achtergrond-transpara...
Regionale Energiestrategie regio Drenthe
logo_top.png
achtergrond.png kaders.png kaart_drenthe.png combineer_gebruik2.png deel opbrengst gemeente_betrekt_inwo... mensen.png energievoordrenthe.nl... iedereen_doet_mee2.png investeren_in_het_net... denk_mee.png word_lid_van_een_ener... beleid.png res1.png wees_wijs_met_ruimte2... warmte_zonder_aardgas... wolkjes1.png samen_voor_schone_ene...
Beweeg met je
muis over de
illustratie
en klik
vingericon.png
logo_top.png
Regionale Energiestrategie regio Drenthe
achtergrond-transpara...
Mooi Drenthe

In Drenthe is het goed wonen, werken en recreëren. Dat willen we graag zo houden, zodat ook onze kinderen en kleinkinderen van ons mooie Drenthe kunnen genieten. Daarom moeten we van fossiele brandstoffen af zodat de aarde niet verder opwarmt. Ons doel is om in 2050 energieneutraal te zijn en geen aardgas meer te gebruiken. Met onze ambities sluiten we aan bij de afspraken in het Klimaatakkoord om in heel Nederland de CO2-uitstoot sterk te verminderen; in 2030 met 49 procent en in 2050 met 95 procent ten opzichte van 1990. In Nederland zijn 30 energieregio’s, waarvan Drenthe er één is. Iedere regio draagt bij met windenergie en grootschalige zonne-energie om de CO2-uitstoot sterk naar beneden te brengen. Voor 2030 willen we in Drenthe 3,45 terawattuur (TWh) elektriciteit opwekken met zon en wind.

35twhb.png (copy1)
Schone energie
35twhb.png (copy2)

Net als in heel Nederland gaan we meer schone energie opwekken door zonne- en windenergie en duurzame warmtebronnen gebruiken. Bovendien zetten we maximaal in op energiebesparing onder het motto “wat je niet gebruikt, hoef je niet op te wekken”. In Drenthe willen we in 2030 een kwart van ons energiegebruik opwekken door windenergie en grootschalige zonne-energie. Dat is 3,45 Terawattuur (TWh). In de Regionale Energiestrategie – RES – staan onze ambities beschreven. Zonne-energie op grote daken heeft onze voorkeur. In de RES geven we ook aan hoe het elektriciteitsnetwerk moet worden verbeterd en uitgebreid. Verder zoeken we naar oplossingen om onze huizen en gebouwen te verwarmen zonder daarvoor aardgas te gebruiken.

Er gebeurt al veel
Gelukkig beginnen we niet bij nul; meer dan de helft van onze ambitie is al gerealiseerd als het gaat om windenergie en grootschalige zonne-energie. Sommige energieprojecten hadden we liever anders gezien. Daarvan hebben geleerd. In Drenthe zijn we nu zelf aan zet.

Samen als één regio
35twhb.png (copy3)

De energietransitie is van ons allemaal. Daarom hebben we samen onze ambities geformuleerd. Maatschappelijke partners, inwoners, jongeren, overheden en netbeheerders denken en doen mee. We trekken samen op, leren van elkaar en werken samen om onze ambities te realiseren.

35twhb.png (copy4)
Iedereen doet mee

We krijgen allemaal met de energietransitie te maken. Samen weten en kunnen we veel. Het is belangrijk dat iedereen goed op de hoogte is. Zo kwamen tijdens de Drentse Energie Driedaagse in februari bijna tweeduizend bezoekers hun licht opsteken op het spectaculaire virtuele festivalterrein.

35twhb.png (copy5)
Denk mee

Iedereen krijgt de kans om mee te praten, mee te denken en mee te doen. Gemeenten zijn in gesprek met inwoners om bijvoorbeeld te bepalen hoeveel en waar zonne- en windenergie komt en aan welke regels moet worden voldaan. Verder deelden honderden Drenten hun ervaringen met zonne- en windenergie in het Drentse Energieverhaal. Ze gaven adviezen die zijn overgenomen in de RES. Jongeren, georganiseerd in JongRES, denken en doen mee, bestuurlijk en uitvoerend. Het gaat immers om hun toekomst.

35twhb.png (copy6)
Deel opbrengst is
voor de gemeenschap

Inwoners van Drenthe moeten kunnen profiteren van zonne- en windenergie in de provincie. Inwoners krijgen daarom de kans om (mede-)eigenaar te zijn van een energieproject. Op deze manier delen ze in de opbrengsten. Ook kunnen afspraken met ontwikkelaars worden gemaakt over het benutten van een deel van de financiële opbrengsten voor lokale doelen. Voorbeelden hiervan zijn gratis zonnepanelen voor omwonenden of op het dak van het buurthuis.

