkomt met dit deelgebied. Ook in het kader van de gebiedsverkenning voor de Kop van de Veluwe wordt nadrukkelijk gekeken naar deze zone voor het wonen op boerenerven. Meerdere redenen dus om in goed overleg met het gebied te bekijken welke mogelijkheden en kansen hier liggen.

  We verkennen de mogelijkheden om dit samen met de gemeente Elburg uit te werken.

  Vanuit de in dit programma opgenomen koers gaan we in overleg met alle relevante partijen, zoals de landgoedeigenaren, provincie, waterschap, maar zeker ook met alle inwoners en ondernemers/agrariërs uit dit deelgebied de koers concretiseren voor dit deelgebied. We dagen iedereen uit om met goede plannen te komen die bijdragen aan de koers. Wat is mogelijk, wat is haalbaar? Via een aantal schetssessies krijgt de koers nadere en concretere invulling, die past bij de inwoners en ondernemers in dit deelgebied.

Kleinschalige, gemengde overgangszone
 • In overleg met onder andere de provincie te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de depositie bij de piekbelasters in het deelgebied Natura 2000-gebied naar beneden te krijgen. 
 • Voor concrete projecten zoals de problematiek van het parkeren bij de poorten van de Veluwe werken een gericht gebiedsproces uit in de geest van dit programma. 
 • We starten overleg op met het Ministerie van Defensie / Rijksvastgoedbedrijf over hoe hun belangen meegenomen kunnen worden in het programma en hoe we elkaar kunnen ondersteunen.
Natura 2000-gebied Veluwe

Acties per deelgebied

 • We maken de locatiepaspoorten compleet en actueel voor alle adressen met nu nog een agrarische bestemming.
 • We maken de locatiedossiers van de agrarische percelen voor de ambtelijke organisatie toegankelijker en overzichtelijker.
 • In veel gevallen blijkt de feitelijke situatie per adres niet meer in overeenstemming te zijn met het dossier. We gaan aan de slag met een gerichte aanpak van bezoeken en perspectiefgesprekken om tot een passende toekomstbestendige invulling te komen.
 • De provincie gaat aan de slag met een Eco-hydrologische systeemanalyse in het kader van de Gelderse Maatregelen Stikstof en het daarbij behorende Uitvoeringsprogramma Natuur. Willen we de kwaliteiten van het natuurgebied Veluwe kunnen versterken, dan zijn er niet alleen maatregelen in het natuurgebied zelf nodig, maar zijn er ook herstelmaatregelen nodig in de randzones langs de Veluwe. En die randzones lopen tot aan de randmeren. De provincie streeft daarom naar robuust herstel van het Eco-hydrologische systeem. Waar vroeger werd gedacht dat we het systeem konden aanpassen aan het menselijk gebruik, zijn we er inmiddels van doordrongen dat we het menselijk gebruik moeten aanpassen aan het systeem.    
  De uitkomsten van de systeemanalyse voor de Noord Veluwe worden medio 2022 verwacht. Deze resultaten nemen we als uitgangspunt voor de gebiedsprocessen (zie hierna).

De basis op orde

Uitvoeringsagenda

 • We wijzen een ambtelijk coördinator aan per deelgebied. Zij coördineren de initiatieven binnen het deelgebied en zorgen voor samenhang en slimme combinaties, zoals bedoeld in dit programma.
Natura 2000-gebied Veluwe

De basis op orde

 • We maken de locatiepaspoorten compleet en actueel voor alle adressen met nu nog een agrarische bestemming.
 • We maken de locatiedossiers van de agrarische percelen voor de ambtelijke organisatie toegankelijker en overzichtelijker.
 • In veel gevallen blijkt de feitelijke situatie per adres niet meer in overeenstemming te zijn met het dossier. We gaan aan de slag met een gerichte aanpak van bezoeken en perspectiefgesprekken om tot een passende toekomstbestendige invulling te komen.
 • De provincie gaat aan de slag met een Eco-hydrologische systeemanalyse in het kader van de Gelderse Maatregelen Stikstof en het daarbij behorende Uitvoeringsprogramma Natuur. Willen we de kwaliteiten van het natuurgebied Veluwe kunnen versterken, dan zijn er niet alleen maatregelen in het natuurgebied zelf nodig, maar zijn er ook herstelmaatregelen nodig in de randzones langs de Veluwe. En die randzones lopen tot aan de randmeren. De provincie streeft daarom naar robuust herstel van het Eco-hydrologische systeem. Waar vroeger werd gedacht dat we het systeem konden aanpassen aan het menselijk gebruik, zijn we er inmiddels van doordrongen dat we het menselijk gebruik moeten aanpassen aan het systeem.    
  De uitkomsten van de systeemanalyse voor de Noord Veluwe worden medio 2022 verwacht. Deze resultaten nemen we als uitgangspunt voor de gebiedsprocessen (zie hierna).

Acties per deelgebied

 • In overleg met onder andere de provincie te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de depositie bij de piekbelasters in het deelgebied Natura 2000-gebied naar beneden te krijgen. 
 • Voor concrete projecten zoals de problematiek van het parkeren bij de poorten van de Veluwe werken een gericht gebiedsproces uit in de geest van dit programma. 
 • We starten overleg op met het Ministerie van Defensie / Rijksvastgoedbedrijf over hoe hun belangen meegenomen kunnen worden in het programma en hoe we elkaar kunnen ondersteunen.
Organisatie
Kleinschalige, gemengde overgangszone
 • Voor dit deelgebied gaan we een gebiedsproces opstarten. Dit sluit aan bij de RES, waarin al was voorgesteld om een integraal te kijken naar de landgoederenzone, die redelijk overeenkomt met dit deelgebied. Ook in het kader van de gebiedsverkenning voor de Kop van de Veluwe wordt nadrukkelijk gekeken naar deze zone voor het wonen op boerenerven. Meerdere redenen dus om in goed overleg met het gebied te bekijken welke mogelijkheden en kansen hier liggen.

  We verkennen de mogelijkheden om dit samen met de gemeente Elburg uit te werken.

  Vanuit de in dit programma opgenomen koers gaan we in overleg met alle relevante partijen, zoals de landgoedeigenaren, provincie, waterschap, maar zeker ook met alle inwoners en ondernemers/agrariërs uit dit deelgebied de koers concretiseren voor dit deelgebied. We dagen iedereen uit om met goede plannen te komen die bijdragen aan de koers. Wat is mogelijk, wat is haalbaar? Via een aantal schetssessies krijgt de koers nadere en concretere invulling, die past bij de inwoners en ondernemers in dit deelgebied.

Open polderlandschap & Drontermeerzone
 • Voor dit deelgebied starten we een gebiedsproces met de focus op het behoud van de agrarische functie en de omslag naar een natuurinclusieve landbouw. De wijze waarop werken we nader uit in overleg met de natuur- en milieucoöperatie Randmeerkust en LTO. Waar mogelijk sluiten we aan bij het Aanvalsplan Grutto.
  De nog te voeren gesprekken met agrariërs in dit deelgebied kunnen nog leiden tot een gewijzigde aanpak.
Afwegingskader voor initiatieven
 • Het programma leidt tot een andere manier van het integraal afwegen van initiatieven (die niet passen in het bestemmingsplan c.q. tijdelijk omgevingsplan). Ook mogelijkheden voor functieverandering horen hier bij (VAB-beleid). Zie de uitwerking op deze pagina. Partners van de parallelle sporen worden hierbij betrokken via de omgevingstafel.