verloop
kaart-groen.png

Een veerkrachtig landschap is divers, beleefbaar en toegankelijk en wordt verantwoord benut en niet uitgeput. Het draagt bij aan het welzijn van onze inwoners en de vitaliteit van de kernen. De pijler veerkrachtig landschap kent de thema’s: gebiedsontwikkeling beekdalen, robuust watersysteem, en goede bodemgesteldheid, waterkwaliteit en biodiversiteit.

Op veldbezoek langs de Linde
Drachten als oostelijke poort van de Friese meren
regiodeal_iconen_groe...
Actielijn 4: een plus op de gebiedsontwikkeling
beekdalen e.o.

De beekdalen zijn unieke onderdelen van ons landschap. We zetten met de mienskip een ‘plus’ op de integrale ontwikkeling van natuur, wateropgaven en toerisme en recreatie in de beekdalen Linde, Koningsdiep/Boarne en aanliggende gebieden zoals de Deelen, de Alde Feanen en de Oostelijke Poort Friese Meren.

Acht duikers en een stuw lenigen watersnood
bomen Oranjewoud
Op veldbezoek naar Oldelamer

We hebben te maken met verdroging en willen gebiedseigen water langer vasthouden. We gaan duikers in hellend gebied hoger leggen en stuwen regelbaar maken. We zetten een plus op het gebiedsproces Oldelamer en we voeren een praktijkproef water vasthouden uit in Oranjewoud.

Actielijn 5: robuust watersysteem voor landbouw
en natuur
regiodeal_iconen_groe... (copy) krantenartikel_lc_202...
bodemwerf_fotogalerij...

De bodem is de basis voor (groene) circulaire economie. We realiseren versneld een regionaal leer- en kenniscentrum bodem voor agrariërs, bedrijven, onderzoekers en studenten in het Biosintrum in Oosterwolde. Daarnaast werken we met agrarische natuurverenigingen aan landschapsherstel voor meer biodiversiteit.  

regiodeal_iconen_groe... (copy1)
Actielijn 6: bodemgesteldheid, waterkwaliteit, biodiversiteit
talking.png
LOGO (copy)
logofestival.png (copy)
veerkrachtig
landschap
regiodeal_iconen_wit7...