35twhb.png (copy6)
Wees wijs met ruimte

We zijn zuinig op ons mooie landschap en onze natuur. Zonne- en windenergie leiden tot verandering van het Drentse landschap. Om ons landschap zo min mogelijk aan te tasten, moeten zonne- en windenergie een goede plek krijgen in onze omgeving. De gemeenten toetsen de plannen voor energieprojecten aan de gemeentelijke regels voor het inpassen windenergie en grootschalige zonne-energie in het landschap. Daarnaast moet het plan aan de provinciale regels voldoen. In de RES hebben we afgesproken dat de voorkeur is voor zon-op-dak. Om de doelstellingen de bereiken hebben we echter ook windenergie en zon-op-land nodig.

35twhb.png (copy7)
Combineer gebruik

Of de bestemming van een stuk grond nu landbouw, natuur of wonen is, slim en zuinig omgaan met ruimte is belangrijk. Daarom willen we dezelfde ruimte voor meerdere functies gebruiken. Zo liggen er duizenden zonnepanelen op daken van agrarische bedrijven, bedrijfshallen of opslagruimten en zijn er mooie voorbeelden van zonnepanelen op zandwinplassen en zijn er plannen om duizenden zonnepanelen langs wegen te plaatsen, zoals de A37 tussen Hoogeveen en de Duitse grens.

35twhb.png (copy8)
Investeren in het net

De regionale netbeheerders gaan flink investeren in het elektriciteitsnetwerk. Om knelpunten in Drenthe op te lossen moeten er vier nieuwe elektriciteitsstations komen en worden 15 bestaande stations uitgebreid.

35twhb.png (copy9)
Beleid

De RES is ontstaan door middel van regionale samenwerking. Samen zetten we de koers uit. Gemeenten en provincie vertalen de ambities in de RES in hun beleid. Denk hierbij aan omgevingsvisies, verordeningen en omgevingsplannen.

35twhb.png (copy10)
Gemeente betrekt
inwoners

Elke gemeente in Drenthe heeft een eigen ambitie om schone energie op te wekken door zonne- en windenergie. Om die ambitie te realiseren, betrekt ze de eigen inwoners bij het uitdenken en realiseren van concrete projecten. Ontwikkelaars van zonne- en windenergie moeten omwonenden bij hun plannen betrekken. Zo kunnen samen afspraken worden gemaakt over de inpassing in de omgeving en over het inzetten van financiële opbrengsten voor lokale doelen. Gemeenten en provincie scheppen de kaders via beleid en zien erop toe dat de initiatiefnemer de omwonenden betrekt binnen deze kaders.

Meer weten? Neem contact op met uw gemeente.

Word lid van een 
energiecoöperatie

35twhb.png (copy11)

Veel inwoners van Drenthe zijn lid van een energiecoöperatie om betrokken te zijn bij de energie in hun omgeving. Daarmee hebben ze de kans om zelf de regie in handen te krijgen over een energieproject in hun buurt. Drentse energiecoöperaties worden op allerlei manieren ondersteund. Ook willen we in Drenthe het aantal energiecoöperaties uitbreiden, zodat iedereen die wil meedoen, ook mee kan doen.

Meer weten? Neem contact op met de Drentse KEI (Koepel Energie-Initiatieven) www.drentsekei.nl

35twhb.png (copy10)
Aardgasvrij

Eén van de grootste uitdagingen van de energietransitie is het vervangen van aardgas als warmtebron door duurzame energiebronnen. We zetten eerst in op energiebesparing. Daarnaast gaan we per situatie op zoek naar duurzame warmtebronnen. De eerste aardgasvrije wijken worden al gerealiseerd in Drenthe.

35twhb.png (copy11)
Res 1.0 is begin

De RES 1.0 is nu klaar. Gelukkig is de RES 1.0 een begin en niet het eindstation. We gaan door richting de RES 2.0 en pakken meerdere activiteiten op. We werken zaken zoals gezondheid, werkgelegenheid en circulariteit verder uit en spelen in op nieuwe ontwikkelingen.

35twhb.png (copy12)
Meer weten?

Ga naar www.energievoordrenthe.nl en struin ook rond op het festivalterrein waar veel informatie is te vinden over de RES. Zo kunt u in de tent De Drentse Aanpak meer lezen over de activiteiten van uw gemeente.

totaalplaat.png